Privremene situacije u građevini

Privremene-situacije

Građevinarstvo je oblast koja je tokom tekuće godine pretrpela najveće promene kada je u pitanju obračun prometa, budući da je upravo to grana koja je u najvećoj meri bila obuhvaćena izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost sa čijom se primenom počelo početkom godine. Svi oni za koje je ova oblast važna i koji se bave građevinarstvom ili poslovima u vezi sa njim, morali su detaljno da iščitaju ovaj Zakon i pažljivo protumače nove odredbe koje velikom broju ljudi nisu bile potpuno jasne. Jedna od stavki koja izaziva nedoumice kod mnogih koji se susretnu sa ovom oblašću jesu privremene situacije u građevini, odnosno šta one tačno predstavljaju i na koji način utiču na obračun PDV-a. Jedna od najvećih novina u ovom Zakonu bila je primena novog ključnog kriterijuma od 500.000 RSD kada je u pitanju delimična isporuka dobara odnosno pružanje usluga, pri čemu su privremene situacije svakako jedan od najtipičnijih primera, pa je razumevanje ovog koncepta od izuzetnog značaja za celokupno shvatanje i pravilnu primenu novog Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Kakve situacije u građevinarstvu postoje?

Procesi u građevini znaju da budu veoma dugotrajni, neretko daleko duži od planiranih, što na kraju u velikoj meri ume da utiče na ukupne troškove i sredstva uložena u određeni projekat. Ugovorom koji se sklapa sa izvođačem radova se pre samog početka istih ugovaraju svi detalji i specifičnosti ugovorenog posla: od samih rokova gradnje do cene, kao i načina plaćanja, ali se posebno definišu i sva prava i sve obaveze svih onih koji učestvuju u ovom procesu. Budući da ovakvi projekti ponekad traju i po više godina, uopšte nije retkost da izvođač radova investitoru fakturiše vrednost izvedenih radova periodično i upravo takve situacije nazivaju se privremenim situacijama u građevinarstvu. Pored privremenih, situacije u građevinarstvu mogu biti i konačne, koje se izdaju po završetku radova, za razliku od privremenih situacija koje se izdaju periodično po unapred utvrđenom dogovoru. U suštini, situacije u građevinarstvu predstavljaju dokumente na osnovu kojih će biti izvršena isplata i u kojima se prikazuju radovi po specifikaciji datoj u tehničkoj dokumentaciji. Kada govorimo o obračunavanju PDV-a u poslovima iz oblasti građevinarstva, izuzetno je važno napomenuti da se i privremena i konačna situacija izdaju tek po završetku određenih radova. Za sve one koji su u sistemu PDV-a, ovo znači da one predstavljaju osnov za izdavanje računa.Procesi u građevini znaju da budu veoma dugotrajni, neretko daleko duži od planiranih, što na kraju u velikoj meri ume da utiče na ukupne troškove i sredstva uložena u određeni projekat. Ugovorom koji se sklapa sa izvođačem radova se pre samog početka istih ugovaraju svi detalji i specifičnosti ugovorenog posla: od samih rokova gradnje do cene, kao i načina plaćanja, ali se posebno definišu i sva prava i sve obaveze svih onih koji učestvuju u ovom procesu. Budući da ovakvi projekti ponekad traju i po više godina, uopšte nije retkost da izvođač radova investitoru fakturiše vrednost izvedenih radova periodično i upravo takve situacije nazivaju se privremenim situacijama u građevinarstvu. Pored privremenih, situacije u građevinarstvu mogu biti i konačne, koje se izdaju po završetku radova, za razliku od privremenih situacija koje se izdaju periodično po unapred utvrđenom dogovoru. U suštini, situacije u građevinarstvu predstavljaju dokumente na osnovu kojih će biti izvršena isplata i u kojima se prikazuju radovi po specifikaciji datoj u tehničkoj dokumentaciji. Kada govorimo o obračunavanju PDV-a u poslovima iz oblasti građevinarstva, izuzetno je važno napomenuti da se i privremena i konačna situacija izdaju tek po završetku određenih radova. Za sve one koji su u sistemu PDV-a, ovo znači da one predstavljaju osnov za izdavanje računa.

