Šta je regres i ko ostvaruje pravo na njega?

Šta je regres i ko ostvaruje pravo na njega__

Pitanje regresa kao jedne od obaveza prema zaposlenima je svakako najkorisnije onima koji imaju firmu, zaposlene, planiraju nova zapošljavanja. Kao što je bitno da znate koje obaveze jedna firma ima prema Poreskoj upravi, šta sve ulazi u mesečnu zaradu, koliko bi mogla da iznosi bruto plata vašeg zaposlenog, jednako je važno da znate sve o regresu kako biste ga kao poslodavac na vreme uračunali u budžet i troškove.

Pre nego što pojasnimo kada se, kako i u kojim uslovima regres isplaćuje, bitno je da podsetimo da uvek postoji mogućnost da prilikom zapošljavanja, radnici nisu u potpunosti informisani o svojim pravima koja su jasno definisana Zakonom o radu. Nedovoljna informisanost vašeg budućeg zaposlenog ne treba da bude prilika za izbegavanje razgovora o ostvarivanju prava na regres, jer je to zakonska obaveza koja, ukoliko se ne ispuni može da postane predmet sporenja pred sudom. Umesto toga, bez obzira na informisanost ili neupućenost budućeg zaposlenog, očekuje se da kao poslodavac budete odgovorni, da pružite sve informacije i postignete dogovor o regresu na vreme.

 

ŠTA JE REGRES I KADA SE ISPLAĆUJE?

Regres je zakonsko pravo svakog zaposlenog na naknadu (pokriće) troškova za korišćenje godišnjeg odmora. Pre nego što se upustimo u dalje tumačenje regresa, važno je da budete upoznati sa odredbom da će zaposleni nakon navršenih mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa u vašoj firmi, imati pravo na korišćenje godišnjeg odmora. Ovo ne podrazumeva da će zaposleni već posle mesec dana i tražiti da ostvari pravo na godišnji odmor, ali je važno poznavati zakonske odredbe i mišljenja nadležnih institucija. Ako govorimo o praksi, u većini slučaja poslodavci zaposlenima odobravaju pravo na godišnji odmor nakon nekoliko meseci rada. 

Takođe, pravo na korišćenje godišnjeg odmora već nakon mesec dana neprekidnog rada ne podrazumeva i to da zaposleni može sam da određuje vreme odlaska na godišnji odmor već se to čini u dogovoru sa vama kao poslodavcem, a na osnovu obaveza i godišnjih planova poslovanja ali i u skladu sa godišnjim odmorima drugih zaposlenih.

A regres se isplaćuje svim zaposlenima koji su iskoristili svoj godišnji odmor u celosti ili su iskoristili samo njegov srazmerni deo. Pravo na regres ostvaruju i oni zaposleni kojima u toku te kalendarske godine prestaje radni odnos, ili ga tokom nje tek započinju.

Važno je znati i da, ukoliko zaposleni iz nekog razloga ne iskoristi pravo godišnjeg odmora, tada neće imati ni pravo na regres jer se smatra da zaposleni nisu imali dodatne troškove, pa poslodavac nije u obavezi da im isplati regres.

Šta je regres i ko ostvaruje pravo na njega__

KAKO SE ODREĐUJE VISINA REGRESA?

Zakon o radu nije taj koji određuje visinu i način isplate regresa, već se te dve stavke određuju Opštim kolektivnim ugovorom ili Ugovorom o radu, a u nekim slučajevima može da zavisi i od ostvarene dobiti. To znači da vi kao poslodavac sami donosite odluku o tome koliki će regres biti i kako ćete ga isplaćivati – na mesečnom ili godišnjem nivou. Ukoliko se odlučite za isplatu na godišnjem nivou, regres će se isplaćivati u toliko niskom iznosu da ga zaposleni skoro neće ni osetiti, iako će ga, istina, videti na platnom listiću. Na taj način vi ćete ispoštovati zakon a isplata regresa biće gotovo formalna i tako sebe realno možete lišiti dodatnog finansijskog troška. Međutim, ukoliko ste rešili da budete fer i odgovoran poslodavac kojem je u cilju da zaposli kvalitetne radnike i zadrži ih dugo u svom timu, onda nećete razmišljati samo o zakonskim pravima i formama, već i o zadovoljstvu i motivaciji zaposlenih da rade u vašoj firmi. Vodeći se takvim principima potvrdićete sebi da „svako formalno ispunjavanje obaveza u nekom momentu može da ima visoku cenu koja ne mora biti samo materijalna“.

Iz gore navedenog upamtite i deo da „regres mora biti istaknut na platnom listiću“ odnosno obračunskoj listi. U Minimax programu imate sve elemente plate automatski postavljene, na Vama je da samo unesete podatke i pokrenete obračun. Druga ali veoma važna stvar jeste da se na regres obračunavaju porezi i doprinosi jednako kao i na zaradu. I to je još jedan razlog zašto je obračun zarade jedan od kompleksnijih obračuna jedne firme. 

I na kraju, visina regresa mora biti ista za svakog zaposlenog – bez obzira na njegovu stručnu spremu, zvanje, radno mesto i poziciju u firmi.

 

KAKO OBRAČUNATI REGRES SHODNO DUŽINI GODIŠNJEG ODMORA?

Ukoliko nekoga tek zaposlite, s obzirom na to da nije bio zaposlen u vašoj firmi tokom cele godine, tada obračunavate srazmerni deo regresa koji ćete odrediti i koji će zaposleni primiti na osnovu srazmernog dela godišnjeg odmora. Na isti način se može isplatiti regres i osobi kojoj radni odnos prestaje u toj tekućoj godini. 

Ukoliko zaposleni ostvaruje i koristi svoje pravo na pun godišnji odmor u skladu sa Zakonom o radu, a u toku godine je u nekom trenutku privremeno bio sprečen za rad zbog bolesti, to ne remeti njegovo ostvarivanje prava na regres za godišnji odmor. Isto tako, ako je Opštim kolektivnim ugovorom određeno da se regres isplaćuje na mesečnom nivou, a zaposleni tog meseca ne ostvaruje zaradu zbog bolesti, već ostvarajuje naknadu zarade na teret RFZO, ni to vas ne oslobađa obaveze za isplatu regresa.

Šta je regres i ko ostvaruje pravo na njega__

KAKO DA NAJLAKŠE ISPLANIRATE KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA?

Preuzmi besplatan obračun godišnjih odmora za 2023.

 

Ovaj excel je za 2022 godinu. 

Određeni broj zaposlenih mora da se usaglašava sa svojim pretpostavljenim ili kolegama, jer priroda njihovih radnih mesta to zahteva- jedan broj zaposlenih ima mogućnost da tokom godine neometano isplanira godišnji odmor u skladu sa svojim željama, a neki su sami sebi gazde…. 

Svakom od nas je potrebno da svoje planove zabeležimo. Sve se više okrećemo elektronskom praćenju i ovih podataka. Zato Vam nudimo da besplatno preuzmite excel u kome imate kalendar, deo za evidenciju starog godišnjeg, mogućnost praćenja novog godišnjeg.

Pametno planirajte i u svom odmoru maksimalno uživajte!

(Visited 64.186 times, 43 visits today)