Meni Zatvori

Opšti uslovi korišćenja internet knjigovodstvenog programa Minimax

Opšti uslovi korišćenja internet knjigovodstvenog programa Minimax (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju odnose između vlasnika autorskih prava internet knjigovodstvenog programa Minimax na jednoj strani i Korisnika i Pretplatnika na drugoj strani, kao i uslove korišćenja internet knjigovodstvenog programa Minimax (u daljem tekstu: Sistem Minimax).

Vlasnik autorskih prava i izvornog koda Sistema Minimax je preduzeće Seyfor d.o.o., Valentina Vodnika 21a, 21000 Novi Sad, matični broj: 20665327 (u daljem tekstu: Seyfor i Ugovorni obrađivač).

Svaki Korisnik može koristiti Sistem Minimax u skladu sa ovim Opštim uslovima. Neovlašćeno korišćenje Sistema Minimax ili korišćenje u suprotnosti sa Opštim uslovima smatra se kršenjem autorskih prava Seyfor-a.
I. DEO – OPŠTE1 Značenje izraza
Termini (izrazi), upotrebljeni u ovim Opštim uslovima imaju sledeća značenja:

1.1 Korisnik je fizička osoba koja se u Sistem Minimax prijavljuje sa svojim korisničkim imenom i lozinkom ili sa drugim načinom identifikacije predviđenim Opštim uslovima, takođe, Korisnik prihvata ove Opšte uslove i koristi Sistem Minimax u poslovne svrhe ili namene obrazovanja u ime i/ili za račun sopstvene ili tuđe organizacije. Korisnik je takođe u Rukovalac u skladu sa ovim uslovima.

1.2 Licenca donosi pravo korišćenja Sistema Minimax za istovremenog Korisnika a prema ograničenjima koje određuje Vrsta Licence i ovi Opšti uslovi.

1.3 Vrsta Licence je izbor određenih Funkcija Sistema Minimax i/ili broja istovremenih Korisnika i/ili broja ovlašćenih Organizacija.

1.4 Pretplatnik je poslovni subjekat koji sklopi Licencni ugovor i koji se obaveže na plaćanje licencnine kako je definisano u nastavku. U smisli Zakona o zaštiti podatka o ličnosti u okviru Opštih uslova korišćenja, Pretplatnik je kontrolor, bez obzira da li obradu na Minimax-u obavlja u svoje ime ili u ime i za račun svojih Pretplatnika.

1.5 Organizacija je poslovni subjekat čiji rad je potpomognut korišćenjem Sistema Minimax.

1.6 Licencni ugovor je Ugovor sa kojim Seyfor kao davalac licence prenosi licencu na Pretplatnika.

1.7 Funkcija Minimax je deo Sistema Minimax koji sadrži kompletnu celinu poslova, neophodnih, u skladu sa pravilima struke, za sprovođenje određenih knjigovodstvenih ili poslovnih zadataka, na primer: Otvorene stavke, Obračun plata.

1.8 Licencnina je iznos koji Pretplatnik mora plaćati za korišćenje Sistema Minimax.

1.9 Administrator Pretplatnika je Korisnik koji u ime Pretplatnika bira vrstu licence, ili Korisnik koga odredi sam Pretplatnik.

1.10 Korisnička podrška je usluga koja omogućava komunikaciju između Korisnika i Seyfor-a (Ugovorni obrađivač).2 Autorska prava

2.1 Vlasnik svih materijalnih autorskih prava na Sistemu Minimax i izvornog koda Sistema Minimax je Seyfor. Knjigovodstveni program Minimax je registrovana trgovačka marka za informacione aplikacije, čiji je vlasnik Seyfor.

2.2 Prihvatanjem Opštih uslova Korisnik i Pretplatnik stiču pravo da koriste Sistem Minimax u skladu sa Opštim uslovima i uslovima Licence.3 Uslovi Korisnika

3.1 Korisnik je pre korišćenja Sistema Minimax dužan da prihvati Opšte uslove.

3.2 Pre prvog korišćenja Sistema Minimax, Korisnik je dužan da izvede postupak registracije kojom se identifikuje i prihvata Opšte uslove tako što će kvačicom označiti određeno polje/kvadratić, koji se nalazi ispred rečenice »Prihvata Opšte uslove korišćenja internet knjigovodstvenog rešenja Minimax«

3.3 Prihvatanjem Opštih uslova Korisnik se slaže i prihvata Opšte uslove koji važe uz svako korišćenje Sistema Minimax. Dužnost i pravo Korisnika je da proveri prihvaćene Opšte uslove i u slučaju neslaganja sa istima odmah prestane sa korišćenjem Sistema Minimax te da o tome obavesti Seyfor.

3.4 Svaki Korisnik mora da ispunjava tehničke i činjenične uslove koji su potrebni za efikasno i sigurno korišćenje Sistema Minimax a koji su objavljeni na internet stranici www.minimax.rs i koji definišu najmanje:

(1) pristup internetu

(2) softvere i hardvere za korišćenje interneta

(3) dodatni softver, ako se zahteva za korišćenje određenih funkcija Minimax

(4) identifikacijska sredstva koji su preduslov za identifikaciju i stoga za korišćenje Sistema Minimax

3.5 Prilikom pristupa Minimax programu Korisnik se uloguje sa korisničkim imenom i lozinkom. Uz pristup do svog naloga može da dodatno zaštiti iz sigurnosnih razloga odabirom ličnog digitalnog sertifikata izdatog od strane izdavača kvalifikovanih digitalnih sertifikata koji su navedeni u Registru sertifikacionih tela Republike Srbije ili da odabere Prijavljivanje u dva koraka.

3.6 Korisnik mora sam obezbediti uslove iz tačke 3.4 Opštih uslova. Seyfor ne snosi nikakve obaveze ili odgovornosti po pitanju pravilnog i neprekidnog funkcionisanja opreme, usluga, proizvoda i informacionih programa koji su sastavni deo uslova Korisnika Sistema Minimax.

3.7 Seyfor ne garantuje pravilno i sigurno funkcionisanje Sistema Minimax ukoliko Korisnik ne ispuni uslove iz tačke 3.4 Opštih uslova.
II. DEO – KORIŠĆENJE MINIMAX PROGRAMA4 Sklapanje licencnog ugovora i korišćenje licence

4.1 Licencni ugovor je sklopljen kad Korisnik, koji je zastupnik poslovnog subjekta, u ime poslovnog subjekta izabere Vrstu licence i prihvati Opšte uslove. Na predlog Korisnika ili osobe koja je zastupnik pravnog lica, koji je prethodno prihvatio Opšte uslove, Seyfor može u ime poslovnog subjekta izabrati vrstu licence. U tom slučaju Licencni ugovor je sklopljen sa danom kada Seyfor izabere vrstu licence.

Licencni ugovor je sklopljen na neodređeno vreme. Uz sklopljen Licencni ugovor poslovni subjekat, kojeg određuju Opšti uslovi, postaje Pretplatnik.

4.2 Korisnik, koji je izabrao Vrstu licence, postaje administrator Pretplatnika. U slučaju da Vrstu licence u ime poslovnog subjekta izabere Seyfor, Administrator Pretplatnika postaje Korisnik kojeg odredi Korisnik ili osoba koja je predložila da Seyfor u ime poslovnog subjekta izabere vrstu licence.

Administrator Pretplatnika je onaj Korisnik za kojeg se smatra da sve aktivnosti preko Sistema Minimax i u vezi sa Sistemom Minimax izvodi uz ovlašćenje Pretplatnika.

4.3 Uz sklopljen Licencni ugovor sa Seyfor-om Pretplatnik dobija Licencu.

4.4 Pretplatnik Licencu koristi preko Korisnika koji je određen za administratora Pretplatnika.

Administrator Pretplatnika ima pravo da drugim Korisnicima dozvoli korišćenje licence Pretplatnika.

Na predlog administratora Pretplatnika ili osobe koja je zastupnik poslovnog subjekta, Seyfor može u ime poslovnog subjekta da za administratora Pretplatnika odredi drugog Korisnika.

