Program miniMAX omogoča enostaven obračun plač, zaostalih izplačil in nadomestil plač, izrednih izplačil, jubilejnih nagrad in odpravnin.

Pri obračunu v treh enostavnih korakih se pripravijo:
vsi potrebni obrazci za oddajo na eDavke, AJPES, ZZZS, delavce ter arhiv podjetja,
plačilni nalogi za uvoz v spletno banko ali tiskanje in
samodejna temeljnica z vsemi vknjižbami v glavno knjigo.

Obračun plač omogoča:

obračun plače iz bruto ali neto osnove oziroma števila točk, z ali brez dodatka na delovno dobo (nastavljiv odstotek).
74 različnih vrst izplačil (dodatki v % na bruto in neto, dodatki v fiksnem znesku, bonitete, povračila, nadomestila…)
upoštevanje navadne, povečane ali poljubne splošne olajšave, olajšav za vzdrževane družinske člane in olajšave za invalide.
upoštevanje odtegljajev (kredit, lizing…) s pripravo plačilnih nalogov.
različne obračune prevoza na delo (vrednost na dan ali mesec, kilometri na dan) za posameznega delavca.

Program pripravi vse potrebne obrazce:

REK1 lahko neposredno oddamo v sistem eDavkov ali pa shranimo v datoteko XML in jo naknadno uvozimo.
Obrazec ZAP-M v XML obliki uvozimo na spletni strani AJPES.
Program pripravi tudi refundacijske zahtevke.
Izdelajo se plačilni nalogi z individualnimi sklici za posamezne vrste dajatev, plačilne naloge pa lahko enostavno združimo in dajatve plačamo tudi zbirno. Potrebno jih je le še uvoziti v spletno banko. Program ima pri pripravi nalogov tudi kontrolo, da je datum delovni dan

Brez skrbi zaradi sprememb obračunskih podatkov! V vsakem trenutku so v sistemu ažurni podatki:

višina minimalne in povprečne plače
število delovnih ur in praznikov za posamezni mesec
dohodninska lestvica in olajšave
najvišji neobdavčeni zneski za prevoz na delo, prehrano, odpravnine, jubilejne nagrade …

miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO