Opšti uslovi korišćenja internet knjigovodstvenog programa Minimax

Opšti uslovi korišćenja internet knjigovodstvenog programa Minimax (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju odnose između vlasnika autorskih prava internet knjigovodstvenog programa Minimax na jednoj strani i korisnika i pretplatnika na drugoj strani, kao i uslove korišćenja internet knjigovodstvenog programa Minimax (u daljem tekstu: Sistem Minimax).

Vlasnik autorskih prava i izvornog koda Sistema Minimax je preduzeće Saop d.o.o, Slobodana Bajića 10, 21000 Novi Sad, matični broj : 20665327 (u daljem tekstu: Saop i Ugovorni obrađivač). 

Svaki korisnik može koristiti Sistem Minimax u skladu sa uslovima ovih Opštih uslova. Neovlašćeno korišćenje Sistema Minimax ili korišćenje u suprotnosti sa Opštim uslovima smatra se kršenjem autorskih prava Saop-a.

 

1  Termini (izrazi), upotrebljeni u ovim Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

 

1.1
Korisnik je fizička osoba koja se u Sistem Minimax prijavljuje sa svojim korisničkim imenom i lozinkom ili sa drugim načinom identifikacije predviđenim Opštim uslovima, takođe, korisnik prihvata ove Opšte uslove i koristi Sistem Minimax u poslovne svrhe ili namene obrazovanja u ime i/ili za račun sopstvene ili tuđe Organizacije. Korisnik je takođe u Rukovalac u skladu sa ovim uslovima.

1.2
Licenca donosi pravo korišćenja Sistema Minimax za istovremenog korisnika a prema ograničenjima koje određuje Vrsta licence i ovi Opšti uslovi.

1.3
Vrsta licence je izbor određenih funkcija Sistema Minimax i/ili broja istovremenih korisnika i/ili broja ovlašćenih organizacija.

1.4
Pretplatnik je poslovni subjekat koji sklopi licencni ugovor i koji se obaveže na plaćanje licencnine kako je definisano u nastavku.

1.5
Poslovni subjekt ili pretplatnik kao fizička osoba se može označiti kao Školska ustanova, u tom slučaju nije potrebno da plaćaju mesečnu licencninu.

1.6
Organizacija je poslovni subjekat čiji rad je potpomognut korišćenjem Sistema Minimax.

1.7
Licencni ugovor je ugovor sa kojim Saop kao davalac licence prenosi Licencu na Pretplatnika.

1.8
Funkcija Minimax je deo Sistema Minimax koji sadrži kompletnu celinu poslova, neophodnih, u skladu sa pravilima struke, za sprovođenje određenih računovodstvenih ili poslovnih zadataka, na primer: Otvorene stavke, Obračun plata.

1.9
Licencnina je iznos koji Pretplatnik mora plaćati za korišćenje Sistema Minimax.

1.10
Administrator pretplatnika je korisnik koji u ime pretplatnika izabira vrstu licence, ili korisnik koga odredi sam pretplatnik. 

1.11
Korisnička podrška je usluga koja omogućava komunikaciju između Korisnika i Saop.

2 Autorska prava

2.1
Vlasnik svih materjialnih autorskih prava na Sistemu Minimax i izvornog koda Sistema Minimax je Saop. Knjigovodstveni program Minimax je registrovana trgovačka marka za informacione aplikacije, čiji je vlasnik Saop.

2.2
Prihvatanjem Opštih uslova Korisnik i Pretplatnik stiču pravo da koriste Sistem Minimax u skladu sa Opštim uslovima i uslovima Licence.


3 Uslovi korisnika

 

3.1
Korisnik je pre korišćenja Sistema Minimax dužan da prihvati Opšte uslove.

3.2
Pre prvog korišćenja Sistema Minimax, Korisnik je dužan da izvede postupak registracije u kojoj se identifikuje i prihvata Opšte uslove tako što će kvačicom označiti određen kvadratić, koji se nalazi ispred rečenice »Prihvata Opšte uslove korišćenja internet knjigovodstvenog rešenja Minimax«

3.3
Prihvatanjem Opštih uslova Korisnik se slaže i prihvata Opšte uslove koji važe uz svako korišćenje Sistema Minimax. Dužnost i pravo korisnika je da proveri prihvaćene Opšte uslove i u slučaju neslaganja sa istima odmah prestane sa korišćenjem Sistema Minimax te da o tome obavesti Saop.

3.4
Svaki korisnik mora ispunjavati tehničke i stvarne uslove koji su potrebni za efikasno i sigurno korišćenje sistema Minimax a koji su objavljeni na internet stranici www.Saop.rs/Minimax. Osnovni uslovi za korišćenje su sledeći:

(1) pristup internetu

(2) softvere i hardvere za korišćenje interneta

(3) dodatni softver, ako se zahteva za korišćenje određenih Funkcija Minimax
(4) identifikacijska sredstva koji su preduslov za identifikaciju i stoga za korišćenje Sistema Minimax

3.5

Prilikom pristupa Minimax programu korisnik se uloguje sa korisničkim imenom i lozinkom. Uz pristup do svog naloga može da dodatno zaštiti iz sigurnosnih razloga izabirom ličnog digitalnog sertifikata izdatog od strane izdavača kvalifikovanih digitalnih sertifikata koji su navedeni u Registru sertifikacionih tela Republike Srbije ili da odabere prijavljivanje u dva koraka.

3.6
Korisnik mora sam obezbediti uslove iz tačke 3.4 Opštih uslova. Saop ne snosi nikakve obaveze ili odgovornosti po pitanju pravilnog i neprekidnog funkcionisanja opreme, usluga, proizvoda i informacionih programa koji su sastavni deo uslova korisnika Sistema Minimax.

