Opšti uslovi korišćenja internet knjigovodstvenog programa Minimax (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju odnose između vlasnika autorskih prava internet knjigovodstvenog programa Minimax na jednoj strani i korisnika i pretplatnika na drugoj strani, kao i uslove korišćenja internet knjigovodstvenog programa Minimax (u daljem tekstu: Sistem Minimax).

Vlasnik autorskih prava i izvornog koda Sistema Minimax je preduzeće Saop d.o.o, Valentina Vodnika 21a, 21000 Novi Sad, matični broj : 20665327 (u daljem tekstu: Saop i Ugovorni obrađivač). 

Svaki korisnik može koristiti Sistem Minimax u skladu sa uslovima ovih Opštih uslova. Neovlašćeno korišćenje Sistema Minimax ili korišćenje u suprotnosti sa Opštim uslovima smatra se kršenjem autorskih prava Saop-a.

 

1  Termini (izrazi), upotrebljeni u ovim Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

1.1
Korisnik je fizička osoba koja se u Sistem Minimax prijavljuje sa svojim korisničkim imenom i lozinkom ili sa drugim načinom identifikacije predviđenim Opštim uslovima, takođe, korisnik prihvata ove Opšte uslove i koristi Sistem Minimax u poslovne svrhe ili namene obrazovanja u ime i/ili za račun sopstvene ili tuđe Organizacije. Korisnik je takođe u Rukovalac u skladu sa ovim uslovima.

1.2
Licenca donosi pravo korišćenja Sistema Minimax za istovremenog korisnika a prema ograničenjima koje određuje Vrsta licence i ovi Opšti uslovi.

1.3
Vrsta licence je izbor određenih funkcija Sistema Minimax i/ili broja istovremenih korisnika i/ili broja ovlašćenih organizacija.

1.4
Pretplatnik je poslovni subjekat koji sklopi licencni ugovor i koji se obaveže na plaćanje licencnine kako je definisano u nastavku.

1.5
Poslovni subjekt ili pretplatnik kao fizička osoba se može označiti kao Školska ustanova, u tom slučaju nije potrebno da plaćaju mesečnu licencninu.

1.6
Organizacija je poslovni subjekat čiji rad je potpomognut korišćenjem Sistema Minimax.

1.7
Licencni ugovor je ugovor sa kojim Saop kao davalac licence prenosi Licencu na Pretplatnika.

1.8
Funkcija Minimax je deo Sistema Minimax koji sadrži kompletnu celinu poslova, neophodnih, u skladu sa pravilima struke, za sprovođenje određenih računovodstvenih ili poslovnih zadataka, na primer: Otvorene stavke, Obračun plata.

1.9
Licencnina je iznos koji Pretplatnik mora plaćati za korišćenje Sistema Minimax.

1.10
Administrator pretplatnika je korisnik koji u ime pretplatnika izabira vrstu licence, ili korisnik koga odredi sam pretplatnik. 

1.11
Korisnička podrška je usluga koja omogućava komunikaciju između Korisnika i Saop.

 

2 Autorska prava

2.1
Vlasnik svih materjialnih autorskih prava na Sistemu Minimax i izvornog koda Sistema Minimax je Saop. Knjigovodstveni program Minimax je registrovana trgovačka marka za informacione aplikacije, čiji je vlasnik Saop.

2.2
Prihvatanjem Opštih uslova Korisnik i Pretplatnik stiču pravo da koriste Sistem Minimax u skladu sa Opštim uslovima i uslovima Licence.


3 Uslovi korisnika

3.1
Korisnik je pre korišćenja Sistema Minimax dužan da prihvati Opšte uslove.

3.2
Pre prvog korišćenja Sistema Minimax, Korisnik je dužan da izvede postupak registracije u kojoj se identifikuje i prihvata Opšte uslove tako što će kvačicom označiti određen kvadratić, koji se nalazi ispred rečenice »Prihvata Opšte uslove korišćenja internet knjigovodstvenog rešenja Minimax«

3.3
Prihvatanjem Opštih uslova Korisnik se slaže i prihvata Opšte uslove koji važe uz svako korišćenje Sistema Minimax. Dužnost i pravo korisnika je da proveri prihvaćene Opšte uslove i u slučaju neslaganja sa istima odmah prestane sa korišćenjem Sistema Minimax te da o tome obavesti Saop.

3.4
Svaki korisnik mora ispunjavati tehničke i stvarne uslove koji su potrebni za efikasno i sigurno korišćenje sistema Minimax a koji su objavljeni na internet stranici www.Saop.rs/Minimax. Osnovni uslovi za korišćenje su sledeći:

(1) pristup internetu

(2) softvere i hardvere za korišćenje interneta

(3) dodatni softver, ako se zahteva za korišćenje određenih Funkcija Minimax
(4) identifikacijska sredstva koji su preduslov za identifikaciju i stoga za korišćenje Sistema Minimax

3.5

Prilikom pristupa Minimax programu korisnik se uloguje sa korisničkim imenom i lozinkom. Uz pristup do svog naloga može da dodatno zaštiti iz sigurnosnih razloga izabirom ličnog digitalnog sertifikata izdatog od strane izdavača kvalifikovanih digitalnih sertifikata koji su navedeni u Registru sertifikacionih tela Republike Srbije ili da odabere prijavljivanje u dva koraka.

3.6
Korisnik mora sam obezbediti uslove iz tačke 3.4 Opštih uslova. Saop ne snosi nikakve obaveze ili odgovornosti po pitanju pravilnog i neprekidnog funkcionisanja opreme, usluga, proizvoda i informacionih programa koji su sastavni deo uslova korisnika Sistema Minimax.

3.7
Saop ne garantuje pravilno i sigurno funkcionisanje Sistema Minimax ukoliko Korisnik ne ispuni uslove iz tačke 3.4 Opštih uslova.

 

4 Sklapanje licencnog ugovora i korišćenje licence

4.1
Licencni ugovor je sklopljen kad Korisnik, koji je zastupnik poslovnog subjekta, u ime poslovnog subjekta izabere Vrstu licence i prihvati Opšte uslove. Na predlog korisnika ili osobe koja je zastupnik pravnog lica, koji je prethodno prihvatio Opšte uslove, Saop može u ime poslovnog subjekta izabrati Vrstu licence. U tom slučaju Licencni ugovor je sklopljen sa danom kada Saop izabere Vrstu licence. 

Licencni ugovor je sklopljen na neodređeno vreme.

Uz sklopljen Licencni ugovor poslovni subjekat, kojeg određuju Opšti uslovi, postaje Pretplatnik.

