Osnovna sredstva predstavljajo evidenco osnovnih sredstev in drobnega inventarja z obračunom amortizacije in inventuro.

V Osnovnih sredstvih lahko:

vnašamo osnovna sredstva,
prenašamo obstoječa sredstva v uporabo,
trajno izločamo sredstva,
ročno urejamo promet po sredstvih,
izvajamo začasni in končni obračun amortizacije,
tiskamo register, kartico posameznega sredstva ter inventurno listo.

Amortizacijske skupine z vsemi nastavitvami se ob začetku dela z osnovnimi sredstvi prenesejo iz sistema, lahko pa jih uporabnik tudi prilagodi.

Začetna osnovna sredstva lahko uvažamo ali vnašamo ročno neposredno v register osnovnih sredstev.

Nova osnovna sredstva dobijo obračunske podatke (nabavno vrednost) z vnosom prejetih računov preko »prehodnih kontov« 0470 in 0270. Ko damo neko sredstvo v uporabo, se pripravi samodejna temeljnica, ki prenese nabavno vrednost s prehodnih kontov na konte nabavne vednosti glede na nastavitve.

Amortizacija se prične obračunavati naslednji mesec od datuma pridobitve in se računa do meseca datuma izločitve.

Izvede se z enim klikom za vsa sredstva, ki izpolnjujejo pogoje za amortizacijo. Tako začasne kot končne obračune amortizacije je mogoče med letom preklicevati in ponovno izvajati. Vsak obračun amortizacije ima za rezultat samodejno pripravljeno temeljnico v dvostavnem knjigovodstvu.

miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO