Ukidanje CRF-a i uvođenje Sistema elektronskih faktura

Sistem elektronskih faktura

Zakon o elektronskom fakturisanju najavljivao se već duže vreme i samim tim, izazvao brojne spekulacije i iščekivanja kod svih onih koji se bave knjigovodstvom. Već po samim najavama bilo je jasno da će ovaj Zakon doneti brojne promene i da će biti neophodno izvesno prilagođavanje na novi sistem svima onima koji se bave ovom oblašću. O registrovanju i dostavljanju elektronskih faktura govorilo se još u Izmenama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza koje se odnose na elektronske fakture, a sada je ova oblast pretrpela brojne promene i uvođenje novina. Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o elektronskom fakturisanju 7.5.2021. godine, pa su izmene o kojima se pričalo postale daleko konkretnije. Sada kada je Zakon tu, neophodno je detaljno protumačiti sve odredbe koje on propisuje, kako bismo se što lakše prilagodili svim novinama koje nam predstoje kada je u pitanju elektronsko fakturisanje. Ono što je možda i najveća promena jeste što će se fakture od sada, umesto direktno kako su se do sada slale, slati preko Sistema elektronskih faktura (SEF). Na ovu procedruru moraće da se naviknu sve firme koje su u sistemu PDV-a, mada će prve sa primenom početi državne firme. Veruje se da će fakturisanje na ovaj način biti daleko brže, efikasnije i transparentnije.

Zakon o elektronskom fakturisanju

Zakon o elektronskom fakturisanju uvodi brojne novine koje u mnogome menjaju način dosadašnjeg poslovanja u oblasti knjigovodstva. Jedna od najvažnijih promena je svakako i to da je usvajanjem Zakona o elektronskom fakturisanju doneta odluka da će danom njegovog stupanja na snagu prestati da važe član 9. stav 3. i član 64. stav 3. Zakona o računovodstvu, odnosno one odredbe koje se odnose na obavezno izdavanje elektronskih računa svim pravnim licima i preduzetnicima od 1. maja 2022. godine. Takođe, sa primenom Zakona o elektronskom fakturisanju prestaje važenje Pravilnika o elektronskim fakturama koji je donet u junu 2020. godine. Budući da je sve što je u vezi sa elektronskim fakturisanjem sada regulisano novim Zakonom, preduzetnici i pravna lica nisu u obavezi da za sve transakcije od 1.1.2022. izdaju elektronske fakture, s obzirom na to da su novim Zakonom rokovi pomereni. Iako se očekivalo da će se sa primenom Zakona o elektronskom fakturisanju početi od 1.7.2021. godine, kako se predviđalo predlogom Zakona, s obzirom na to da još uvek nisu ostvareni svi tehnički preduslovi došlo je do pomeranja ovih rokova.

Naime, za javni sektor se očekuje da će sa ovakvim načinom procesuiranja faktura početi od 1. maja 2022. godine, dok će pripadnici privatnog sektora elektronske fakture primati, čuvati i slati elektronski od 1. januara 2023. godine, što svakako ostavlja mnogo više vremena za pripremu i prelazak na novi način poslovanja.

Uvođenje elektronskog fakturisanja će biti postepeno, te se očekuje da će prilagođavanje na novi sistem proći bez većih problema. Modernizovanje poslovanja na ovaj način omogućava daleko lakše, brže i jednostavnije funkcionisanje, a pored toga što će ono postati povoljnije po životnu sredinu, veruje se da će takođe predstavljati odličan vid borbe protiv takozvane sive ekonomije, jer će direktno uticati na smanjenje jaza u PDV-u.