4.2
Korisnik, koji je izabrao Vrstu licence, postaje Administrator pretplatnika. U slučaju da Vrstu licence u ime poslovnog subjekta izabere Saop, Administrator pretplatnika postaje Korisnik kojeg odredi Korisnik ili osoba koja je predložila da Saop u ime poslovnog subjekta izabere Vrstu licence.

Administrator pratplatnika je onaj Korisnik za kojeg se smatra da sve aktivnosti preko Sistema Minimax i u vezi sa Sistemom Minimax izvodi sa ovlašćenjem Pretplatnika.

4.3
Uz sklopljen licencni ugovor sa Saop-om Pretplatnik dobija Licencu.

4.4
Pretplatnik licencu koristi preko Korisnika koji je određen za Administratora pretplatnika.

Administrator pretplatnika ima pravo da drugim Korisnicima dozvoli korišćenje Licence Pretplatnika.

Na predlog Administratora pretplatnika ili osobe koja je zastupnik poslovnog subjekta, Saop može u ime poslovnog subjekta da za Administratora pretplatnika odredi drugog Korisnika.
4.5

Administrator pretplatnika u Sistemu Minimax određuje za koje će poslovne subjekte, uz samog Pretplatnika, Pretplatnik koristiti Funkcije Minimax tako što će za svaki takav poslovni subjekat otvoriti Organizaciju u Sistemu Minimax.

Za svaku Organizaciju Administrator pretplatnika određuje Administratora organizacije. Administrator organizacije je Korisnik koje može drugim Korisnicima omogućiti korišćenje Licence Pretplatnika, ograničeno na Organizaciju.

 

5 Upotreba i plaćanje

5.1
Upotreba Sistema Minimax se naplaćuje. Za korišćenje Licence Pretplatnik mora plaćati licencninu. 

5.2
Licencnina je određena cenovnikom koji određuje Saop. Cenovnik je objavljen na Internet stranici www.Saop.rs/Minimax . Saop u cenovniku određuje i cenu dodatnih usluga ili pristupa Sistemu Minimax.

5.3
Saop ima pravo da promeni cenovnik prema uslovima tržišta i kretanju cena. Saop će promenu cenovnika objaviti najmanje 30 dana pre promene.

5.4
Obveznik plaćanja Licencnine je Pretplatnik. Saop će Pretplatniku dostaviti račun za Licencninu.Pretplatnik je dužan da plati Licencninu u roku od 15 dana od dana izdavanja računa.

5.5
U slučaju da Pretplatnik kasni sa plaćanjem Licencnine više od 30 dana, Saop će onemogućiti korišćenje Licence Pretplatnika bilo kojem Korisniku. U tom slučaju, nijedan Korisnik neće moći da koristi funkcije Minimax koje je koristio na osnovu Licence Pretplatnika.

Saop može ponovo omogućiti korišćenje Licence Pretplatnika kada Pretplatnik izmiri dugovanja za Licencnine i plati uslugu ponovnog korišćenja Licence, koja se obračunava po cenovniku. Saop će obračunati korišćenje usluge i za period, u kojem mu je zbog kašnjenja sa plaćanjem, usluga bila privremeno onemogućena.

 

6 Reklamacije

6.1
Administrator pretplanika može u ime Pretplatnika reklamirati račun za Licencninu u roku od 8 dana od datuma izdavanja računa. Reklamaciju je neophodno prijaviti Korisničkoj podršci preko sistema »Zahtevi za pomoć«. Saop će na reklamaciju odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana.

 

7 Nedozvoljene svrhe korišćenja Sistema Minimax

7.1
Pretplatnik i Korisnik mogu koristiti Sistem Minimax samo za vođenje poslovnih i računovodstvenih podataka poslovnih subjekata. Bilo koji drugi način upotrebe Sistema Minimax je zabranjen.

7.2
Pri upotrebi Sistema Minimax je strogo zabranjeno:

(1) onemogućavati ili sprečavati druge Korisnike pri njihovom korišćenju Sistema Minimax
(2) objavljivati, prenositi, distribuirati ili rasprodavati bilo koje informacije, teme i gradiva, koji su nezakoniti, lažni, nepristojni, uvredljivi ili širiti rasne, polne ili bilo koje druge vrste netrpeljivosti
(3) objavljivati reklame, molbe, lančana pisma, piramidne šeme, investicione prilike ili šeme odnosno bilo koja druga reklamiranja. 
(4) Zloupotrebljavati, ugrožavati tuđa prava ili bilo koje drugo kršenje prava drugih;
(5) Prenositi sadržaje Sistema Minimax zaštićene pravima intelektualnog vlasništva drugima ili omogućavati pristup do tih sadržaja na bilo koji drugi način, osim ako je takvo prenošenje prethodno dogovoreno sa Saop-om;

6) Upotrebljavati materijale ili informacije, uključujući slike ili fotografije koje su dostupne preko Sistema Minimax na bilo koji način koji bi kršio autorska prava, robne 
marke, patente, poslovne tajne ili druga prava Saop, drugih imalaca licence, korisnika ili trećih osoba;
(7) Prenositi u Sistem Minimax-a datoteke i druge sadržaje koji sadrže viruse, trojanske konje (Trojan horse), programske crve (worms), vremenske bombe, oštećene datoteke ili druge slične softvere ili podatke koji mogu škoditi radu Sistema Minimax, odnosno opremi na kojoj ili pomoću koje radi Sistem Minimax ili opremi Korisnika;

8) Namerno ili nenamerno na bilo koji način štetiti Sistemu Minimax, na primer pokušajem napada servera i drugim delovanjem kojim bi posledično rad sistema Minimax bio onemogućen, pogrešan, ograničen;

(9) Iz Sistema Minimax na različite načine prikupljati informacije o Pretplatniku, Organizacijama i/ili Korisnicima;

(10) Stvarati ili upotrebljavati lažni identitet s namerom zavođenja drugih, pre svega Saop i Korisničke podrške;

(11) Upotrebljavati, prenositi ili na bilo koji drugi način kopirati i nuditi (uz naknadu ili besplatno) drugim osobama imenik ili bilo koje druge podatke o Pretplatniku, Organizaciji i/ili Korisnicima ili podatke o upotrebi Sistema Minimax

(12) Bez pismene dozvole Saop sakupljati informacije ili koristiti informacije o korišćenoj tehnologiji, izvedene zamisli, korišćenih pristupa i bilo kojih drugih sadržaja Sistema Minimax koje bi se mogle koristiti u drugim komercijalnim i nekomercijalnim uslugama ili proizvodima.

