Usavršavanje i edukacija zaposlenih i da li je poreski priznata?

Usavršavanje i edukacija zaposlenih Minimax

Na današnjem kompetitivnom tržištu koje se razvija neverovatnom brzinom, izuzetno je važno ispratiti sve promene i aktuelnosti kako biste uvek bili korak ispred svoje konkurencije. Bez konstantnog usavršavanja i edukacije ovo je nemoguće, jer se pravila poslovanja neprekidno menjaju i da biste ostali među najboljima uvek morate biti u toku. Pored toga, nijedan zaposleni se neće dugo zadržati na radnom mestu koje sputava njegov lični potencijal za napredak i razvoj, pa je usavršavanje zaposlenih nešto o čemu svaki ozbiljan preduzetnik mora da razmisli. Usvajanje novih znanja i proširivanje kompetencija zaposlenih je dobro ne samo za same zaposlene, već i za kompanije u kojima oni rade, budući da će takvo osposobljavanje doprineti i poslovanju na najbolji mogući način. Bez obzira na obrazovanje i iskustvo koje zaposleni ima kada dođe u novo radno okruženje, vrlo često je potrebno posvetiti određeno vreme i sredstva kako bi se on usmerio ka potrebama preduzeća, a neretko je kompanijama potrebna i reorganizacija i prekvalifikacija kadrovske strukture kako bi se ispunili sve veći zahtevi koje tržište nameće. Zbog svega toga je stalna edukacija zaposlenih, koja je pritom dobro osmišljena i organizovana, odličan način da se zadrže kvalitetni radnici koji žele da napreduju, ali i da se unapredi poslovanje čitave kompanije. 

Zbog čega je edukacija zaposlenih dobra za sve?

Kada imaju mogućnost edukacije i usavršavanja zaposleni će ispunjavati svoje ambicije, steći sigurnost u svom poslu i vrlo verovatno postati mnogo više motivisani za savladavanje poslovnih zadataka i dostizanje novih ciljeva. Sa druge strane, kompanijama ovo pruža mogućnost da, usmeravanjem i odabranim edukativnim programima, oblikuje i izgradi baš onakvog zaposlenog kakav je kompaniji neophodan za njen napredak, omogućujući mu pritom razvoj njegovih kompetencija u ključnim poljima. Na ovaj način gradi se i lojalnost kod zaposlenih, jer nijedan zaposleni neće trošiti vreme na traženje drugog posla kada je zadovoljan mogućnostima koje ima na svom radnom mestu, već će svoju energiju usmeriti na lični napredak, ali i razvoj kompanije za koju radi. Proaktivnost kompanije i njena mogućnost prilagođavanja novim trendovima u poslovanju je upravo ono što razlikuje one koji napreduju od onih koji stagniraju ili čak nazaduju u svom poslu. Zbog toga je ulaganje u obrazovanje zaposlenih izuzetno profitabilna investicija za svakog preduzetnika, jer će mu doneti mnoge benefite na duge staze.

Da li je edukacija zaposlenih poreski priznata?

Usavršavanje i edukacija zaposlenih Minimax

Članom 49 Zakona o radu Zakon propisuje da je poslodavac dužan da omogući zaposlenom obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje kada to zahteva potreba procesa rada i uvođenje novog načina i organizacije rada. Zakon takođe kaže da je zaposleni dužan da se u toku rada obrazuje, stručno osposobljava i usavršava za rad. Troškovi obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja obezbeđuju se iz sredstava poslodavca i drugih izvora, u skladu sa Zakonom i opštim aktom, a u slučaju da zaposleni prekine obrazovanje, stručno osposobljavanje ili usavršavanje, dužan je da poslodavcu nadoknadi troškove, osim ako je to učinio iz opravdanih razloga.