3.7
Saop ne garantuje pravilno i sigurno funkcionisanje Sistema Minimax ukoliko Korisnik ne ispuni uslove iz tačke 3.4 Opštih uslova.

 

4 Sklapanje licencnog ugovora i korišćenje licence

 

4.1
Licencni ugovor je sklopljen kad Korisnik, koji je zastupnik poslovnog subjekta, u ime poslovnog subjekta izabere Vrstu licence i prihvati Opšte uslove. Na predlog korisnika ili osobe koja je zastupnik pravnog lica, koji je prethodno prihvatio Opšte uslove, Saop može u ime poslovnog subjekta izabrati Vrstu licence. U tom slučaju Licencni ugovor je sklopljen sa danom kada Saop izabere Vrstu licence. 

Licencni ugovor je sklopljen na neodređeno vreme.

Uz sklopljen Licencni ugovor poslovni subjekat, kojeg određuju Opšti uslovi, postaje Pretplatnik.

4.2
Korisnik, koji je izabrao Vrstu licence, postaje Administrator pretplatnika. U slučaju da Vrstu licence u ime poslovnog subjekta izabere Saop, Administrator pretplatnika postaje Korisnik kojeg odredi Korisnik ili osoba koja je predložila da Saop u ime poslovnog subjekta izabere Vrstu licence.

Administrator pratplatnika je onaj Korisnik za kojeg se smatra da sve aktivnosti preko Sistema Minimax i u vezi sa Sistemom Minimax izvodi sa ovlašćenjem Pretplatnika.

4.3
Uz sklopljen licencni ugovor sa Saop-om Pretplatnik dobija Licencu.

4.4
Pretplatnik licencu koristi preko Korisnika koji je određen za Administratora pretplatnika.

Administrator pretplatnika ima pravo da drugim Korisnicima dozvoli korišćenje Licence Pretplatnika.

Na predlog Administratora pretplatnika ili osobe koja je zastupnik poslovnog subjekta, Saop može u ime poslovnog subjekta da za Administratora pretplatnika odredi drugog Korisnika.
4.5

Administrator pretplatnika u Sistemu Minimax određuje za koje će poslovne subjekte, uz samog Pretplatnika, Pretplatnik koristiti Funkcije Minimax tako što će za svaki takav poslovni subjekat otvoriti Organizaciju u Sistemu Minimax.

Za svaku Organizaciju Administrator pretplatnika određuje Administratora organizacije. Administrator organizacije je Korisnik koje može drugim Korisnicima omogućiti korišćenje Licence Pretplatnika, ograničeno na Organizaciju.

5 Upotreba i plaćanje

5.1
Upotreba Sistema Minimax se naplaćuje. Za korišćenje Licence Pretplatnik mora plaćati licencninu. 

5.2
Licencnina je određena cenovnikom koji određuje Saop. Cenovnik je objavljen na Internet stranici www.Saop.rs/Minimax . Saop u cenovniku određuje i cenu dodatnih usluga ili pristupa Sistemu Minimax.

5.3
Saop ima pravo da promeni cenovnik prema uslovima tržišta i kretanju cena. Saop će promenu cenovnika objaviti najmanje 30 dana pre promene.

5.4
Obveznik plaćanja Licencnine je Pretplatnik. Saop će Pretplatniku dostaviti račun za Licencninu.Pretplatnik je dužan da plati Licencninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa.

5.5
U slučaju da Pretplatnik kasni sa plaćanjem Licencnine više od 30 dana, Saop će onemogućiti korišćenje Licence Pretplatnika bilo kojem Korisniku. U tom slučaju, nijedan Korisnik neće moći da koristi funkcije Minimax koje je koristio na osnovu Licence Pretplatnika.

Saop može ponovo omogućiti korišćenje Licence Pretplatnika kada Pretplatnik izmiri dugovanja za Licencnine i plati uslugu ponovnog korišćenja Licence, koja se obračunava po cenovniku. Saop će obračunati korišćenje usluge i za period, u kojem mu je zbog kašnjenja sa plaćanjem, usluga bila privremeno onemogućena.

 

6 Reklamacije

 

6.1
Administrator pretplanika može u ime Pretplatnika reklamirati račun za Licencninu u roku od 8 dana od datuma izdavanja računa. Reklamaciju je neophodno prijaviti Korisničkoj podršci preko sistema »Zahtevi za pomoć«. Saop će na reklamaciju odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana.

 

7 Nedozvoljene svrhe korišćenja Sistema Minimax

 

7.1
Pretplatnik i Korisnik mogu koristiti Sistem Minimax samo za vođenje poslovnih i računovodstvenih podataka poslovnih subjekata. Bilo koji drugi način upotrebe Sistema Minimax je zabranjen.

7.2
Pri upotrebi Sistema Minimax je strogo zabranjeno:

(1) onemogućavati ili sprečavati druge Korisnike pri njihovom korišćenju Sistema Minimax
(2) objavljivati, prenositi, distribuirati ili rasprodavati bilo koje informacije, teme i gradiva, koji su nezakoniti, lažni, nepristojni, uvredljivi ili širiti rasne, polne ili bilo koje druge vrste netrpeljivosti
(3) objavljivati reklame, molbe, lančana pisma, piramidne šeme, investicione prilike ili šeme odnosno bilo koja druga reklamiranja. 
(4) Zloupotrebljavati, ugrožavati tuđa prava ili bilo koje drugo kršenje prava drugih;
(5) Prenositi sadržaje Sistema Minimax zaštićene pravima intelektualnog vlasništva drugima ili omogućavati pristup do tih sadržaja na bilo koji drugi način, osim ako je takvo prenošenje prethodno dogovoreno sa Saop-om;