 

8 Rad Sistema Minimax

8.1
Saop garantuje neometan rad Sistema Minimax, osim u slučajevima:

(1) Nefunkcionisanje hardvera Korisnika ili bilo kojem drugom slučaju u kojem Korisnik ne ispunjava uslove iz poglavlja »3. Uslovi korisnika«;

(2) Zahvata (predvidljivih i nepredvidljivih) u vezi s održavanjem na Sistemu Minimax;
(3) Nadogradnje softvera i hardvera, potrebnih za rad Sistema Minimax ili na koji drugi način vezan za rad Sistema Minimax;

(4) Nefunkcionisanje Internet priključaka;

(5) Više sile.

8.2
Saop se obavezuje da će obavestiti sve korisnike i Pretplatnike o predvidljivim zahvatima na Sistemu Minimax u roku od najmanje 6 sati pre izvođenja tih zahvata. Saop se obavezuje da će sve predvidljive zahvate po pravilu obavljati tokom radnih dana u vremenu između 20:00 sati i 6:00 sati i neradnim danima u vremenu između 16:00 sati i 8:00 sati. Okvirno vreme i trajanje predvidljivih zahvata će biti objavljeni po pravilu.

 

9 Usklađenost Sistema Minimax sa zakonodavstvom i nadogradnjom

9.1
Saop se obavezuje da će zagarantovati usklađenost Funkcija Minimax sa važećim zakonskim propisima u slučajevima korišćenja koje Sistem Minimax podržava odnosno za one slučajeve korišćenja koje Sistem Minimax predviđa.

9.2
Saop se obavezuje da će pratiti propise i nadograđivati Funkcije Minimax u skladu sa promenama propisa.

 

10 Korisnička podrška

10.1
Korisnici koji koriste Licencu Pretplatnika imaju pravo na podršku pri korišćenju Sistema Minimax u vezi sa korišćenjem Minimax-a za podršku Pretplatniku ili Organizaciji Pretplatnika.

10.2
Saop nudi podršku u vezi s radom Sistema Minimax preko Korisničke podrške tokom radnih dana od 8:00 sati do 16:00 sati. 

Komunikacija između Korisnika i Korisničke podrške u vezi s nuđenjem podrške vrši se preko sistema »Zahteva za pomoć«.

10.3
Saop Pretplatniku garantuje da će ukloniti greške koje bi onemogućavale upotrebu Funkcija Minimax.

Na svaku javljenu grešku Saop će se odazvati najkasnije u roku od 8 sati pri čemu se uzima u obzir isključivo vreme u kojem Saop nudi Korisničku podršku.

Saop će o mogućim rešenjima obavestiti Korisnika.

 

11 Ograničenje odgovornosti Saop-a

11.1
Korisnici i Pretplatnici su suglasni da će Sistem Minimax, uključujući programsku opremu, sadržaje i usluge dostupne preko Sistema Minimax koristiti na vlastitu odgovornost.

11.2
Celokupnu odgovornost Saop za bilo koji slučaj štete ograničena je iznosom Licence koju je pretplatnik platio za korišćenje Sistema Minimax za mesec u kojem je Saop obavestio o slučaju štete. Saop, njegovi distributeri, prodavci ili dobavljači ne odgovaraju za nijednu posrednu, slučajnu ili naknadnu štetu (uključujući izgubljen dobitak, dohodak, investiciju, dobro ime) koja proizlazi iz upotrebe Sistema Minimax odnosno povezanih Internet stranica, proizvoda ili usluge ili je povezana s njihovim korišćenjem. Navedeno ograničenje važi i u slučaju u kojem bi Saop bio obavešten o mogućnosti nastanka takve štete. To ograničenje odgovornosti uključuje (ali time nije i ograničen): prenos virusa, kvar hardvera, greške kod povezivanja, zloupotrebu ili krađu korisničkog identiteta.

11.3 
U nijednom slučaju Saop ne odgovara za bilo kakav gubitak ili štetu koja bi nastala u slučaju kad bi korisnik ili pretplatnik uvozio informacije, proizvode ili usluge, objavljene u Sistemu Minimax ili povezanih internet stranica, proizvoda ili usluga.

11.4
Svi zahtevi zbog bilo kojih grešaka ili kršenja prava koja su posledica postupanja trećih osoba, o kojima su objavljene informacije u Sistemu Minimax, uvažavaju se samo protiv tih osoba.

 

12 Sadržaji i usluge koje nude treće osobe

12.1
Sistem Minimax omogućava povezivanje sa drugim internet stranicama, proizvodima i/ili uslugama (u daljnjem tekstu: Povezani sistemi) za koje Saop ne preuzima nikakvu odgovornost. Saop ne odgovara za pravilnost ili dostupnost informacija, proizvoda ili usluga koje nude treće osobe preko Povezanih sistema.

12.2
Informacije na Povezanim stranicama su iz različitih izvora. Saop nema pravo da menja, unapređuje ili proverava sadržaj informacija na Povezanim sistemima. Činjenica da Saop omogućuje povezanost s Povezanim sistemima ne znači neminovno odobrenja, ovlašćenja, pokroviteljstva ili drugačije povezanosti u vezi s Povezanim sistemima.

12.3
Saop ni direktno ni indirektno ne odgovara za bilo kakvu štetu uzrokovanu bilo kojom upotrebom ili oslanjanjem na sadržaj, proizvod ili uslugu Povezanih sistema.

12.4
Za korištenje Povezanih sistema postoji mogućnost da će Korisnik morati prihvatiti Opšte uslove korištenja koji se razlikuju od Opštih uslova korišćenja i za koje Saop ne odgovara.

 

13 Sadržaji i usluge koje nude treća lica

13.1
Sistem Minimax može pružiti vezu do drugih web lokacija, proizvoda i / ili usluga (u daljem tekstu: Povezani sistemi) za koje Saop ne preuzima odgovornost. Saop nije odgovoran za tačnost ili dostupnost informacija, proizvoda ili usluga koje nude treće strane putem povezanih sistema.

13.2
Informacije o povezanim sistemima su iz različitih izvora. Saop nema pravo da menja, ažurira ili verifikuje sadržaj informacija na povezanim sistemima. Činjenica da Saop obezbeđuje vezu sa povezanim sistemima ne podrazumeva nužno odobrenje, ovlašćenje, sponzorstvo ili drugu vezu u vezi sa povezanim sistemima.

13.3
Saop neće biti odgovoran, bilo direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu nastalu ili navodno prouzrokovanu korišćenjem bilo kog sadržaja, proizvoda ili usluge povezanih sistema ili oslanjanjem na njega.

13.4
Da bi mogao da koristi povezane sisteme, korisnik će možda morati da prihvati Opšte uslove korišćenja, koji se razlikuju od opštih uslova korišćenja Saop kompanije i za koje Saop nije odgovoran, ali u svakom slučaju Opšti uslovi kompanije Saop imaju prednost.