Ono što u praksi često predstavlja problem je, naravno, tumačenje ovog Zakona i njegova primena. Naime, Zakon ostaje nedorečen po pitanju toga na koji način se isplaćuju troškovi stručnog osposobljavanja i da li oni podležu obavezi plaćanja i doprinosa. Ovo pre svega zavisi od načina isplate ovih sredstava. U slučaju kada se troškovi isplaćuju direktno na račun ustanove u kojoj zaposleni stiče određeno obrazovanje, ovaj izdatak se ne smatra zaradom već troškom poslodavca i on u tom slučaju ne podleže oporezivanju. Međutim, ukoliko se ovi troškovi isplaćuju na račun zaposlenog ili njemu lično gotovinom, oni će imati karakter zarade i shodno tome, na njih će se plaćati porez i doprinosi kao i na zaradu.

Šta je potrebno učiniti pre edukacije zaposlenih?

Pre nego što uputite svoje zaposlene na edukaciju poželjno je sačiniti poseban akt, odnosno pravilnik, kojim ćete utvrditi sve potrebe za obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem zaposlenih i definisati kratkoročni ili dugoročni plan usavršavanja. Pre nego što uložite određena sredstva u edukaciju zaposlenih vrlo je važno da imate jasno postavljene svoje poslovne ciljeve, a samim tim i potrebe kada je u pitanju edukacija vašeg stručnog kadra. Tek tada ćete moći da utvrdite šta je to u čemu je neophodno da pružite dodatnu edukaciju svojim zaposlenima i za kojim kadrovima imate veće, a za kojim manje potrebe. Pored toga što ćete definisati ciljeve obuke, obratite pažnju i na to koje će tehnike obuke biti upotrebljavane, ali i koliko će edukacija trajati, gde će se ona vršiti i ko će biti zadužen za njeno izvođenje. Ciljevi obuke bi trebalo da budu specifični, a ne opšti, kako bi se njihovim savladavanjem steklo znanje koje je primenjivo u samom radu i koje će u poslovanju dati dobre rezultate. Primeri iz prakse su uvek dobrodošli, jer će zaposlenom omogućti da lakše uoči kako da stečeno znanje upotrebi u svakodnevnim zadacima koji su pred njim. Pored toga, vrlo je važno da i sam zaposleni tokom usavršavanja bude motivisan da iz obuke izvuče najviše što može i na taj način unapredi svoje sposobnosti i veštine.

Usavršavanje i edukacija zaposlenih Minimax

Kako motivisati zaposlene na usavršavanje?

Pre svega, budite i sami primer ovog pravila i ulažite vreme i sredstva i u sopstvenu edukaciju. Posmatrajući vaš trud uložen u unapređenje znanja, ni zaposlenima neće biti teško da slede vaš primer. Predočite svojim zaposlenima koje su sve pogodnosti koje će moći da ostvare nakon završene edukacije i na koji način će im to olakšati svakodnevne obaveze na poslu. Pomozite im da uvide da nije kompanija jedina koja će imati koristi od takvog vida usavršavanja, već da na taj način oni sami stiču znanje i kompetencije koje će im biti od velike koristi u daljem radu. Uvek pažljivo saslušajte sve njihove ideje i predloge, jer su oni ti koji se susreću sa realnim problemima u praksi tokom poslovanja, i vrlo često i sami mogu da procene u čemu im je potrebna dodatna pomoć i na šta bi trebalo obratiti više pažnje. Omogućite im uslove u kojima će zaista moći da primene stečeno znanje i uporedite rezultate poslovanja nakon završene edukacije. Pre svega, podržite sve inovacije i novine koje zaposleni predlože, a koji mogu imati pozitivan uticaj na kvalitet obavljenog posla, i ne zaboravite da njihov trud i zalaganje jasno prepoznate i nagradite. 

Uvek imajte na umu da je stručno usavršavanje dugotrajan proces na kom je potrebno raditi dugo, predano i posvećeno. Često preduzetnici smatraju da će biti dovoljno pozabaviti se ovim problemom na kratko, ali s obzirom na stalne i brze promene u poslovanju, činjenica je da učenje nikad ne prestaje, ali da se isto tako uvek i isplati. Edukacija zaposlenih omogućuje kontinurani profesionalni, ali i lični razvoj, koji doprinosi koliko zaposlenom, toliko i preduzeću čiji je on deo.

(Visited 3.885 times, 1 visits today)