6) Upotrebljavati materijale ili informacije, uključujući slike ili fotografije koje su dostupne preko Sistema Minimax na bilo koji način koji bi kršio autorska prava, robne 
marke, patente, poslovne tajne ili druga prava Saop, drugih imalaca licence, korisnika ili trećih osoba;
(7) Prenositi u Sistem Minimax-a datoteke i druge sadržaje koji sadrže viruse, trojanske konje (Trojan horse), programske crve (worms), vremenske bombe, oštećene datoteke ili druge slične softvere ili podatke koji mogu škoditi radu Sistema Minimax, odnosno opremi na kojoj ili pomoću koje radi Sistem Minimax ili opremi Korisnika;

8) Namerno ili nenamerno na bilo koji način štetiti Sistemu Minimax, na primer pokušajem napada servera i drugim delovanjem kojim bi posledično rad sistema Minimax bio onemogućen, pogrešan, ograničen;

(9) Iz Sistema Minimax na različite načine prikupljati informacije o Pretplatniku, Organizacijama i/ili Korisnicima;

(10) Stvarati ili upotrebljavati lažni identitet s namerom zavođenja drugih, pre svega Saop i Korisničke podrške;

(11) Upotrebljavati, prenositi ili na bilo koji drugi način kopirati i nuditi (uz naknadu ili besplatno) drugim osobama imenik ili bilo koje druge podatke o Pretplatniku, Organizaciji i/ili Korisnicima ili podatke o upotrebi Sistema Minimax

(12) Bez pismene dozvole Saop sakupljati informacije ili koristiti informacije o korišćenoj tehnologiji, izvedene zamisli, korišćenih pristupa i bilo kojih drugih sadržaja Sistema Minimax koje bi se mogle koristiti u drugim komercijalnim i nekomercijalnim uslugama ili proizvodima.

 

8 Rad Sistema Minimax

 

8.1
Saop garantuje neometan rad Sistema Minimax, osim u slučajevima:

(1) Nefunkcionisanje hardvera Korisnika ili bilo kojem drugom slučaju u kojem Korisnik ne ispunjava uslove iz poglavlja »3. Uslovi korisnika«;

(2) Zahvata (predvidljivih i nepredvidljivih) u vezi s održavanjem na Sistemu Minimax;
(3) Nadogradnje softvera i hardvera, potrebnih za rad Sistema Minimax ili na koji drugi način vezan za rad Sistema Minimax;

(4) Nefunkcionisanje Internet priključaka;

(5) Više sile.

8.2
Saop se obavezuje da će obavestiti sve korisnike i Pretplatnike o predvidljivim zahvatima na Sistemu Minimax u roku od najmanje 6 sati pre izvođenja tih zahvata. Saop se obavezuje da će sve predvidljive zahvate po pravilu obavljati tokom radnih dana u vremenu između 20:00 sati i 6:00 sati i neradnim danima u vremenu između 16:00 sati i 8:00 sati. Okvirno vreme i trajanje predvidljivih zahvata će biti objavljeni po pravilu.

 

9 Usklađenost Sistema Minimax sa zakonodavstvom i nadogradnjom

 

9.1
Saop se obavezuje da će zagarantovati usklađenost Funkcija Minimax sa važećim zakonskim propisima u slučajevima korišćenja koje Sistem Minimax podržava odnosno za one slučajeve korišćenja koje Sistem Minimax predviđa.

9.2
Saop se obavezuje da će pratiti propise i nadograđivati Funkcije Minimax u skladu sa promenama propisa.

 

10 Korisnička podrška

 

10.1
Korisnici koji koriste Licencu Pretplatnika imaju pravo na podršku pri korišćenju Sistema Minimax u vezi sa korišćenjem Minimax-a za podršku Pretplatniku ili Organizaciji Pretplatnika.

10.2
Saop nudi podršku u vezi s radom Sistema Minimax preko Korisničke podrške tokom radnih dana od 8:00 sati do 16:00 sati. 

Komunikacija između Korisnika i Korisničke podrške u vezi s nuđenjem podrške vrši se preko sistema »Zahteva za pomoć«.

10.3
Saop Pretplatniku garantuje da će ukloniti greške koje bi onemogućavale upotrebu Funkcija Minimax.

Na svaku javljenu grešku Saop će se odazvati najkasnije u roku od 8 sati pri čemu se uzima u obzir isključivo vreme u kojem Saop nudi Korisničku podršku.

Saop će o mogućim rešenjima obavestiti Korisnika.

 

11 Ograničenje odgovornosti Saop-a

 

11.1
Korisnici i Pretplatnici su suglasni da će Sistem Minimax, uključujući programsku opremu, sadržaje i usluge dostupne preko Sistema Minimax koristiti na vlastitu odgovornost.

11.2
Celokupnu odgovornost Saop za bilo koji slučaj štete ograničena je iznosom Licence koju je pretplatnik platio za korišćenje Sistema Minimax za mesec u kojem je Saop obavestio o slučaju štete. Saop, njegovi distributeri, prodavci ili dobavljači ne odgovaraju za nijednu posrednu, slučajnu ili naknadnu štetu (uključujući izgubljen dobitak, dohodak, investiciju, dobro ime) koja proizlazi iz upotrebe Sistema Minimax odnosno povezanih Internet stranica, proizvoda ili usluge ili je povezana s njihovim korišćenjem. Navedeno ograničenje važi i u slučaju u kojem bi Saop bio obavešten o mogućnosti nastanka takve štete. To ograničenje odgovornosti uključuje (ali time nije i ograničen): prenos virusa, kvar hardvera, greške kod povezivanja, zloupotrebu ili krađu korisničkog identiteta.