 

14 Prikupljanje i zaštita ličnih podataka

 14.1
Sistem Minimax namenjen je vođenju poslovnih i računovodstvenih podataka poslovnih subjekata i za rad ne treba lične podatke. Uprkos tome u Sistemu Minimax se zbog identifikacije Korisnika i komunikacije s Korisnicima vode sledeći lični podaci:

(a) ime i prezime Korisnika

(b) e-mail adresu Korisnika

*U primeru gde Korisnik aktivira dodatne sigurnosne zaštite naloga potrebno je još:

(c) serijski broj i izdavač digitalnog sertifikata Korisnika – u slučaju kada koristimo digitalni sertifikat – u slučaju kada odabere prijavljivanje sa digitalnim sertifikatom.

(č) broj mobilnog telefona korisnika – u slučaju kada odabere prijavljivanje u dva koraka.

14.2
Korisnik se sa postupkom registracije u Minimax takođe slaže da se mogu dobijeni podaci koristiti za prikupljanje informacija o posetama web stranicama u cilju analize online ponašanja posetilaca i stoga za poboljšanje korisničkog iskustva i kontaktiranja potrošača putem njihovog e-maila ili e-maila kompanije.

14.3
Korisnik izjavljuje i potvrđuje da je svestan prava na pregled, prepisivanje, kopiranje, dopunjavanje, ispravljanje, blokiranje i brisanje ličnih podataka koji se odnose na njega u skladu sa odredbama člaova Zakona o zaštiti podataka o ličnost („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).  

14.4
Lični podaci definisani gore mogu se čuvati 5 godina nakon prestanka korišćenja programa ili do opoziva pristanka pojedinca, osim ako nije određen period zadržavanja u odnosu na pojedinačni kolačić.

14.5
Saop će sakupljati, upravljati, obrađivati i koristiti lične podatke dobijene od korisnika iz tačke 14.1 ovog člana, u skladu sa zaštitom podataka o ličnosti, te će ih koristiti samo u sledeće svrhe:

(a) za identifikaciju Korisnika pri registraciji u Sistem Minimax i identifikaciju Korisnika pri svakom korišćenju Sistema Minimax da bi Korisnicima, Pretplatnicima i Organizacijama obezbedio veću sigurnost i verodostojnost podataka u Sistemu Minimax, te omogućio poverenje u komunikaciji s Korisničkom podrškom i/ili drugim Korisnicima preko Sistema Minimax;

(b) za omogućavanje dodatnih, za osnovnu upotrebu Sistema Minimax, neobaveznih Funkcija Minimax ili Funkcija u vezi s Korisničkim profilom (na primer za promenu lozinke Korisnika za ulaz u Minimax);

(c) za obaveštavanje Korisnika od strane Korisničke podrške u slučaju u kojem Saop proceni da je takva komunikacija s Korisnicima efikasnija ili prikladnija od komunikacije preko sistema „Zahtevi za pomoć“;

(č) za obaveštavanje Korisnika, Pretplatnika ili Organizacija od strane Saop, na primer u vezi s produktima i uslugama. Saop prikupljene lične podatke neće proslediti trećim licima. Korisnik s prihvatanjem Opštih uslova izričito dozvoljava Saop-u prikupljanje i obrađivanje podataka o ličnosti u meri i u svrhe navedene u ovom članu Opštih uslova.

 

15 Skladištenje podataka

 15.1
Saop će uraditi sve neophodne radnje kako bi zaštitio podatke sačuvane u Sistemu Minimax od nedozvoljenih pristupa trećih lica. U vezi s time Saop garantuje čuvanje podataka na odgovarajućem sigurnom mestu gde je prisutno tehničko i fizičko obezbeđenje za onemogućavanje pristupa podacima neovlašćenim osobama. Saop će garantovati redundantno čuvanje. U slučaju bilo kakvog prekida Saop se obavezuje da uspostavi radno okruženje sa podacima koji su postojali najviše 24 sata pre prekida.

15.2
Saop može otkriti podatke o Korisniku ili Pretplatniku sačuvane u Sistem Minimax samo na osnovu odluke pravosuđa ili pisanog zahteva državnog organa koji ima zakonsko ovlašćenje za uvid u podatke.

15.3
Korisnik može preneti podatke iz Sistema Minimax u meri i obliku predviđenim Minimax funkcijama. Na zahtev Administratora Pretplatnika ili zastupnika poslovnog subjekta, Saop može preneti iz Sistema Minimax podatke prema plaćanju u skladu sa cenovnikom.

Podaci se čuvaju u Sistemu Minimax 5 poslovnih godina od godine njihovog unosa u Sistem Minimax, a po završetku 5. poslovne godine ti podaci se arhiviraju na način, tako što se prenose iz Sistema Minimax u arhivu. Arhiva obezbeđuje sadržaj i format podatka, koji omogućava Korisniku pristup podacima bez upotrebe Sistema Minimax. Dokumenti se prikazuju pojedinačno u arhivi, a prenos dokumenata na računar Korisnika vrši se na zahtev Korisnika, u kompresovanom folderu sa svim dokumentima. Čuvanje podataka u arhivi je besplatno prvih godinu dana nakon prenosa podatka iz Sistema Minimax u arhivu, a po isteku ove godine Korisnik je dužan da plati čuvanje podataka u arhivi u skladu sa cenovnikom Saop-a. Bez obzira na navedeno , Korisnik nije dužan da plati čuvanje podataka u arhivi za podatke koji se odnose na poslednjih 5 poslovnih godina i koji su iz Sistema Minimax prebačeni u arhivu na zahtev Korisnika. Korisnik može (a) u bilo kom trenutku izbrisati podatke iz arhive ili (b) odlučiti da se podaci automatski brišu nakon prve godine njihovog prenosa iz Sistema Minimax u arhivu. Saop izričito upozorava Korisnika porukom u Sistemu Minimax: (1) prilikom prenosa podataka iz Sistema Minimax u arhivu, da arhivirane podatke mora izbrisati u roku od jedne godine ili se odlučiti da ih automatski izbriše nakon ovog perioda, u suprotnom će biti dužan da te podatke čuva u arhivi, plati u skladu sa važećim cenovnikom Saop-a, (2) mesec dana pre isteka jedne godine od prenosa podataka iz Sistema Minimax u arhivu, da u roku od mesec dana arhivirani podaci moraju biti izbrisani ili izabrani za automatsko brisanje nakon ovog perioda, u suprotnom će biti dužni da plate čuvanje podataka u arhivi u skladu sa važećim cenovnikom Saop-a i (3) jedan dan pre isteka godinu dana od prenosa podataka iz Sistema Minimax u arhivu, arhivirani podaci se moraju izbrisati ili je potrebno odabrati automatsko brisanje do 24 časa narednog dana, u suprotnom će biti dužan da plati čuvanje podataka u arhivi u skladu sa važećim cenovnikom Saop-a.uslova.

