Da li moram da izdam elektronsku fakturu javnom sektoru iako sam paušalac?

Da li moram da izdam elektronsku fakturu javnom sektoru iako sam paušalac?

Od 01.05.2022. godine u Republici Srbiji počeo je sa radom novi državni servis – Sistem elektronskih faktura (SEF). 

Sistem je dostupan na adresi efaktura.gov.rs. 

Osnovna uloga Sistema elektoronskih faktura je dalja digitalizacija privrede, koja obuhvata izdavanje, slanje, primanje i čuvanje računa između privatnog i javnog sektora, kao i u okviru oba ova sektora, u elektronskoj formi. Kao osnovni korisnici sistema identifikovani su:

 • subjekti javnog sektora – opšti nivo države i javna preduzeća,
 • subjekti privatnog sektora – sva pravna lica i preduzetnici u sistemu PDV, koji ne spadaju u javni sektor, i
 • dobrovoljni korisnici – svi obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti (preduzetnici) i poreza na dobit pravnih lica (privredna društva), koji ne pripadaju subjektima javnog ili privatnog sektora, ali su se prijavili za korišćenje sistema. 

 

Kao što se može zaključiti na ovog spiska, subjekti privatnog sektora koji nisu u sistemu PDV-a, što je slučaj sa preduzetnicima paušalcima, nisu apriori obveznici Sistema e-faktura.

 

Međutim, preduzetnici paušalci koji prodaju svoja dobra i usluge subjektima javnog sektora spadaju u poslednju grupu korisnika. Naime, iako nisu obveznici PDV-a, pa samim tim ne spadaju u subjekte privatnog sektora, preduzetnici paušalci primorani su da koriste SEF kao „dobrovoljni korisnici“ kako bi mogli da naplate pružene usluge i isporučena dobra subjektima javnog sektora. Bez registracije elektronskih faktura, subjekti javnog sektora nisu u mogućnosti da izmire svoje obaveze iz komercijalnih transakcija.

 

Paušalci koji ne posluju sa javnim sektorom nemaju potrebu niti obavezu da se registruju na Sistem elektronskih faktura, osnosno da primaju i šalju račune preko ovog servisa.

 

Nakon registracije na Sistem, preduzetnici paušalci postaju „dobrovoljni korisnici“ SEF-a i za njih važe ista pravila kao i za ostale obveznike. Pored obaveze da od 01.05.2022. godine izdaju račune subjektima javnog sektora, oni su dužni da:

 • od 01.07.2022. godine prime svaki elektronski račun koji im neko drugi pošalje preko SEF-a, kao i da
 • od 01.01.2023. godine izdaju račune svojim kupcima u elektronskoj formi.

 

Ipak, postoji par specifičnosti o kojima treba voditi računa.

 

Preduzetnici paušalci prilikom registracije na SEF, u polju Tip obveznika, treba da odaberu kategoriju Drugo (ne treba birati Preduzetnik). Video uputstvo o registraciji za dobrovoljne korisnike, možete pogledati ovde.

 

Još jedna specifičnost za preduzetnike paušalce tiče se izbora poreske kategorije (PDV kategorije) prilikom izdavanja elektronskog računa odnosno unosa stavki u samom elektronskom računu (fakturi). Preduzetnici paušalci, kao i drugi subjekti van sistema PDV, biraju kategoriju SS – Posebni postupci oporezivanja. Nakon toga, potrebno je izabrati Šifru osnova br. 33. Polje Broj odluke ostaje prazno.

 

Na kraju, ukoliko ustanovite da ste u obavezi da šaljete i primate elekronske fakture, za svoje potrebe uvek možete odabrati između ovih opcija rada:

 • sami da unosite fakture preko portala Poreske Uprave
 • da koristite nekog Informacionog posrednika 
 • da koristite usluge programa koji su razvili ovu opciju (Minimax)

 

Koji način rada ćete primeniti zavisi od potreba vašeg poslovanja, veličine i kompleksnosti. Povezivanja sa SEF putem Minimax programa je jednostavno i besplatno u okviru bilo kog paketa. Mogućnosti koje nudimo su:

 • u okviru programa formirate vezu sa Sistemom elektronskih faktura (SEF) na osnovu dobijenih podataka na sajtu Poreske Uprave (API ključ)
 • direktno slanje fakture iz programa u SEF
 • automatsko preuzimanje faktura iz SEF

 

Više o mogućnostima pogledajte ovde

 

Izvor: Experta knjigovodstvo i konsalting

 

(Visited 2.049 times, 1 visits today)