11.3 
U nijednom slučaju Saop ne odgovara za bilo kakav gubitak ili štetu koja bi nastala u slučaju kad bi korisnik ili pretplatnik uvozio informacije, proizvode ili usluge, objavljene u Sistemu Minimax ili povezanih internet stranica, proizvoda ili usluga.

11.4
Svi zahtevi zbog bilo kojih grešaka ili kršenja prava koja su posledica postupanja trećih osoba, o kojima su objavljene informacije u Sistemu Minimax, uvažavaju se samo protiv tih osoba.

 

12 Sadržaji i usluge koje nude treće osobe

 

12.1
Sistem Minimax omogućava povezivanje sa drugim internet stranicama, proizvodima i/ili uslugama (u daljnjem tekstu: Povezani sistemi) za koje Saop ne preuzima nikakvu odgovornost. Saop ne odgovara za pravilnost ili dostupnost informacija, proizvoda ili usluga koje nude treće osobe preko Povezanih sistema.

12.2
Informacije na Povezanim stranicama su iz različitih izvora. Saop nema pravo da menja, unapređuje ili proverava sadržaj informacija na Povezanim sistemima. Činjenica da Saop omogućuje povezanost s Povezanim sistemima ne znači neminovno odobrenja, ovlašćenja, pokroviteljstva ili drugačije povezanosti u vezi s Povezanim sistemima.

12.3
Saop ni direktno ni indirektno ne odgovara za bilo kakvu štetu uzrokovanu bilo kojom upotrebom ili oslanjanjem na sadržaj, proizvod ili uslugu Povezanih sistema.

12.4
Za korištenje Povezanih sistema postoji mogućnost da će Korisnik morati prihvatiti Opšte uslove korištenja koji se razlikuju od Opštih uslova korišćenja i za koje Saop ne odgovara.

 

13 Prikupljanje i zaštita podataka o ličnosti

 

Sistem Minimax namenjen je vođenju poslovnih i računovodstvenih podataka poslovnih subjekata i za rad ne treba lične podatke. Uprkos tome u Sistemu Minimax se zbog identifikacije Korisnika i komunikacije s Korisnicima vode sledeći lični podaci:

 • E-mail Korisnika;

(2) Ime i prezime korisnika.

*U primeru gde korisnik aktivira dodatne sigurnosne zaštite naloga potrebno je još:

(3) Serijski broj i izdavač digitalnog sertifikata Korisnika- u slučaju kada koristimo digitalni sertifikat- u slučaju kada odabere prijavljivanje sa digitalnim sertifikatom.
(4) Broj mobilnog telefona korisnika- u slučaju kada odabere prijavljivanje u dva koraka.

Korisnik se sa postupkom registracije u Minimax takođe slaže da se mogu dobijeni podaci koristiti za prikupljanje informacija o posetama web-stranicama u cilju analize online ponašanja posetilaca i stoga za poboljšanje korisničkog iskustva i kontaktiranja potrošača putem njihovog e-maila ili e-maila kompanije.

Saop će prikupljati, voditi, obrađivati i koristiti lične podatke dobijene od korisnika u skladu s zaštitom podataka o ličnosti te će ih koristiti samo u sledeće svrhe:

(1) Za identifikaciju Korisnika pri registraciji u Sistem Minimax i identifikaciju Korisnika pri svakom korišćenju Sistema Minimax da bi Korisnicima, Pretplatnicima i Organizacijama obezbedio veću sigurnost i verodostojnost podataka u Sistemu Minimax, te omogućio poverenje u komunikaciji s Korisničkom podrškom i/ili drugim Korisnicima preko Sistema Minimax;

(2) Za omogućavanje dodatnih za osnovnu upotrebu Sistema Minimax neobaveznih Funkcija Minimax ili Funkcija u vezi s Korisničkim profilom (na primer za promenu lozinke Korisnika za ulaz u Minimax);

(3) Za obaveštavanje Korisnika od strane Korisničke podrške u slučaju u kojem Saop proceni da je takva komunikacija s Korisnicima efikasnija ili prikladnija od komunikacije preko sistema »Korisnička podrška«;

(4) Za obaveštavanje Korisnika, Pretplatnika ili Organizacija od strane Saop, na primer u vezi s produktima i uslugama.

Saop prikupljene lične podatke neće proslediti trećim osobama.

Korisnik s prihvatanjem Opštih uslova uvek dozvoljava Saop prikupljanje i obrađivanje podataka o ličnosti u meri i u svrhe koji su određene u ovoj tački Opštih uslova.

 

14 Zaštita podataka

 

14.1
Saop će uraditi sve neophodne radnje kako bi zaštitio podatke sačuvane u Sistemu Minimax od nedozvoljenih pristupa trećih osoba.

U vezi s time Saop garantuje čuvanje podataka na sigurnom mestu gde je prisutno tehničko i fizičko obezbeđenje za onemogućivanje pristupa podacima neovlašćenim osobama. Saop će garantovati redundantno čuvanje podatka.

U slučaju bilo kakvog ispada Saop se obavezuje da će povratiti podatke koji su postojali najviše 24 sata pre ispada.

14.2
Saop može otkriti podatke o Korisniku ili Pretplatniku sačuvane u Sistemu Minimax samo na osnovu odluke pravosuđa ili pisanog zahteva državnog organa koji ima zakonsko ovlašćenje za uvid u podatke.

14.3
Korisnik može preneti podatke iz Sistema Minimax u meri i obliku koji omogućavaju Funkcije Minimax. Prema narudžbi Administratora Pretplatnika ili zastupnika poslovnog subjekta, 
podatke poslovnog subjekta Saop može preneti iz Sistema Minimax prema plaćanju u skladu s cenovnikom.