Šta je privremena situacija i kako ona izgleda?

 

Privremena situacija predstavlja krajnji pregled izvedenih građevinskih radova do trenutka njenog izdavanja u okviru jednog građevinskog projekta koju izdaje izvođač radova, a overava je nadzor nad izvođenjem radova. Kao i konačna situacija i ona sadrži sve podatke koji su važni za izvedeni građevinski projekat, uključujući i podatke o svim cenama i iznosima koji su unapred dogovoreni, isplaćeni, ili tek treba da budu isplaćeni po ispostavljanju situacije. Promet koji obuhvata jedna privremena situacija smatra se izvršenim onda kada je nadzor overi. Važno je naglasiti da ona predstavlja dokument o delimično izvršenom prometu, a ne dokaz o avansu, budući da se izdaje nakon izvršenja radova u određenom trenutku. Za sve knjigovođe je bitno napomenuti da, ukoliko poseduju sve neophodne podatke i informacije, privremene situacije predstavljaju validne osnove za knjiženje. U samom ugovoru kojim je definisan određeni projekat u građevinarstvu utvrđena je i dinamika izdavanja periodičnih situacija, koje se najčešće izdaju jednom mesečno, ali u zavisnosti od samog posla i dogovora to može biti i kvartalno ili godišnje. Imajte na umu da će u jednoj privremenoj situaciji biti prikazana ukupna vrednost od samog početka projekta, ali i razlika između vrednosti ukupno izvršenih radova do trenutka izdavanja situacije i vrednosti prethodnih situacija. Pored toga, u svakoj situaciji biće iskazan i PDV za svaku stavku.

 

Svaka privremena situacija strukturalno se sastoji iz tri ključna dela, u kojima su sadržane sve bitne informacije i podaci. Na početku se nalazi uvodni deo koji sadrži sve one opšte podatke koji su u vezi sa projektom i koji su od velike važnosti za validnost i poslovanje u skladu sa Zakonom. To su podaci poput PIB-a, matičnog broja, naziva i sedišta izvođača i investitora, naziva i adrese objekta koji se gradi, broja situacije, broja ugovora na koji se situacija odnosi i drugih bitnih podataka. Srednji deo privremene situacije posvećen je detaljima koji se tiču izvršenih radova, poput podataka o stvarno izvedenim količinama po pozicijama rada i ugovorene jedinične i ukupne cene za izvedene radove. U poslednjem, završnom delu, mogu se pronaći potpisi ovlašćenih lica i konačni iznos za plaćanje. 

Privremene situacije i obračun PDV-a

Privremene situacije u građevinarstvu su izuzetno česte i tipičan su primer delimične isporuke dobara ili pružanja usluga.

 

Kada je u pitanju tumačenje Zakona o porezu na dodatu vrednost, privremene situacije imaju veoma važnu ulogu, posebno kada govorimo o najvećoj izmeni ovog Zakona koja se odnosi na uvođenje kriterijuma od 500.000 RSD, koji se odnosi i na delimično pružanje usluga odnosno isporuku dobara. Budući da se se svaka privremena situacija posmatra kao pojedinačan promet, upravo ovaj iznos će se uzimati kao kriterijum za njeno izvršenje. U praksi, ovo znači da će za one privremene situacije čija je vrednost manja od 500.000 RSD PDV obračunavati obveznik koji je ispostavio situaciju i obrnuto. Primena ovog vrednosnog kriterijuma od 500.000 RSD često dovodi do toga da u okviru istih građevinskih radova PDV za jednu privremenu situaciju obračunava obveznik koji vrši promet, dok za drugu privremenu situaciju to čini primalac dobara i usluga. Budući da su privremene situacije u građevinarstvu veoma česte i da se sa njima svi učesnici u ovakvim projektima neretko susreću, važno je razumeti šta su one i na koji način utiču na primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost, kako se pri obračunu PDV-a ne bi napravile nenamerne greške. 

 

 

(Visited 10.541 times, 6 visits today)