Izmene i dopune ZPPPA i najavljene izmene Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji

Predavači na ovom internet seminaru su: 

Snežana Radović, urednik – konsultant IPC-a  na temu o izmenama i dopunama ZPPPA i

dr. Zoran Petrović, urednik – konsultant IPC-a na temu o izmenama Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji. 

 

Prijavite se i pogledajte besplatni internet seminar. 

 

Više o navedenoj temi pogledajte ispod. 

 • Dodatni uslovi za povraćaj PDV
 • Izmena pravila u pogledu podnošenja izmenjene poreske prijave
 • Novine u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza
 • Podizanje efikasnosti postupaka redovne i prinudne naplate
 • Novine u postupku poreske kontrole
 • Poreske usluge kao nova funkcija Poreske uprave
 • Promena nadležnosti za obavljanje menjačkih poslova
 • Novine u postupanju Poreske uprave u prekršajnom postupku, radnje Poreske policije u poreskom postupku, krivične i prekršajne sankcije
 • Izmene odredaba u vezi primene ZPPPA u postupcima u kojima nadležni poreski organi jedinica lokalnih samouprava utvrđuju, naplaćuju i kontroli u izvorne javne prihode
 • Najavljene izmene Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji
 • Upoznavanje sa trenutnim aktivnostima na Projektu reforme Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji
 • Glavne razlike izme u postojećeg Zakona o računovodstvu i relevantnih Direktiva EU
 • Predlog naznačajnijih promena u Zakonu o računovodstvu
 • Prikaz prispelih predloga za promenu Zakona o ra unovodstvu
 • PRIMENA NOVOG MSFI 16
 • Glavne promene koje donosi MSFI 16 Lizing u odnosu na MRS 17
 • Kako ove promene mogu da se odraze na pravna lica i preduzetnike koji ne primenjuju MSFI