4.5 Administrator Pretplatnika u Sistemu Minimax određuje za koje će sve dodatne poslovne subjekte, pored samog Pretplatnika, Pretplatnik koristiti funkcije Sistema Minimax, tako što će za svaki takav poslovni subjekat otvoriti Organizaciju u Sistemu Minimax.

Za svaku Organizaciju Administrator Pretplatnika određuje Administratora organizacije. Administrator organizacije je Korisnik koje može drugim Korisnicima omogućiti korišćenje licence Pretplatnika, ograničeno na Organizaciju.5 Upotreba i plaćanje

5.1 Upotreba Sistema Minimax se naplaćuje. Za korišćenje licence Pretplatnik mora plaćati Licencninu. U slučaju Mesečnog obračuna, računi se izdaju mesečno za prethodni mesec. U slučaju Godišnjeg obračuna, naknada za licencu naplaćuje se na kraju prvog meseca (nakon izbora godišnjeg obračuna) u ukupnom periodu od narednih 12 meseci.

5.2 Licencni na je određena cenovnikom koji određuje Seyfor. Cenovnik je objavljen na internet stranici www.minimax.rs/cenovnik . Seyfor kroz cenovnik definiše i cenu svih dodatnih usluga ili pristupa Sistemu Minimax.

5.3 Seyfor ima pravo da promeni cenovnik prema uslovima tržišta i kretanju cena. U slučaju značajnijih promena potrošačkih cena (povećanje potrošačkih cena iznad 4% u periodu od tri meseca), zadržavamo pravo na češće prilagođavanje cena usluga, održavanja i/ili licencnine. Seyfor će promenu cenovnika objaviti najmanje 30 dana pre promene.

5.4 Obveznik plaćanja licencnine je Pretplatnik. Seyfor će Pretplatniku dostaviti račun za licencninu. Pretplatnik je dužan da plati licencninu u roku od 15 dana od dana izdavanja računa. Seyfor će svu komunikaciju sa Pretplatnikom voditi putem elektronske pošte.

5.5 U slučaju da Pretplatnik kasni sa plaćanjem licencnine više od 30 dana, Seyfor će onemogućiti korišćenje licence Pretplatnika svim Korisnicima tog Pretplatnika. U tom slučaju, nijedan Korisnik neće moći da koristi funkcije Sistema Minimax koje je koristio na osnovu licence Pretplatnika.

U slučaju Mesečnog obračuna licence, Seyfor može ponovo omogućiti korišćenje licence Pretplatnika onda kada se izmire postojeća dugovanja za licencninu kao i usluga ponovnog aktiviranja, koja se obračunava po cenovniku. Seyfor će Pretplatniku obračunati korišćenje usluge Sistema Minimax i za period u kojem su mu, zbog kašnjenja sa plaćanjem, usluga kao i obračunavanje licencnine bile privremeno onemogućene.

U slučaju Godišnjeg obračuna Pretplatnik je u obavezi da, čak i ako sam odluči da ne nastavlja korišćenje Sistema Minimax ili mu je Sistem onemogućio korišćenje, izmiri celokupnu godišnju Licencninu.6 Reklamacije

6.1 Administrator Pretplatnika može u ime Pretplatnika reklamirati račun za licencninu u roku od 8 dana od datuma izdavanja računa. Reklamaciju je neophodno prijaviti na mail administracija@seyfor.rs ili na samom Sistemu elektronskih faktura (SEF). Seyfor će na reklamaciju odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana.7 Korišćenja Sistema Minimax u nedozvoljene svrhe

7.1 Pretplatnik i Korisnik mogu koristiti Sistem Minimax isključivo za vođenje poslovnih i knjigovodstvenih podataka poslovnih subjekata. Bilo koji drugi način upotrebe Sistema Minimax je zabranjen.

7.2 Pri upotrebi Sistema Minimax je strogo zabranjeno:

(1) onemogućavati ili sprečavati druge Korisnike pri njihovom korišćenju Sistema Minimax

(2) objavljivati, prenositi, distribuirati ili rasprodavati bilo koje informacije, teme i gradiva, koji su nezakoniti, lažni, nepristojni, uvredljivi ili širiti rasne, polne ili bilo koje druge vrste netrpeljivosti

(3) objavljivati reklame, molbe, lančana pisma, piramidne šeme, investicione prilike ili šeme odnosno bilo koja druga reklamiranja

(4) zloupotrebljavati, ugrožavati tuđa prava ili bilo koje drugo kršenje prava drugih

(5) prenositi sadržaje Sistema Minimax zaštićene pravima intelektualnog vlasništva drugima ili omogućavati pristup do tih sadržaja na bilo koji drugi način, osim ako je takvo prenošenje prethodno dogovoreno sa Seyfor-om

(6) upotrebljavati materijale ili informacije, uključujući i fotografije koje su dostupne preko Sistema Minimax na bilo koji način koji bi kršio autorska prava, robne marke, patente, poslovne tajne ili druga prava Seyfor-a, drugih imalaca licence, Korisnika ili trećih osoba

(7) prenositi u Sistem Minimax-a datoteke i druge sadržaje koji sadrže viruse, trojanske konje (Trojan horse), programske crve (worms), vremenske bombe, oštećene datoteke ili druge slične softvere ili podatke koji mogu škoditi radu Sistema Minimax, odnosno opremi na kojoj ili pomoću koje radi Sistem Minimax ili opremi Korisnika

(8) namerno ili nenamerno na bilo koji način štetiti Sistemu Minimax, na primer pokušajem napada servera i drugim delovanjem kojim bi posledično rad Sistema Minimax bio onemogućen, pogrešan, ograničen

(9) iz Sistema Minimax na različite načine prikupljati informacije o Pretplatniku, Organizacijama i/ili Korisnicima

(10) stvarati ili upotrebljavati lažni identitet s namerom dovođenja u zabludu drugih, pre svega Seyfor-a i korisničke podrške

(11) upotrebljavati, prenositi ili na bilo koji drugi način kopirati i nuditi (uz naknadu ili besplatno) drugim osobama imenik ili bilo koje druge podatke o Pretplatniku, Organizaciji i/ili Korisnicima ili podatke o upotrebi Sistema Minimax

(12) bez pismene dozvole Seyfor-a sakupljati informacije ili koristiti informacije o korišćenoj tehnologiji, izvedene zamisli, korišćenih pristupa i bilo kojih drugih sadržaja Sistema Minimax koje bi se mogle koristiti u drugim komercijalnim i nekomercijalnim uslugama ili proizvodima.8 Pravilno korišćenje Sistema Minimax i obezbeđivanje kvaliteta usluga i zaštita preopterećenja Sistema Minimax

8.1 U skladu sa namerom obezbeđivanja nesmetanog rada Sistema Minimax i obezbeđivanja kontinuiranog kvaliteta usluga za svakog Pretplatnika ili Korisnika, svaki Pretplatnik ili Korisnik se obavezuje da će koristiti Sistema Minimax ili pojedinačne funkcije Minimax programa u meri u kojoj neće izazivati opterećenje Sistema Minimax i na taj način sprečavati kvalitetnu upotrebu Sistema Minimax od strane drugih Pretplatnika ili Korisnika.

8.2 Seyfor je dizajnirao, uspostavio Sistem Minimax i pojedinačne Minimax funkcije sa ciljem pružanja niza usluga, što za prosečnog Pretplatnika ili Korisnika znači neograničeno korišćenje usluga u pojedinačnom (mesečnom) periodu licence.

8.3 U pojedinačnim slučajevima, posebno (ali ne isključivo), kada korišćenje Sistema Minimax ili Minimax funkcija od strane određenog Pretplatnika ili Korisnika tokom određenog vremenskog perioda značajno odstupa od druge upotrebe prosečnog Pretplatnika ili Korisnika tokom istog vremenskog perioda, ili kada Seyfor na osnovu analize korišćenja Sistema Minimax ili Minimax funkcija proceni da ih određeni Pretplatnik ili Korisnik Sistema Minimax ili Minimax funkcija ne koristi u skladu sa adekvatnim obrascima korišćenja, Seyfor, u cilju zaštite kvaliteta usluga Sistema Minimax i u cilju zaštite preopterećenja Sistema Minimax, što bi se moglo odraziti na smanjeno, ograničeno ili na bilo koji način lošije korisničko iskustvo drugih Pretplatnika ili Korisnika, zadržava pravo da ograniči mogućnost korišćenja Sistema Minimax ili Minimax funkcija pojedinog Pretplatnika ili Korisnika na način i u meri u kojoj će kvalitetne usluge i pravilan rad Sistema Minimax biti obezbeđeni drugim Pretplatnicima ili Korisnicima.

8.4 Seyfor može trajno ili privremeno da ograniči mogućnost korišćenja Sistema Minimax za one Pretplatnike ili Korisnike, koji neadvekatnim korišćenjem Sistema Minimax onemogućavaju visokokvalitetno korišćenje Sistema Minimax od strane drugih Pretplatnika ili Korisnika, ili koji na bilo način prouzrokuju smanjenu upotrebljivost Sistema Minimax za druge Pretplatnike ili Korisnike.

8.5 Seyfor će, pre bilo kakve mere trajnog ili privremenog ograničenja korišćenja Sistema Minimax, upozoriti takvog Pretplatnika ili Korisnika u pisanoj formi (pisano obaveštenje putem e-maila se takođe računa kao obaveštenje) da prekine takvu upotrebu ili takav način korišćenja Sistema Minimax u roku od 60 dana. Ukoliko Pretplatnik ili Korisnik ne prestane sa takvom upotrebom u zadatom roku ili ne izmeni način korišćenja u skladu sa pisanim zahtevima Seyfor-a, u cilju očuvanja rada i sprečavanja preopterećenja Sistema Minimax, Seyfor može da ga trajno ili privremeno ograniči.

8.6 U slučaju trajnog ili privremenog ograničenja korišćenja Sistema Minimax, do kojeg bi došlo kao posledica nepravilne upotrebe od strane Pretplatnika ili Korisnika, Pretplatnik nema pravo na povraćaj srazmernog dela naknade za licencu za period tokom kojeg je upotreba bila ograničena.

8.7 Seyfor može, u slučaju ograničenja upotrebe Sistema Minimax za pojedinog Pretplatnika ili Korisnika, do kojeg bi došlo kao rezultat neodgovarajuće upotrebe od strane Pretplatnika ili Korisnika, predložiti ili ponuditi drugo softversko rešenje pojedinačnom Pretplatniku ili Korisniku.9 Rad Sistema Minimax

9.1 Seyfor garantuje neometan rad Sistema Minimax, osim u slučajevima:

(1) nefunkcionisanja hardvera Korisnika ili bilo kojem drugom slučaju u kojem Korisnik ne ispunjava uslove iz poglavlja »3. Uslovi Korisnika«;

(2) zahvata (predvidljivih i nepredvidljivih) u vezi s održavanjem na Sistemu Minimax;

(3) nadogradnje softvera i hardvera, potrebnih za rad Sistema Minimax ili na koji drugi način vezan za rad Sistema Minimax;

(4) nefunkcionisanje internet priključaka;

(5) više sile.

9.2 Seyfor se obavezuje da će obavestiti sve Korisnike i Pretplatnike o planiranim zahvatima na Sistemu Minimax u roku od najmanje 6 sati pre izvođenja tih zahvata. Seyfor se obavezuje da će sve planirane zahvate po pravilu obavljati tokom radnih dana u vremenu između 20:00 sati i 6:00 sati i neradnim danima u vremenu između 16:00 sati i 8:00 sati. Okvirno vreme i trajanje planiranih zahvata će biti objavljeni u poslatom obaveštenju.10 Usklađenost sa zakonodavstvom i nadogradnja Sistema Minimax

10.1 Seyfor se obavezuje da će usklađivati funkcije Sistema Minimax sa važećim zakonskim propisima u slučajevima korišćenja koje Sistem Minimax podržava ili predviđa.

10.2 Seyfor se obavezuje da će pratiti propise i nadograđivati funkcije Sistema Minimax u skladu sa promenama propisa.

10.3 Sistem Minimax ne omogućava unos podataka o poslovnim promenama starijim od 5 godina.11 Korisnička podrška

11.1 Korisnici koji koriste licencu Pretplatnika imaju pravo na podršku pri korišćenju Sistema Minimax u vezi sa korišćenjem Sistema Minimax za podršku Pretplatniku ili Organizaciji Pretplatnika.

11.2 Seyfor nudi podršku u vezi s radom Sistema Minimax preko Korisničke podrške isključivo tokom radnih dana od 8:00 sati do 16:00 sati i isključivo na srpskom jeziku.

Komunikacija između Korisnika i Korisničke podrške vrši se preko sistema »Zahtev za pomoć« u pisanoj formi.

11.3 Seyfor Pretplatniku garantuje da će ukloniti greške koje bi onemogućavale upotrebu Funkcije Sistema Minimax.

Na svaku prijavljenu grešku Seyfor će reagovati najkasnije u roku od 8 sati pri čemu se uzima u obzir radno vreme u kojem Seyfor nudi Korisničku podršku.

Seyfor će o mogućim rešenjima obavestiti Korisnika.12 Ograničenje odgovornosti Seyfor -a

12.1 Korisnici i Pretplatnici su saglasni da će Sistem Minimax, uključujući programsku opremu, sadržaje i usluge dostupne preko Sistema Minimax koristiti na vlastitu odgovornost.

12.2 Celokupnu odgovornost Seyfor-a za bilo koji slučaj štete ograničena je iznosom Licence koju je Pretplatnik platio za korišćenje Sistema Minimax za mesec u kojem je Seyfor obavestio o slučaju štete. Seyfor, njegovi distributeri, prodavci ili dobavljači ne odgovaraju za nijednu posrednu, slučajnu ili naknadnu štetu (uključujući izgubljen dobitak, dohodak, investiciju, dobro ime) koja proizlazi iz upotrebe Sistema Minimax odnosno povezanih Internet stranica, proizvoda ili usluge ili je povezana s njihovim korišćenjem. Navedeno ograničenje važi i u slučaju u kojem bi Seyfor bio obavešten o mogućnosti nastanka takve štete. To ograničenje odgovornosti uključuje (ali time nije i ograničen): prenos virusa, kvar hardvera, greške kod povezivanja, zloupotrebu ili krađu korisničkog identiteta.

12.3 U nijednom slučaju Seyfor ne odgovara za bilo kakav gubitak ili štetu koja bi nastala u slučaju kad bi Korisnik ili Pretplatnik uvozio informacije, proizvode ili usluge, objavljene u Sistemu Minimax ili povezanih internet stranica, proizvoda ili usluga.

12.4 Svi zahtevi zbog bilo kojih grešaka ili kršenja prava koja su posledica postupanja trećih osoba, o kojima su objavljene informacije u Sistemu Minimax, uvažavaju se samo protiv tih osoba.13 Sadržaji i usluge koje nude treće osobe

13.1 Sistem Minimax omogućava povezivanje sa drugim internet stranicama, proizvodima i/ili uslugama (u daljem tekstu: Povezani sistemi) za koje Seyfor ne preuzima nikakvu odgovornost. Seyfor ne odgovara za pravilnost ili dostupnost informacija, proizvoda ili usluga koje nude treće osobe preko Povezanih sistema.

13.2 Informacije na Povezanim stranicama su iz tuđih izvora. Seyfor nema pravo da menja, unapređuje ili proverava sadržaj informacija na Povezanim sistemima. Činjenica da Seyfor omogućuje povezanost s Povezanim sistemima ne znači i nužno odobrenja, ovlašćenja, pokroviteljstva ili drugačiju povezanost sa Povezanim sistemima.

13.3 Seyfor ni direktno ni indirektno ne odgovara za bilo kakvu štetu uzrokovanu bilo kojom upotrebom ili oslanjanjem na sadržaj, proizvod ili uslugu Povezanih sistema.