 

16 Besplatna proba programa u trajanju od 30 dana

 16.1
Sistem Minimax je dostupan Korisniku besplatno tokom probnog perioda od 30 dana. Podaci uneti u probnu verziju biće dostupni Korisniku 30 dana od datuma registracije.

 

16.1
Po isteku 30 dana od datuma registracije, Korisnik može ponovo pristupiti unetim podacima, ako najkasnije 90 dana od dana registracije zaključi Ugovor o licenci i odabere odgovarajuću vrstu licence. Saop zadržava pravo brisanja podataka nakon 90 dana od datuma registracije ako Korisnik ne zaključi Ugovor o licenci.

 

17 Kršenje Opštih uslova i otkaz Licencnog ugovora

 17.1
Ako Korisnik krši Opšte uslove Saop može, nakon upozorenja Korisnika o kršenju, Korisniku onemogućiti korišćenje Sistema Minimax.

 

17.2
Ako Pretplatnik , Organizacija, Administrator Pretplatnika ili bilo koji Korisnik koji koristi Licencu Pretplatnika krši Opšte uslove Saop može nakon upozorenja Administratora Pretplatnika ili Pretplatnika, sa Pretplatnikom jednostrano i bez otkaznog roka prekinuti Licencni ugovor.

 

18 Prekid Licencnog ugovora

 18.1
Bilo koja ugovorna strana može bilo kada, uz otkazni rok od 30 dana i s pisanim obaveštenjem, otkazati Licencni ugovor.

 18.2
Administrator pretplatnika može samostalno da prekine Licencni ugovor preko Minimax programa. U slučaju prekida Licencnog ugovora od strane SAOP-a, Administrator pretplatnika biće pismenim putem obavešten.

 18.3
koje je koristio na osnovu licence Pretplatnika.

 18.4
U skladu sa zakonskim propisima nakon isteka Licencnog ugovora SAOP će izbrisati sve podatke o pretplatniku o čemu će kroz elektronsku poštu obavestiti Administratora pretplatnika.

 

19 Odredbe koje regulišu obradu podataka o ličnosti deo su Minimax-ovih Opštih uslova

 19.1
Odredbe za obradu ličnih podataka su deo Opštih uslova za upotrebu Sistema Minimax.

 19.2
Izrazi koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti imaju sledeće značenje:

Izrazi koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti imaju sledeće značenje:

 • Podatak o ličnosti su svi podaci iz dosijea podataka o ličnosti, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, čiji je rukovalac u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS 89/2018) Minimax pretplatnik. Lične informacije odnose se na pojedinca bez obzira na oblik u kojem se izražava.
 • Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;
 • Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);
 • Ograničavanje obrade je označavanje prikupljenih podataka o ličnosti u cilju ograničenja njihove obrade u budućnosti;
 • Pseudonimizacija je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu;
 • Evidencija podataka o ličnosti je svaki strukturirani skup podataka koji sadrži najmanje jedan lični podatak koji je dostupan na osnovu kriterijuma koji omogućavaju upotrebu ili objedinjavanje podataka, bilo da je skup centralizovan, decentralizovan ili raspršen na funkcionalnoj ili geografskoj osnovi; strukturirani skup podataka je skup podataka koji je organiziran na takav način da može odrediti ili omogućiti odredljivost pojedinca.
 • Rukovalac podataka o ličnosti je Minimax Pretplatnik, koji sam ili zajedno sa drugima određuje svrhe i načine obrade podataka o ličnosti.
 • Ugovorni obrađivač je Saop doo Novi Sad, Valentina Vodnika 21a, 21000 Novi Sad, koji obrađuje lične podatke u ime i za račun Rukovaoca.
 • Ugovorni podobrađivač je pravna ili fizička osoba kojoj ugovorni obrađivač poveri određene zadatke iz oblasti obrade podataka o ličnosti.
 • Primalac je fizička ili pravna osoba ili drugo lice iz javnog ili privatnog sektora kome su lični podaci otkriveni ili otkriveni.
 • Davanje podataka o ličnosti je prenošenje ili otkrivanje podataka o ličnosti.
 • Treća zemlja je zemlja koja nije država članica Evropske unije ili deo evropskog ekonomskog prostora.
 • Katalog evidencija podataka o ličnosti je opis datoteke podataka o ličnostiu skladu sa članom 47 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • Politika privatnosti je interni akt o zaštiti podataka o ličnosti Rukovaoca ili ugovornog obrađivača podataka o ličnosti.
 • Pristanak lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;
 • Genetski podatak je podatak o ličnosti koji se odnosi na nasleđena ili stečena genetska obeležja fizičkog lica koja pružaju jedinstvenu informaciju o fiziologiji ili zdravlju tog lica, a naročito oni koji su dobijeni analizom iz uzorka biološkog porekla;
 • Biometrijski podatak je podatak o ličnosti dobijen posebnom tehničkom obradom u vezi sa fizičkim obeležjima, fiziološkim obeležjima ili obeležjima ponašanja fizičkog lica, koja omogućava ili potvrđuje jedinstvenu identifikaciju tog lica, kao što je slika njegovog lica ili njegovi daktiloskopski podaci;
 • Podaci o zdravlju su podaci o fizičkom ili mentalnom zdravlju fizičkog lica, uključujući i one o pružanju zdravstvenih usluga, kojima se otkrivaju informacije o njegovom zdravstvenom stanju;

19.3

Prilikom primene odredbi ovih Opštih uslova, u potpunosti će se poštovati odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i prava Evropske unije, bez obzira da li će se lični podaci koristiti u direktnom pružanju usluga na sajtu kontrolora ili dobavljača ovog ugovora, putem pisane dokumentacije ili na bilo koji drugi način. Ugovorni obrađivač osigurava da je registrovan za obavljanje aktivnosti navedenih u ovim Opštim uslovima.

19.4

Ličnim podacima upravljaće odgovarajući Ugovorni obrađivač datoteka koji će obrađivati lične podatke u obliku i na način naveden u ovom ugovoru. Ugovorni obrađivač se obavezuje Rukovaocu da će lične podatke koji obrađuje u njegovo ime i za njegov račun obrađivati u skladu sa ovim ugovorom, uključujući u pogledu prenosa podataka o ličnosti u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju.