15 Besplatna proba programa u trajanju od 30 dana

 

Za probnu verziju takođe važe Opšti uslovi kod kojih se sa uvažavaju sledeće karatkeristike probne verzije:

 • Probna verzija za identifikaciju korisnika umesto digitalnog sertifikata koristi kombinaciju korisničkog imena i lozinke;

(2) U probnoj verziji se ne biraju Vrste licence; Za probnu verziju se ne plaća Licencnina;

 

Minimax program je demo korisnicima dostupan besplatno 30 dana.

Podaci uneti u probnom periodu biće dostupni 30 dana nakon datuma registracije.

Po isteku 30 dana od datuma registracije korisnici mogu pristupiti unetim podacima ponovo, najkasnije 90 dana od datuma registracije, ukoliko odaberu Vrstu paketa– Licence.

Saop zadržava pravo da nakon 90 dana od datuma registracije podatke obriše, ukoliko korisnik ne odabere Vrstu paketa i na taj način se odluči da postane pretplatnik programa.

 

 

16 Važenje i menjanje Opštih uslova

 

16.1
Saop će objaviti važenje Opštih uslova i/ili promene Opštih uslova na internet stranici www.Saop.rs/Minimax. Svaki korisnik može od Saop zahtevati da mu se omogući uvid u Opšte uslove koji su važili u određenom vremenskom periodu i koji trenutno više ne važe, ali samo za vreme posle datuma registracije Korisnika.

16.2
Opšti uslovi stupaju na snagu sa datumom koji odredi Saop. Opšti uslovu i izmene Opštih uslova moraju biti objavljeni najmanje 8 dana pre početka njihove primene.

 

17 Kršenje Opštih uslova i otkaz Licencnog ugovora

 

17.1 Ako Korisnik krši Opšte uslove Saop može, nakon upoz

orenja Korisnika o kršenju, Korisniku onemogućiti korišćenje Sistema Minimax.

17.2
Ako Pretplatnik , Organizacija, Administrator Pretplatnika ili bilo koji Korisnik koji koristi Licencu Pretplatnika krši Opšte uslove Saop može nakon upozorenja Administratora Pretplatnika ili Pretplatnika, sa Pretplatnikom jednostrano i bez otkaznog roka prekinuti Licencni ugovor.

 

18 Prekid Licencnog ugovora

 

18.1
Bilo koja ugovorna strana može bilo kada, uz otkazni rok od 30 dana i s pisanim obaveštenjem, otkazati Licencni ugovor.

18.2
Administrator pretplatnika može samostalno da prekine Licencni ugovor preko Minimax programa. 
U slučaju prekida Licencnog ugovora od strane SAOP-a, Administrator pretplatnika biće pismenim putem obavešten.

18.3
U slučaju raskida Licencnog ugovora nijedan Korisnik neće moći da koristi funkcije Minimax koje je koristio na osnovu licence Pretplatnika.

18.4
U skladu sa zakonskim propisima nakon isteka Licencnog ugovora SAOP će izbrisati sve podatke o pretplatniku o čemu će kroz elektronsku poštu obavestiti Administratora pretplatnika.

 

19 Odredbe koje regulišu obradu podataka o ličnosti deo su Minimax-ovih Opštih uslova.

 

19.1

Izrazi koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti imaju sledeće značenje:

 • Podatak o ličnosti su svi podaci iz dosijea podataka o ličnosti, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, čiji je rukovalac u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS 89/2018) Minimax pretplatnik. Lične informacije odnose se na pojedinca bez obzira na oblik u kojem se izražava.
 • Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;
 • Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);
 • Ograničavanje obrade je označavanje prikupljenih podataka o ličnosti u cilju ograničenja njihove obrade u budućnosti;
 • Pseudonimizacija je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu;
 • Evidencija podataka o ličnosti je svaki strukturirani skup podataka koji sadrži najmanje jedan lični podatak koji je dostupan na osnovu kriterijuma koji omogućavaju upotrebu ili objedinjavanje podataka, bilo da je skup centralizovan, decentralizovan ili raspršen na funkcionalnoj ili geografskoj osnovi; strukturirani skup podataka je skup podataka koji je organiziran na takav način da može odrediti ili omogućiti odredljivost pojedinca.
 • Rukovalac podataka o ličnosti je Minimax Pretplatnik, koji sam ili zajedno sa drugima određuje svrhe i načine obrade podataka o ličnosti.
 • Ugovorni obrađivač je Saop doo Novi Sad, Slobodana Bajića 10, 21000 Novi Sad, koji obrađuje lične podatke u ime i za račun Rukovaoca.
 • Ugovorni podobrađivač je pravna ili fizička osoba kojoj ugovorni obrađivač poveri određene zadatke iz oblasti obrade podataka o ličnosti.
 • Primalac je fizička ili pravna osoba ili drugo lice iz javnog ili privatnog sektora kome su lični podaci otkriveni ili otkriveni.
 • Davanje podataka o ličnosti je prenošenje ili otkrivanje podataka o ličnosti.
 • Treća zemlja je zemlja koja nije država članica Evropske unije ili deo evropskog ekonomskog prostora.
 • Katalog evidencija podataka o ličnosti je opis datoteke podataka o ličnostiu skladu sa članom 47 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • Politika privatnosti je interni akt o zaštiti podataka o ličnosti Rukovaoca ili ugovornog obrađivača podataka o ličnosti.
 • Pristanak lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;
 • Genetski podatak je podatak o ličnosti koji se odnosi na nasleđena ili stečena genetska obeležja fizičkog lica koja pružaju jedinstvenu informaciju o fiziologiji ili zdravlju tog lica, a naročito oni koji su dobijeni analizom iz uzorka biološkog porekla;
 • Biometrijski podatak je podatak o ličnosti dobijen posebnom tehničkom obradom u vezi sa fizičkim obeležjima, fiziološkim obeležjima ili obeležjima ponašanja fizičkog lica, koja omogućava ili potvrđuje jedinstvenu identifikaciju tog lica, kao što je slika njegovog lica ili njegovi daktiloskopski podaci;
 • Podaci o zdravlju su podaci o fizičkom ili mentalnom zdravlju fizičkog lica, uključujući i one o pružanju zdravstvenih usluga, kojima se otkrivaju informacije o njegovom zdravstvenom stanju;

19.2

Prilikom primene odredaba ovih Opštih uslova, u potpunosti se poštuju odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i prava Evropske unije u nadgledanju primene odredaba ovog Ugovora, putem pisane dokumentacije ili na bilo koji drugi način.