Ukidanje Centralnog registra faktura i uvođenje Sistema elektronskih faktura

Sistem elektronskih faktura

Jedna od najvećih promena sa kojom ćemo se suočiti nakon donošenja novog Zakona o elektronskom fakturisanju je uvođenje Sistema elektronskih faktura. Sistem elektronskih faktura zapravo predstavlja informatičko – tehnološko rešenje kojim upravlja centralni informacioni posrednik i preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje elektronskih faktura. Ono što je značajno za sve buduće korisnike je da je upotreba ovog sistema besplatna i dostupna svima. S obzirom na to da je jedan od glavnih ciljeva novog Zakona i čitavog novog sistema koji će se primenjivati upravo veća kontrola države, jasno je da će sam Sistem elektronskih faktura kontrolisati Centralni informacioni posrednik, odnosno nadležna jedinica Ministarstva finansija. Ukoliko neki od privrednih subjekata poželi da kao posrednika izabere druge informacione posrednike na to će i imati pravo, ali će takvu proceduru morati da urede međusobnim ugovorom i oni moraju imati saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija. Novi način dostavljanja faktura biće obavezan za sve privrednike koji su obveznici PDV-a, mada će mogućnost imati i privredni subjekti koji to nisu. Na ovaj način, slanje faktura od jednog ka drugom subjektu će biti vrlo pojednostavljeno, a one će biti trajno čuvane u SEF-u što će omogućiti i njihovu naknadnu proveru, pa se veruje da će na ovaj način samo poslovanje biti daleko transparentnije i da će pružiti mnogo veću pravnu sigurnost.

Ono što je takođe predviđeno i najavljeno jeste ukidanje Centralnog registra faktura onog trenutka kada Sistem elektronskih faktura počne sa radom. Očekuje se, naravno, da će veliki broj proizvođača softvera omogućiti eksport faktura u onom formatu koji je utvrđen standardom. Što se tiče samog fakturisanja, tu neće biti znatnih promena, ali umesto direktnog slanja fakture kupcu sada ćemo imati njeno slanje u SEF-u i to u odgovarajućem formatu.

Ko ima obavezu izdavanja elektronske fakture?

Dakle, bitno je razjasniti ko će prema Zakonu o elektronskom fakturisanju imati obavezu izdavanja elektronske fakture. Pre svega, to će biti subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija, ali i po osnovu transakcija sa privatnim sektorom. Zatim, subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih transakcija i po osnovu transakcija sa javnim sektorom, a pored njih i poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji. Ipak, obaveza izdavanja elektronske fakture neće postojati za promet na malo i primljen avans za ovaj promet, zatim za ugovornu obavezu usmerenu ka korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma i za nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme kao i za sve nabavke dobara, usluga i radova koje su sa njima u vezi.

Uvođenje elektronskog fakturisanja će sasvim sigurno u početku izazvati brojne nedoumice i zahtevati malo strpljenja, što je sasvim razumljivo kada je u pitanju prelazak na novi, nepoznati način poslovanja. Međutim, bitno je imati na umu i sve koristi i pogodnosti koje će ovakav sistem doneti. Ono što je značajno za svakog knjigovođu jeste što će se na ovakav način značajno umanjiti mogućnost ljudske greške. Pored toga, preglednost samih faktura će biti daleko veća i uštedeće dosta vremena svakom ko se bavi ovim poslom. Međutim, veruje se da će se najveći efekti elektronskog fakturisanja videti upravo u većoj kontroli države i da će se smanjiti jaz PDV-a, odnosno da će se poslovanje bez ispunjavanja obaveze plaćanja PDV-a svesti na minimum. Veća transparentnost i pravna sigurnost, izbegavanje neplaćanja faktura pod izgovorom da nisu dostavljene, ali i očuvanje životne sredine, budući da papirne fakture odlaze u zaborav, samo su neke od prednosti koje će Sistem elektronskog fakturisanja doneti, pa je zbog toga jako važno da se ovoj temi posveti dovoljno pažnje i vremena kako bi se čitav proces sproveo u skladu sa Zakonom i kako u praksi ne bi dolazilo do spornih situacija.

 

(Visited 10.343 times, 2 visits today)