19.5

Podaci o ličnosti koje obrađuje Ugovorni obrađivač u svrhu izvršavanja predmeta ovih Opštih uslova nalaze se u datotekama ličnih podataka Rukovaoca koji su definisani u drugoj koloni Tabele 1

19.6

Vrste podataka iz lične baze podataka svakog Rukovaoca koje Obrađivač obrađuje za Rukovaoce definisane su u trećoj koloni Tabele 1.

19.7

Kategorije subjekata podataka su definisane u četvrtoj koloni Tabele 1.

19.8.

Predviđeni rokovi zadržavanja za dokumentarni materijal nalaze se u petoj koloni Tabele 1. Nakon obrade u ime Rukovaoca, ugovorni obrađivač mora izbrisati lične podatke iz Tabele 1 u skladu s predviđenim rokovima za brisanje podataka (peta kolona).

19.9

Rukovalac ovlašćuje ugovornog obrađivača za one radnje koje se tiču pojedinačne datoteke sa ličnim podacima koje su definisane u šestoj koloni Tabele 1. Ista kolona Tabele 1 takođe definiše svrhu obrade podataka o ličnosti.

19.10

Ugovorni obrađivač podataka o ličnosti može izvršiti takve radnje da ispuni predmet ovih Opštih uslova i ne može ih izvršavati u bilo koje druge svrhe. Konkretno, izvođač ne može koristiti lične podatke u marketinške ili marketinške svrhe. izvršiti bilo koju drugu obradu podataka o ličnosti koja nije definisana u šestoj koloni Tabele 1 (npr. otkrivanje, širenje podataka itd.). Ugovorni obrađivač podataka o ličnosti obrađuje lične podatke u ime i u ime Rukovaoca.

 

Obaveze izvođača u pogledu procedura i mera za zaštitu podataka o ličnosti

19.11

 Ugovorni obrađivač mora, kada izvršava odredbe ovih Opštih uslova koji se odnose na lične podatke iz 19.5. i 19.6. i u vezi sa njihovom obradom od 19.7 tačke sa organizacionim, tehničkim i logičko-tehničkim procedurama i merama za obezbeđivanje zaštite podataka o ličnostitako da se spreči slučajno ili namerno neovlašćeno uništavanje podataka, njihova izmena ili gubitak i neovlašćena obrada:

 • (a) zaštitite prostorije, opremu i sistemski softver, uključujući I / O jedinice,
 • (b) osigurava aplikativni softver koji obrađuje lične podatke,
 • (c) sprečava neovlašćeni pristup ličnim podacima tokom prenosa, uključujući prenošenje telekomunikacijskim sredstvima i mrežama,
 • (č) pruža efikasan način za blokiranje, uništavanje, brisanje ili anonimnost podataka o ličnosti,
 • (ć) omogućava vam da kasnije utvrdite kada su pojedinačni podaci uneseni u datoteku podataka o ličnosti, korišćeni ili obrađeni na drugi način i ko je to uradio,
 • (d) prilikom dizajniranja i primene novih IT sistema, izvođač se mora prvo konsultovati sa kontrolorom kako bi se osiguralo da se lični podaci obrađuju u skladu sa važećim zakonom i uz poštovanje privatnosti pojedinaca prilikom uvođenja novih IT sistema.

19.12.

Ugovorni obrađivač mora osigurati integritet (nepromenjivost), poverljivost, dostupnost i sledljivost podataka o ličnosti, a gde je to zbog prirode obrade, pomoći Rukovaocu podataka u ispunjavanju njegovih obaveza da odgovori na zahteve za implementaciju prava lica na koje se podaici odnose, kao što su pružanje informacija koje će se pružiti pojedincu, pravo brisanja, pravo na ispravku, pravo na ograničavanje obrade, obaveza obaveštavanja u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka o ličnostiili ograničavanjem obrade, i pravo za procesiranje prenosivosti. Obaveze Ugovornog obrađivača u odnosu na pojedinačna prava definisana gore su definisane u koloni 6 Tabele 1 (upotreba podataka o ličnosti je dozvoljena)

19.13

Ugovorni obrađivač mora staviti na raspolaganje Kontroloru sve informacije koje dokazuju usklađenost sa obavezama prema ovim Opštim uslovima i mora omogućiti Kontroloru ili drugom revizoru koji je Kontrolor ovlastio da vrši revizije, uključujući inspekcije.

 

Sigurnost prostorija i hardvera

19.14

Prostori u kojima se moraju čuvati datoteke sa ličnim podacima i hardver i softver koji omogućavaju pristup tim podacima moraju biti zaštićeni organizacionim, fizičkim i tehničkim merama koje sprečavaju neovlašćene osobe da pristupe podacima.

19.15

Prostori ugovornog obrađivača u kojima se obrađuju lični podaci Rukovaoca moraju biti fizički zaštićeni, npr. sa ulaznom kontrolom sa ulaznom karticom, video ulazom, alarmom u sobi, fizičkim obezbeđenjem itd.

19.16

Pristup zaštićenim prostorijama dozvoljen je samo onim zaposlenima čije pravo ulaska u pojedine prostorije proizilazi iz sistematizacije radnih mesta ili nekog drugog internog akta Ugovrnog obrađivača.

 

Zaštita sistemskog i aplikativnog softvera, prenos telekomunikacijskim sredstvima

19.17

Pristup sistemskom i aplikativnom softveru mora biti zaštićen sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika (posebno na nivou sistemskog softvera i aplikativnog softvera) koji omogućava pristup samo određenim ovlašćenim i ugovorenim serviserima računar i softver.

 

Program ili aplikacija moraju biti dizajnirani tako da se obrada podataka može reproducirati i da nijedan prekid obrade ne rezultira gubitkom, uništenjem ili izmenom podataka.

 

Svaki novi program ili promena postojećih programa treba testirati na testnom uzorku pre redovne upotrebe. Razvojni programi i baze podataka ispitivanja moraju biti odvojeni od proizvodnog okruženja.

 

Prilikom dizajniranja i primene novih IT sistema, ugovorni obrađivač se mora prvo konsultovati sa Rukovaocem kako bi se osiguralo da se lični podaci obrađuju u skladu sa važećim zakonom i u pogledu privatnosti pojedinaca prilikom uvođenja novih IT sistema (princip opt-in-a).(princip opt-in-a).

 

Zaštita medija podataka

19.18

Nosioci podataka moraju se skladištiti u sigurnim prostorima, a izvan zaštićenih prostorija (hodnici, zajedničke prostorije, itd.) Moraju uvek biti zaključani u vatrootpornom i protivpožarnom ormaru.