19.3

Rukovalac mora osigurati da je registrovan za obavljanje aktivnosti pod ovim Opštim uslovima.

19.4

Ugovorni obrađivač se obavezuje Rukovaocu da će lične podatake koji obrađuje u njegovo ime i za njegov račun obrađivati u obimu i na način naveden u ovom ugovoru, uključujući u pogledu prenosa podataka o ličnosti u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju.

19.5

Podaci o ličnosti koje obrađuje Ugovorni obrađivač u svrhu izvršavanja predmeta ovih Opštih uslova biće u dosijeima podataka o ličnosti Rukovaoca koji su definisani u drugoj koloni Tabele 1.

19.6

Vrste podataka iz datoteke podataka o ličnosti svakog Rukovaoca koje Obrađivač obrađuje za Rukovaoce definisane su u trećoj koloni Tabele 1.

19.7

Kategorije subjekata podataka su definisane u četvrtoj koloni Tabele 1.

19.8.

Predviđeni rokovi zadržavanja za dokumentarni materijal nalaze se u petoj koloni Tabele 1. Nakon obrade u ime Rukovaoca, ugovorni obrađivač mora izbrisati lične podatke iz Tabele 1 u skladu s predviđenim rokovima za brisanje podataka (peta kolona).

19.9

Rukovalac ovlašćuje ugovornog obrađivača za one radnje koje se tiču pojedinačne datoteke sa ličnim podacima koje su definisane u šestoj koloni Tabele 1. Ista kolona Tabele 1 takođe definiše svrhu obrade podataka o ličnosti.

19.10

Ugovorni obrađivač podataka o ličnosti može izvršiti takve radnje da ispuni predmet ovih Opštih uslova i ne može ih izvršavati u bilo koje druge svrhe. Konkretno, izvođač ne može koristiti lične podatke u marketinške ili marketinške svrhe. izvršiti bilo koju drugu obradu podataka o ličnosti koja nije definisana u šestoj koloni Tabele 1 (npr. otkrivanje, širenje podataka itd.). Ugovorni obrađivač podataka o ličnosti obrađuje lične podatke u ime i u ime Rukovaoca.

 

Obaveze izvođača u pogledu procedura i mera za zaštitu podataka o ličnosti

19.11

 Ugovorni obrađivač mora, kada izvršava odredbe ovih Opštih uslova koji se odnose na lične podatke iz 19.5. i 19.6. i u vezi sa njihovom obradom od 19.7 tačke sa organizacionim, tehničkim i logičko-tehničkim procedurama i merama za obezbeđivanje zaštite podataka o ličnostitako da se spreči slučajno ili namerno neovlašćeno uništavanje podataka, njihova izmena ili gubitak i neovlašćena obrada:

 • zaštitite prostorije, opremu i sistemski softver, uključujući I / O jedinice,
 • osigurava aplikativni softver koji obrađuje lične podatke,
 • sprečava neovlašćeni pristup ličnim podacima tokom prenosa, uključujući prenošenje telekomunikacijskim sredstvima i mrežama,
 • pruža efikasan način za blokiranje, uništavanje, brisanje ili anonimnost podataka o ličnosti,
 • omogućava vam da kasnije utvrdite kada su pojedinačni podaci uneseni u datoteku podataka o ličnosti, korišćeni ili obrađeni na drugi način i ko je to uradio,
 • Prilikom dizajniranja i primene novih IT sistema, izvođač se mora prvo konsultovati sa kontrolorom kako bi se osiguralo da se lični podaci obrađuju u skladu sa važećim zakonom i uz poštovanje privatnosti pojedinaca prilikom uvođenja novih IT sistema.

19.12.

Ugovorni obrađivač mora osigurati integritet (nepromenjivost), poverljivost, dostupnost i sledljivost podataka o ličnosti, a gde je to zbog prirode obrade, pomoći Rukovaocu podataka u ispunjavanju njegovih obaveza da odgovori na zahteve za implementaciju prava lica na koje se podaici odnose, kao što su pružanje informacija koje će se pružiti pojedincu, pravo brisanja, pravo na ispravku, pravo na ograničavanje obrade, obaveza obaveštavanja u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka o ličnostiili ograničavanjem obrade, i pravo za procesiranje prenosivosti. Obaveze Ugovornog obrađivača u odnosu na pojedinačna prava definisana gore su definisane u koloni 6 Tabele 1 (upotreba podataka o ličnosti je dozvoljena)

 

Sigurnost prostorija i hardvera

19.13

Prostori u kojima se moraju čuvati datoteke sa ličnim podacima i hardver i softver koji omogućavaju pristup tim podacima moraju biti zaštićeni organizacionim, fizičkim i tehničkim merama koje sprečavaju neovlašćene osobe da pristupe podacima.

