Sastavljanje PREGLEDA OBRAČUNA PDV i popunjavanje obrasca POPDV

…u skladu sa propisima koji važe od 1. jula 2018. 

 

Predavač na ovom seminaru je Jovana Dedić, urednik – konsultant IPC-a.

Nova pravila za vođenje evidencije o PDV i pregled obračuna PDV

  • Sadržina i način vođenja evidencije o PDV
  • Sastavljanje pregleda obračuna PDV
  • Oblik i sadržina pregleda obračuna PDV
  • Način popunjavanja pregleda obračuna PDV
  • Primena Korisničkog uputstva na sastavljanje Obrasca POPDV
  • Odgovori na pitanja