 

Sigurnost za prenos preko telekomunikacionih mreža

19.19

Lični podaci moraju biti zaštićeni kada se prenose telekomunikacijskim sredstvima i mrežama

Osetljivi lični podaci moraju biti zaštićeni kriptografskim metodama i elektronskim potpisima kada se prenose preko telekomunikacionih sredstvava i mreža na takav način da se osigura njihova nečitkost ili neprepoznatljivost.

 

Organizacija procesa rada

19.20

Ugovorni obrađivač ličnih podataka u aktu o klasifikaciji poslova ili drugom internom aktu predviđa:

 • (a) suštinski skupovi prava ili dužnosti u vezi sa obradom podataka iz pojedinačnih evidencija i
 • (b) poslovi ili lica koja su nosioci ovih prava ili dužnosti u vezi sa obradom podataka iz pojedinačnih evidencija (lica ovlašćena za obradu ličnih podataka)

19.21

U slučaju ugovornog obrađivača, lične podatke mogu obrađivati samo osobe ovlašćene u tački 19.20. Svi ostali zaposleni moraju dobiti pismeno odobrenje uprave ili nadležnog tela za obradu podataka o ličnosti.

 

Mere za osiguranje integriteta, poverljivosti i dostupnosti podataka o ličnosti sledljivosti operacija na njima

19.22

Ugovorni obrađivač mora osigurati integritet, poverljivost podataka o ličnosti koje obrađuje, mora osigurati da lični podaci koje obrađuje budu dostupni, mora osigurati sledljivost operacija prilikom obrade podataka o ličnosti.

19.23

Ugovorni obrađivač mora da obezbedi poverljivost ličnih podataka koje obrađuje. Ugovorni obrađivač mora osigurati sledljivost svih postupaka izvršenih nad ličnim podacima kako bi se kasnije moglo utvrditi kada su se pojedinačni lični podaci koristili ili unosili u datoteku podataka o ličnostii ko je to učinio u periodu kada je pravna zaštita moguća.

19.24

Ugovorni obrađivač mora da obezbedi dostupnost ličnih podataka koje obrađuje.

19.25

Ugovorni obrađivač ličnih podataka obezbediće sledljivost svih operacija izvršenih nad podacima o ličnosti

Ugovorni obrađivač ličnih podataka obezbediće sledljivost svih operacija izvršenih nad podacima o ličnosti, tako da je moguće naknadno utvrditi kada su pojedinačni lični podaci korišćeni ili uneti u datoteku o ličnim podacima i ko je to učinio, za period kada je moguća prava zaštita, prava pojedinca zbog nedopustivog prenosa ličnih podataka.

Rukovalac podataka o ličnosti mora osigurati za svaki prenos podataka o ličnosti da je naknadno moguće utvrditi koji su se lični podaci preneli, kome, kada i na osnovu kojih, u periodu kada je pravna zaštita prava pojedinca moguća zbog nedopuštenog prenosa podataka o ličnosti.

Ugovorni obrađivač dužan je da vodi evidenciju o svim vrstama aktivnosti obrade koje se vrše u ime Rukovaoca i sadrži: ime i kontakt podatke lica za zaštitu podataka, vrste obrade koje se vrši u ime Rukovaoca, prenos podataka o ličnosti u treću zemlju i dokumentaciju odgovarajućih zaštitnih mera i opšti opis tehničkih i organizacionih mera bezbednosti sa podobrađivačem

 

Ugovorni podobrađivači podataka o ličnosti

19.26

Samo uz prethodnu pisanu saglasnost Rukovaoca, Ugovorni obrađivač podataka o ličnosti može poveriti pojedinačne zadatke koji se odnose na obradu podataka o ličnosti ugovornom podobrađivaču registrovanom za obavljanje takve delatnosti i obezbedi odgovarajuće procedure i mere zaštite podataka o ličnosti. U trenutku zaključenja ugovora će se imenovati podobrađivači na koje Rukovalac daje saglasnost.

 

Ako je Ugovorni obrađivač opravdano delegirao izvršavanje ovih dela trećoj strani (ugovorni podobrađivač), on mora osigurati da treće lice u potpunosti poštuje odredbe ovog ugovora. Izvršenje obaveza iz ovog ugovora odgovornost je Ugovornog obrađivača kao da ih je sam izvršio i u potpunosti je odgovoran Rukovaocu za ispunjavanje ugovornih obaveza podobrađivača u oblasti zaštite podataka o ličnosti za ispunjavanje drugih obaveza podizvođača ugovora.

19.27

Za svakog ugovornog podobrađivača ličnih podatak, ugovrni obrađivač ličnih podataka će pisanim ugovorom o obradi odrediti koje baze podataka ili kojim vrstama ličnih podataka u pojedinačnoj datoteci ličnih podataka ugovorni podobrađivač ima pristup, kategorije subjekata podataka, rokovi za brisanje ličnih podataka od strane ugovornog podobrađivača, kakva ovlašćenja ugovorni podobrađivač ima u svim bazama podataka ili vrste podataka (pristup, pregledi, izmena, brisanje, prenos) i koje mere i postupci ugovorni poobrađivač mora da usvoji ili primenjuje radi zaštite ličnih podataka. Za svaku obradu ličnih podataka, ugovorni podobrađivač mora da obezbedi postupke i mere za zaštitu ličnih podataka koji su strogi ili strogi kao one koje sprovodi ugovorni obrađivač ličnih podataka u skladu sa ovim ugovorom.

19.28

Ugovorni podobrađivač može obavljati pojedinačne zadatke koji se odnose na obradu podataka o ličnosti u okviru ovlašćenja ugovornog obrađivača i ne može obrađivati lične podatke u drugu svrhu. Rukovalac kontroliše sprovođenje ovih procedura i mera od strane Izvođača.

19.29

U slučaju spora između ugovornog obrađivača i rukovaoca, Ugovorni obrađivač dužan je da na zahtev Rukovaoca odmah vratiti ugovorno obrađene lične podatke. Sve kopije ovih podataka moraju se odmah uništiti ili proslediti državnom organu nadležnom za otkrivanje ili gonjenje krivičnih dela prema zakonu, sudu ili drugom državnom organu, ako to zahteva zakon.

U slučaju raskida ugovora sa podobrađivačem, lični podaci se bez nepotrebnog odlaganja vraćaju ugovornom obrađivaču podataka o ličnosti.

19.30

Za Kontrolora i službenika za zaštitu podataka ovlašćenog od ugovornog obrađivača imenuju se:

 • (a) administrator: kontakt osoba za zaštitu ličnih podataka u Saop d.o.o. objavljeno na www.saop.rs
 • (b) službenik za zaštitu podataka: Advokat Filipović

19.31

Detalji za kontakt službenika za zaštitu podataka objavljuju se i dostavljaju nadzornom organu u skladu za zakonodavstvom u oblasti zaštite ličnih podataka.

