Šta nam donosi primena novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom?

U svakom slučaju mnogo kontraverzi. Posebno oni delovi Zakona koji se tiču socijalnih kategorija do kojih nam je, kao državi, najviše stalo – porodilja, podica sa decom i samohranih roditelja.

Kako je Zakon o finansijskoj podršci porodica sa decom počeo da se primenjuje od 01. Jula 2018. godine, tako je ponovo pokrenuta lavina komentara, tumačenja i reakcija različitih grupa i subjekata društva koje ovaj zakon pogađa. Kako ovaj Zakon uvodi brojne novine u vezi sa roditeljskim dodatakom, porodiljskim odsustvom, odsustvom sa rada radi nege deteta i radi posebne nege deteta i dečijim dodatakom, u ovom okviru nailazima i na najviše komentara i kritika.

Pravni osnov i tumačenje zakona

Pre svega, bitno je da napomenemo na šta se konkretno odnosi Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Finansijska podrška porodici sa decom, u smislu ovog zakona, dodeljuje se radi: poboljšanja uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece; usklađivanja rada i roditeljstva; posebnog podsticaja i podrške roditeljima da ostvare željeni broj dece; poboljšanja materijalnog položaja porodica sa decom, porodica sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i porodica sa decom bez roditeljskog staranja.

Kao osnovni problem koji uočavamo, i u našem pravnom sistemu i povodom ovog Zakona, jeste razlika koja se javlja prilikom pravnog osnova (onoga što je Zakon na papiru) i tumačenja Zakona (šta se u praksi dalje dešava).

Na primer, u Zakonu o finansijskoj podršci porodica sa decom navodi se, kao jedna od glavnih novina, da će i majke koje nisu u radnom odnosu (koje su nezaposlene i nisu ostvarile pravo na naknadu na osnovu nezaposlenosti), ostvarivati pravo na naknadu za vreme porodiljskog odsustva. Međutim, tumačenje dalje kaže da pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva imaju samo zaposlena lica. Novina u zakonu je ta da ovo pravo mogu da ostvare i roditelji koji su zasnovali radni odnos nakon rođenja deteta, tako da u konkretnom slučaju trudnica mora u nekom trenutku da bude u radnom odnosu, bilo pre ili posle rođenja deteta, jer tek tada može podneti zahtev za naknadu zarade za vreme porodiljskog odustva i ostvariti ovo pravo. Prihodi koje je ostvarila radeći po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima ući će u osnovicu za obračunavanje naknade zarade.

Ostaje da vidimo šta će pokazati praksa…

Porodiljsko odsustvo

U ovom segmentu zaista je najviše promena. Upravo iz tog razloga pripremili smo i besplatan seminar sa temom Porodiljsko odsustvo iz svih uglova, koji će biti dostupan na našem sajtu (prijavom možete pogledati seminar ili kasnije preuzeti video).

Još neke od novina koje predviđa Zakon su:

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate, kao i ostale naknade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i radi posebne nege deteta, predaje se po prebivalištu/boravištu porodilje, a ne prema sedištu poslodavca, kao što je bilo do sada. Zahtev se može podneti do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava koje se ostvaruje. Zahtev podnosi porodilja ili poslodavac u njeno ime.

Po novom Zakonu postoje dve kategorije, a to su pravo na naknadu zarade/plate za zaposlene kod poslodavca i pravo na ostale naknade koje ostvaruje majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode.

Pravo na naknadu zarade/plate po novom Zakonu imaju majke koje otvore doznaku za porodiljsko odsustvo od 1. jula, a pravo na ostale naknade mogu da ostvare majke čija su deca rođena posle 1. jula. Isplata neto naknade zarade vrši se direktno na račun korisnika (porodilje), a poreza i doprinosa na odgovarajuće uplatne račune.

Sve porodilje koje su započele porodiljsko odsustvo (otvorile doznaku) pre 1. jula podnose zahtev po starom Zakonu, poslodavac je dužan da najpre isplati naknadu zarade porodilji, a kasnije da preda zahtev za refundaciju sredstava.