19.14

Prostori ugovornog obrađivača u kojima se obrađuju lični podaci Rukovaoca moraju biti fizički zaštićeni, npr. sa ulaznom kontrolom sa ulaznom karticom, video ulazom, alarmom u sobi, fizičkim obezbeđenjem itd.

19.15

Pristup zaštićenim prostorijama dozvoljen je samo onim zaposlenima čije pravo ulaska u pojedine prostorije proizilazi iz sistematizacije radnih mesta ili nekog drugog internog akta Ugovrnog obrađivača.

 

Zaštita sistemskog i aplikativnog softvera, prenos telekomunikacijskim sredstvima

19.16

Pristup sistemskom i aplikativnom softveru mora biti zaštićen sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika (posebno na nivou sistemskog softvera i aplikativnog softvera) koji omogućava pristup samo određenim ovlašćenim i ugovorenim serviserima računar i softver.

19.17

Program ili aplikacija moraju biti dizajnirani tako da se obrada podataka može reproducirati i da nijedan prekid obrade ne rezultira gubitkom, uništenjem ili izmenom podataka.

19.18

Svaki novi program ili promena postojećih programa treba testirati na testnom uzorku pre redovne upotrebe. Razvojni programi i baze podataka ispitivanja moraju biti odvojeni od proizvodnog okruženja.

19.19

Prilikom dizajniranja i primene novih IT sistema, ugovorni obrađivač se mora prvo konsultovati sa orukovaocem kako bi se osiguralo da se lični podaci obrađuju u skladu sa važećim zakonom i u pogledu privatnosti pojedinaca prilikom uvođenja novih IT sistema (princip opt-in-a).

 

Zaštita medija podataka

19.20

Nosači podataka moraju se skladištiti u sigurnim prostorima, a izvan zaštićenih prostorija (hodnici, zajedničke prostorije, itd.) Moraju uvek biti zaključani u vatrootpornom i protivpožarnom ormaru.

 

Sigurnost za prenos preko telekomunikacionih mreža

19.21

Lični podaci moraju biti zaštićeni kada se prenose telekomunikacijskim sredstvima i mrežama

19.22

Lični podaci  koji se odnose na zdravlje, kada se prenose telekomunikacijskim sredstvima i mrežama, moraju se zaštititi kriptografskim metodama i elektronskim potpisom na način da se obezbedi njihova nečitljivost ili neprepoznatljivost.

 

Organizacija radnih procesa

19.23

Ugovorni obrađivač ima obavezu da imenuje lica koja su nosioci ovih prava ili dužnosti koje se odnose na obradu podataka iz pojedinačnih evidencija (ovlašćena lica za obradu podataka o ličnosti).

19.24

U ​​slučaju ugovornog obrađivača, lične podatke mogu obrađivati samo osobe ovlašćene u tački 19.23. Svi ostali zaposleni moraju dobiti pismeno odobrenje uprave ili nadležnog tela za obradu podataka o ličnosti.

 

Mere za osiguranje integriteta, poverljivosti i dostupnosti podataka o ličnostii sledljivosti operacija na njima

19.25

Ugovorni obrađivač mora osigurati integritet,  poverljivost podataka o ličnostikoje obrađuje, mora osigurati da lični podaci koje obrađuje budu dostupni, mora osigurati sledljivost operacija prilikom obrade podataka o ličnosti.

19.26

Ugovorni obrađivač mora osigurati sledljivost svih postupaka izvršenih nad ličnim podacima kako bi se kasnije moglo utvrditi kada su se pojedinačni lični podaci koristili ili unosili u datoteku podataka o ličnostii ko je to učinio u periodu kada je pravna zaštita moguća.

19.27

Rukovalac podataka o ličnostimora osigurati za svaki prenos podataka o ličnostida je naknadno moguće utvrditi koji su se lični podaci preneli, kome, kada i na osnovu kojih, u periodu kada je pravna zaštita prava pojedinca moguća zbog nedopuštenog prenosa podataka o ličnosti.

19.28

Ugovorni obrađivač dužan je da vodi evidenciju o svim vrstama aktivnosti obrade koje se vrše u ime Rukovaoca i sadrži: ime i kontakt podatke lica za zaštitu podataka, vrste obrade koje se vrši u ime Rukovaoca, prenos podataka o ličnostiu treću zemlju i dokumentaciju odgovarajućih zaštitnih mera i opšti opis tehničkih i organizacionih mera bezbednosti sa podobrađivačem.

 

Ugovorni podobrađivači podataka o ličnosti

19.29

Samo uz prethodnu pisanu saglasnost Rukovaoca, ugovorni obrađivač podataka o ličnostimože poveriti pojedinačne zadatke koji se odnose na obradu podataka o ličnostiugovornom podobrađivaču koji je registrovan za obavljanje takve aktivnosti i obezbedi odgovarajuće procedure i mere zaštite podataka o ličnosti. U trenutku zaključenja ugovora će se imenovati  podobrađivači na koje pristaje Rukovalac.

19.30

Ako je Ugovorni obrađivač opravdano delegirao izvršavanje ovih dela trećoj strani (podobrađivaču), on mora osigurati da treće lice u potpunosti poštuje odredbe ovog ugovora. Izvršenje obaveza iz ovog ugovora odgovornost je Ugovornog obrađivača kao da ih je sam izvršio i u potpunosti je odgovoran Rukovaocu za ispunjavanje ugovornih obaveza podobrađivača u oblasti zaštite podataka o ličnostii za ispunjavanje drugih obaveza podizvođača ugovora.

