Slanje e-računa u Minimax programu

Na snimku ćete videti način izdavanja i primanja e-računa preko portala Moj e-račun