Roditeljski dodatak

Visina roditeljskog dodatka utvrđuje se u odnosu na dan rođenja deteta. Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi se najkasnije do navršenih godinu dana života deteta.

Roditeljski dodatak za prvo dete iznosi 100.000 dinara i isplaćuje se jednokratno, za drugo dete iznosi 240.000 dinara i isplaćuje se u 24 jednake mesečne rate po 10.000 dinara, za treće dete iznosi 1.440.000 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata po 12.000 dinara, a za četvrto dete iznosi 2.160.000 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata po 18.000 dinara.

Uvećan iznos od 100.000 dinara za prvo dete odnosi se na decu rođenu od 1. jula, dok za decu rođenu do 30. juna ostaje iznos od 39.000 dinara, a zahtev se podnosi najkasnije do navršenih šest meseci života deteta.

Uvećani iznosi za drugo, treće i četvrto dete odnose se na decu rođenu od 25. decembra 2017. godine. Zahtevi koji su već predati za drugo, treće i četvrto dete, biće do kraja godine po službenoj dužnosti ponovo obrađeni, izdata nova rešenja i isplaćena razlika.

Dečiji dodatak

Novine u ostvarivanju prava na dečiji dodatak su da deca u hraniteljskim porodicama nemaju više pravo na dečiji dodatak, da dečiji dodatak pripada detetu najduže do navršenih 20 godina života, da će svako tromesečje biti vršena provera redovnog pohađanja nastave za dete za koje se ostvaruje pravo, da porodica može da poseduje i drugu nepokretnost stečenu poklonom ili nasleđivanjem, ne veću od 20 kvadratnih metara, da u prihode ulazi roditeljski dodatak za treće i četvrto dete i da će učenici srednjih škola dobijati još jedan dečiji dodatak u septembru, ukoliko su redovno pohađali nastavu i sa uspehom završili školsku godinu.

Zdravstveno osiguranje nije više neophodan uslov za ostvarivanje bilo kog prava po ovom zakonu.

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

Zakonom se uvodi novo pravo koje se odnosi na „ostala primanja po osnovu rođenja deteta“ i ono se odnosi na žene koje nisu u radnom odnosu već su angažovane na osnovu fleksibilnih oblika rada:

  • žene koje samostalno obavljaju delatnost
  • žene koje su vlasnice poljoprivrednog gazdinstva
  • žene koje su radno angažovane po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu, autorskog ugovora
  • žene koje su u trenutku rođenja deteta nezaposlene i nisu ostvarile pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, a radile su u periodu koji je od uticaja na ostvarivanje prava
  • žene koje su poljoprivredni osiguranici.

Tako preduzetnice neće morati da prekidaju svoju delatnost, odnosno moći će da rade u toku trajanja odsustva i da nesmetano obavljaju delatnost, a da na osnovu doprinosa koji su uplaćivani u prethodnom periodu, ostvaruju i naknadu.

Ovo pravo ima majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po nekom gore navedenom osnovu,  kao i majka koja je da je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik.

Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje se u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta, bez obzira na red rođenja deteta. Pravo može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka nije živa, ako je napustila dete, ili ako je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu. Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade može se podneti do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava koje se ostvaruje.

Osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva. Osnovica za majku koja je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za poslednja 24 meseca koji prethode danu rođenja deteta.

O pravu na ostale naknade odlučuje se po osnovu podnetog zahteva. Isplatu naknada vrši ministarstvo nadležno za socijalna pitanja na tekući račun podnosioca zahteva iz sredstava obezbeđenih u budžetu.

Posebnu temu čine osnovice zarada, kada i kako se izračunavaju i koliko novine koje donosi novi Zakon o finansijskoj podršci porodica sa decom pomažu porodiljama, a koliko će potencijalno oštetiti određene kategorije, kao što su majke čija primanja prevazilaze prosečna.

Pratite nas na društvenim mrežama i našem blogu, kako bismo zajedno ispratili sve novine. Cilj je pre svega da pružimo našim majkama, ženama i koleginicima prave informacije i mogućnost da se na najbolji način izbore za svoja prava!

(Visited 3.873 times, 1 visits today)