19.31

Za svaki ugovorni podobrađivač biće označen u ugovoru o pismenoj obradi kojem prikuplja  do kojih vrsta podataka o ličnostiu određenoj bazi  podataka o ličnosti ugovorni podobrađivač ima pristup, kategorijama lica na koje se podaci odnose, očekivanim rokovima za brisanje podataka o ličnostiod strane ugovornog podobrađivača, koja ovlašćenja ugovornog podobrađivača imaju u tim bazama podataka, ili vrste podataka (pristup, pregled, modifikacija, brisanje, prosleđivanje) i koje mere i postupke mora preduzimati ugovorni podobrađivač da zaštiti ove informacije. Za svaku obradu podataka o ličnosti, ugovorni podobrađivač mora osigurati procedure i mere zaštite podataka o ličnostikoji su jednako stroži ili strožiji od onih koje vrši ugovorni obrađivač.

19.32

Ugovorni podobrađivač može obavljati pojedinačne zadatke koji se odnose na obradu podataka o ličnosti u okviru ovlašćenja ugovornog obrađivača i ne može obrađivati lične podatke u drugu svrhu. Rukovalac kontroliše sprovođenje ovih procedura i mera od strane Izvođača.

19.33

U slučaju spora između ugovornog obrađivača i rukovaoca, Ugovorni obrađivač će  na zahtev Rukovaoca odmah vratiti ugovorno obrađene lične podatke. Sve kopije ovih podataka moraju se odmah uništiti ili proslediti državnom organu nadležnom za otkrivanje ili gonjenje krivičnih dela prema zakonu, sudu ili drugom državnom organu, ako to zahteva zakon.

19.34

U slučaju raskida ugovora sa podobrađivačem, lični podaci se bez nepotrebnog odlaganja vraćaju ugovornom obrađivaču podataka o ličnosti.

19.35

Podaci o kontakt osobi zaduženoj za zaštitu podataka o ličnosti u SAOP d.o.o. biće obajvljeni na internet stranici www.saop.rs

19.36

Podaci o kontaktima službenika za zaštitu podataka biće objavljeni i prosleđeni nadzornom organu u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Odgovornost za štetu

19.37

Ugovorne strane tretiraju predmet ovog ugovora sa pažnjom dobrog stručnjaka

19.38

Ugovorni obrađivač nije odgovoran za gubitak, oštećenje ili bilo koji drugi oblik izmene podataka o ličnostiprouzrokovanih višom silom. Višom silom smatraće se nepredviđeni i neočekivanim događaji koji se događaju nezavisno od volje ugovornih strana i koje ugovorne strane nisu mogle predvideti prilikom zaključivanja ugovora i na bilo koji način uticati na izvršenje ugovornih obaveza. Svaka ugovorna strana mora pismeno obavestiti drugu ugovornu stranu  o pojavi više sile u roku od dva dana od njenog nastanka.

 

Zaštita poverljivosti podataka

19.39

Ugovorni obrađivač dužan je osigurati da zaposleni i drugi pojedinci koji obavljaju zadatke ili zadatke obrade podataka o ličnostičuvaju poverljivost svih podataka za koje su postali svesni u obavljanju svojih zadataka. Obaveza zaštite poverljivosti podataka o ličnostiove osobe obavezuje se i nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanje poslova ili poslova obrade ugovora.

19.40

Poverljivost će se takođe smatrati informacijama o radu Rukoaoca koje nisu javno dostupne i o kojima su ugovorne strane obaveštene u ispunjavanju odredbi ovog ugovora, npr. finansijski podaci, radna metodologija i korišćeni alati itd.

19.41

Ugovorne strane mogu otkriti poverljive informacije samo onim osobama koje direktno učestvuju u izvršenju ovog ugovora. Pritom se moraju osigurati odgovarajuća uputstva i mere, kao i da ih primaoci poverljivih informacija ne koriste suprotno odredbama ugovora.

19.42

Svako neovlašćeno otkrivanje poverljivih podataka trećoj strani smatra se bilo kojim reprodukovanjem podataka, usmeno ili pismeno, u celini ili delimično, ili njihovom distribucijom neovlašćenom licu, kao i bilo kojim drugim oblikom otkrivanja poverljivih podataka.

19.43

U slučaju da postane svestan povrede zaštite podataka o ličnosti, ugovorni obrađivač dužan je da bez nepotrebnog odlaganja obavesti Rukovaoca podataka o ličnosti. Pismeno obaveštenje mora da sadrži opis kršenja podataka o ličnosti, zajedno sa vrstama i brojem dotičnih podataka o ličnim podacima i kategorijama i brojem dotičnih osoba. Ugovorni obrađivač mora u pismenom obaveštenju navesti i opis mogućih posledica kršenja zaštite podataka o ličnosti.

19.44

Strane u ugovoru biće vezane za profesionalnu tajnu kako tokom izvršenja ovog ugovora, tako i nakon njegovog izvršenja ili mogućeg raskida.

19.45

U slučaju raskida Minimax licencnog ugovora, ugovorni obrađivač mora odmah prestati sa obradom podataka o ličnostiRukovaoca. U ovom slučaju, ugovorni obrađivač mora uništiti sve lične podatke i sve njihove kopije.

19.46

Ako ugovarni obrađivač ne poštuje odredbe iz ovog ugovora pa zbog toga postoji rizik od uništenja, izmena, gubitka ili neovlaštene obrade podataka o ličnosti, Rukovalac ga treba upozoriti i odrediti odgovarajući rok za njihovo ispravljanje.

 

20 Završne odredbe

 

20.1
Za objašnjenje Opštih uslova i u slučaju ako određeno pitanje nije uređeno Opštim uslovima, koristi se pozitivno pravo Republike Srbije.

20.2
Za rešavanje eventualnih sporova, koji bi nastali u vezi s korišćenjem Sistema Minimax ili u vezi s njegovom upotrebom, nadležan je sud u Novom Sadu.

20.3

Opšti uslovi važe od 06.10.2019.