 

Obaveze i ovlašćenja podbrađivača

19.32

Kontrolor zbirki ličnih podataka ili lice koje je on ovlastio dužno je da nadgleda sprovođenje odredbi 19.7, 19.9 i 19.10 tačaka ovih Opštih uslova i Ugovorni obrađivač mora to da dozvoli. Kontrola se vrši tokom radnog vremena Ugovornog obrađivača, pri čemu kontrolor nije dužan da unapred obavesti Ugovornog obrađivača o nameravanom dolasku.

Lice koje vrši kontrolu mora Ugovornom obrađivaču dokazati ovlašćenje kontrolora za vršenje kontrole.

 

20 Zaštita poverljivosti podataka

20.1

Ugovorni obrađivač dužan je da osigura da zaposleni i druga lica koja obavljaju poslove ili zadatke obrade podataka o ličnosti štite poverljivost svih podataka sa kojima su se upoznali u obavljanju svog posla i zadataka. Obaveza zaštite poverljivosti podataka o ličnosti ove osobe obavezuje se i nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanje poslova ili poslova obrade ugovora.

20.2

Poverljivim informacijama se takođe smatraju informacije o poslovanju operatera, koje nisu javno dostupne i za koje ugovorne strane postanu svesne u skladu sa odredbama ovog ugovora, npr. finansijski podaci, metodologija rada i alati koji se koriste itd.

20.3

Ugovorne strane mogu otkriti poverljive informacije samo onim licima koja direktno učestvuju u izvršenju ovog ugovora. Pritom je potrebno odgovarajućim uputstvima i merama, posebno uzimajući u obzir član 7 ovog ugovora, obezbediti da ih primaoci poverljivih podataka ne koriste suprotno odredbama ugovora.

Ugovorni obrađivač dužan je da pismeno obavesti Kontrolora ličnih podataka u slučaju da sazna za kršenje ličnih podataka, bez nepotrebnog odlaganja. Pismeno obaveštenje mora da sadrži opis kršenja ličnih podataka zajedno sa vrstama i brojem evidencija ličnih podataka, kategorija i brojem dotičnih osoba. U pismenom obaveštenju, Ugovorni obrađivač takođe mora da pruži opis verovatnih posledica kršenja korišćenja podataka o ličnosti.

20.4

Ugovorne strane su dužne da štite poslovne tajne i tokom izvršenja ovog ugovora i nakon njegovog izvršenja ili mogućeg raskida.

20.5

U slučaju raskida ugovora o licenci Minimax, Ugovorni obrađivač mora odmah zaustaviti obradu ličnih podataka kontrolora.

U ovom slučaju, Ugovorni obrađivač mora uništite sve lične podatke i sve kopije ovih podataka.

20.6

Ako Ugovorni obrađivač nije u skladu sa odredbama 19.9 i 19.10 tačaka ovih Opštih uslova i stoga postoji rizik od uništenja, promene, gubitka ili neovlašćene obrade ličnih podataka, kontrolor ga mora upozoriti na ovo i odrediti mu razuman rok za otklanjanje nepravilnosti. Ako Ugovorni obrađivač ne udovolji zahtevu Rukovaoca, kontrolor se može povući iz ovih Opštih uslova bez prethodne najave i zahtevati naknadu štete.

20.7

U slučaju raskida Ugovornog obrađivača, ovaj mora da obezbedi da lični podaci navedeni u tačkama 19.5 i 19.6 ili njihove kopije vraćaju se operateru bez nepotrebnog odlaganja.

20.8

U slučaju promena sadržaja Tabele 1, koje su priložene ovim Opštim uslovima, Saop d.o.o. će obavestiti Pretplatnike Sistema Minimax o promeni.

20.9

U slučaju spora između Kontrolora i Ugovornog obrađivača, ovaj je dužan da pruži lične podatke iz tačaka 19.5 i 19.6 ovih Opštih uslova na zahtev operatera da se odmah vrati. Sve kopije ovih podataka Ugovorni obrađivač mora odmah uništiti ili proslediti državnom organu nadležnom u skladu sa zakonom za otkrivanje ili krivično gonjenje krivičnih dela, sudu ili drugom državnom organu, ako je to zakonom određeno.

 

21 Odgovornost za štetu

21.1

Ugovorne strane dužne su da tretiraju predmet ovog ugovora sa pažnjom dobrog stručnjaka.

21.2

Ugovorni obrađivač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju prouzrokuje Kontrolor tokom izvršavanja ovog ugovora.

Ako je Kontrolor ili neko drugi, za koga je Kontrolor takođe kriv, izazove oštećenje ili pogoršanje položaja Ugovornog obrađivača, srazmerno će se smanjiti odgovornost Ugovornog obrađivača za štetu.

Ugovorni obrađivač neće biti odgovoran za gubitak, oštećenje ili bilo koji drugi oblik izmene podataka o ličnosti prouzrokovanih višom silom. Višom silom smatraće se nepredviđeni i neočekivanim događaji koji se događaju nezavisno od volje ugovornih strana i koje ugovorne strane nisu mogle predvideti prilikom zaključivanja ugovora i na bilo koji način uticati na izvršenje ugovornih obaveza. Svaka ugovorna strana mora pismeno obavestiti drugu ugovornu stranu o pojavi više sile u roku od dva dana od njenog nastanka.

 

22 Važenje i menjanje Opštih uslova

22.1

Saop objavljuje važeće Opšte uslove i / ili izmene Opštih uslova na web stranici https://www.minimax.rs/opsti-uslovi-koriscenja/. Svaki korisnik može od Saop zahtevati da mu se omogući uvid u Opšte uslove koji su važili u određenom vremenskom.

22.2

Opšti uslovi stupaju na snagu sa datumom koji odredi Saop. Opšti uslovi, izmene i dopune Opštih uslova moraju biti objavljeni najmanje 30 dana pre početka njihove primene.

22.3

Saop ima pravo da jednostavno promeni Opšte uslove i da objavi izmene Opštih uslova na način naveden u tački 22.1, a u roku iz tačke 22.2 obavestiti korisnike.

 

23 Završne odredbe

23.1

Za objašnjenje Opštih uslova i u slučaju ako određeno pitanje nije uređeno Opštim uslovima, primenjuje se Zakon Republike Srbije.

23.2

Za rešavanje eventualnih sporova, koji bi nastali u vezi s korišćenjem Sistema Minimax ili u vezi s njegovom upotrebom, nadležan je sud u Novom Sadu.

23.3

Ovi opšti uslovi primenjuju se od 1.1.2021 godine.