Primena novih odredbi Zakona o računovodstvu od 1.1.2021.

Primena novih odredbi Zakona o računovodstvu

Novi Zakona o računovodstvu stupio je na snagu 1.1.2020. godine, kada je i predodređeno da će u narednih šest meseci biti doneti i određeni podzakonski akti čija se primena očekuje od početka 2021. godine. Kao što je i najavljeno, u toku predviđenog roka od šest meseci Ministarstvo finansija donelo je sedam Pravilnika kojim se dodatno utvrđuju načini poslovanja u računovodstvu. S obzirom na to da do početka 2021. godine i primene novih odredbi Zakona o računovodstvu nema još mnogo, bitno je da se na vreme informišete na koji način će ove odredbe i pravilnici uticati na vaše poslovanje i šta je to na šta bi trebalo dodatno da obratite pažnju, jer je moguće da će vam biti potrebna dodatna obuka kako biste neke odredbe Pravilnika primenili u praksi.

Koje su novine do sada uvedene novim Zakonom o računovodstvu?

Primena novih odredbi Zakona o računovodstvu

Novi Zakon o računovodstvu usvojen je u oktobru 2019. godine, ali se očekuje da će sve njegove odredbe biti primenjivane u praksi do kraja 2022. godine. Osnovni razlozi zbog kojih je ovaj Zakon i donešen su pre svega usklađivanje sa Direktivama EU, ali i poboljšanje kvaliteta finansijskog izveštavanja. Zakon je doneo mnoge novine, između ostalih i promenu kriterijuma za razvrstavanje grupa pravnih lica prema veličini, prošireno obelodanivanje informacija o usaglašavanju potraživanja i obaveza, obavezu sastavljanja dodatnih izveštaja u odnosu na prethodni Zakon o računovodstvu, uvođenje novih rokova za dostavljanje finansijskih uzveštaja, proširenje delokruga Zakona na stečajne mase, ali i mnoge druge promene koje su u velikoj meri izmenile dosadašnji način knjigovodstvenog poslovanja. Činjenica je da će ovakve izmene, posebno sada kada su Zakonu dodati i Pravilnici, zahtevati dodatnu edukaciju svih onih koji se bave ovim poslom i da će sticanje novih stručnih znanja biti ključno za dobru primenu ovog Zakona i pružanje kvalitetnih računovodstvenih usluga.

Koji su pravilnici Zakona o računovodstvu doneti?

Pravilnici koji su doneti objavljeni su u Službenom glasniku RS broj 89/20 i to 25.6.2020. godine, a oni obuhvataju:

  1.   Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike – Odredbama ovog Pravilnika se određuje softverska usklađenost kao i unos velikog broja informacija u program koje se do sada nisu unosile, ali i preknjižavanje i razdvajanje novih računa po grupama.
  2.   Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike – Ovom odlukom se propisuju sadržaj i forma obrazaca finansijskih izveštaja i sadržina pozicija u obrascima Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine i Izveštaj o promenama na kapitalu, kao i sadržaj napomena uz finansijske izveštaje. Kada su u pitanju obrasci Bilans stanja i Bilans uspeha došlo je do značajnog smanjenja broja pozicija, a kod kreiranja napomena uz finansijske izveštaje propisan je detaljan sadržaj i redosled unosa podataka.
  3.   Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica – Prema ovom pravilniku biće neophodno izvršiti usklađivanja kod pojedinih računa na osnovu uporednog pregleda tokom preknjižavanja sa starih na nove račune.
  4.   Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkog izveštaja za druga pravna lica – Druga pravna lica koja odluče da primenjuju Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), odnosno Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (MSFI), primenjuju pravilnik kojim se uređuje sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike. Druga pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja, primenjuju pravilnik kojim se uređuje sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike.
  5.   Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem – Kada je u pitanju ovaj Pravilnik utvrđene su određene novine kada je u pitanju rok dostavljanja popisne liste vlasniku robe koje se nalazi u tuđem skladištu.
  6.   Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica – Odredbe propisane ovim pravilnikom uticaće u velikoj meri na povećanje obima posla računovođa, posebno kada su u pitanju oni koji se bave vođenjem mikro i drugih pravnih lica. Vrlo je moguće da će ovaj pravilnik zahtevati dodatnu edukaciju računovođa jer obuhvata veliki broj inovacija sa kojima se oni do sada nisu susretali, ili se barem nisu njima direktno bavili.
  7.   Pravilnik o načinu vođenja i sadržini Registra pružalaca računovodstvenih usluga

Kada počinje primena odredbi iz pravilnika Zakona o računovodstvu? 

Iako su stupile na snagu u roku od osam dana od njihovog objavljivanja, primena ovih odredbi očekuje se tek od 31.12.2020. odnosno nakon finansijskih izveštaja koji se na taj dan sastavljaju, sa izuzetkom Pravilnika o registru pružalaca računovodstvenih usluga, čija je primena najavljenja od 1.1.2021. godine. To znači da će primena ovih odredbi započeti tek pri sastavljanju finansijskih izveštaja za 2021. godinu. Ipak, trebalo bi imati na umu da postoje i pravna lica i preduzetnici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske koja se završava pre 31.decembra 2021. godine, kao i oni koji sastavljaju vanredne finansijske izveštaje pre 31. decembra 2021. godine, te će oni primenjivati trenutno važeće pravilnike. 

Doneti Pravilnici će u nekim slučajevima doneti knjigovođama više posla i neophodnost obraćanja pažnje na veći broj detalja, pa je izuzetno bitno da se pre početka njihove primene detaljno informišete o svim promenama koje su uvedene i ukoliko je potrebno, uložite dodatno vreme u edukaciju o nekim protokolima sa kojim se možda do sada niste susretali

(Visited 16.674 times, 1 visits today)