13.4 Za korišćenje Povezanih sistema postoji mogućnost da će Korisnik morati prihvatiti njihove Opšte uslove korišćenja koji se razlikuju od Opštih uslova korišćenja Seyfor-a i za koje Seyfor ne odgovara, u svakom slučaju Opšti uslovi i odredbe Seyfor-a imaju prednost.14 Prikupljanje i zaštita ličnih podataka

14.1 Sistem Minimax namenjen je vođenju poslovnih i računovodstvenih podataka poslovnih subjekata i za rad ne treba lične podatke. Uprkos tome u Sistemu Minimax se zbog identifikacije Korisnika i komunikacije s Korisnicima prikupljaju sledeći lični podaci:

(a) ime i prezime Korisnika

(b) e-mail adresa Korisnika

*U primeru gde Korisnik aktivira dodatne sigurnosne zaštite naloga potrebno je još:

(c) serijski broj i izdavač digitalnog sertifikata Korisnika – u slučaju kada koristimo digitalni sertifikat – u slučaju kada odabere prijavljivanje sa digitalnim sertifikatom.

(č) broj mobilnog telefona Korisnika – u slučaju kada odabere prijavljivanje u dva koraka.

14.2 Korisnik se sa postupkom registracije u Minimax takođe slaže da se mogu dobijeni podaci koristiti za prikupljanje informacija o posetama web stranicama u cilju analize online ponašanja posetilaca i stoga za poboljšanje korisničkog iskustva i kontaktiranja potrošača putem njihovog e-maila ili e-maila kompanije.

14.3 Korisnik izjavljuje i potvrđuje da je svestan prava na pregled, prepisivanje, kopiranje, dopunjavanje, ispravljanje, blokiranje i brisanje ličnih podataka koji se odnose na njega u skladu sa odredbama članova Zakona o zaštiti podataka o ličnost („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

14.4 Lični podaci definisani gore mogu se čuvati 5 godina nakon prestanka korišćenja programa.

14.5 Seyfor će sakupljati, upravljati, obrađivati i koristiti lične podatke dobijene od Korisnika iz tačke 14.1 ovog člana, u skladu sa zaštitom podataka o ličnosti, te će ih koristiti samo u sledeće svrhe:

(a) za identifikaciju Korisnika pri registraciji u Sistem Minimax i identifikaciju Korisnika pri svakom korišćenju Sistema Minimax da bi Korisnicima, Pretplatnicima i Organizacijama obezbedio veću sigurnost i verodostojnost podataka u Sistemu Minimax, te omogućio poverenje u komunikaciji s Korisničkom podrškom i/ili drugim Korisnicima preko Sistema Minimax;

(b) za omogućavanje dodatnih, za osnovnu upotrebu Sistema Minimax, neobaveznih Funkcija Minimax ili Funkcija u vezi s Korisničkim profilom (na primer za promenu lozinke Korisnika za ulaz u Minimax);

(c) za obaveštavanje Korisnika od strane Korisničke podrške u slučaju u kojem Seyfor proceni da je takva komunikacija s Korisnicima efikasnija ili prikladnija od komunikacije preko sistema „Zahtevi za pomoć“;

(d) za obaveštavanje Korisnika, Pretplatnika ili Organizacija od strane Seyfor , na primer u vezi s produktima i uslugama. Seyfor prikupljene lične podatke neće proslediti trećim licima. Korisnik s prihvatanjem Opštih uslova izričito dozvoljava Seyfor-u prikupljanje i obrađivanje podataka o ličnosti u meri i u svrhe navedene u ovom članu Opštih uslova.15 Skladištenje podataka

15.1 Seyfor će uraditi sve neophodne radnje kako bi zaštitio podatke sačuvane u Sistemu Minimax od nedozvoljenih pristupa trećih lica. U vezi s time Seyfor garantuje čuvanje podataka na odgovarajućem sigurnom mestu gde je prisutno tehničko i fizičko obezbeđenje za onemogućavanje pristupa podacima neovlašćenim osobama. Seyfor će garantovati redundantno čuvanje. U slučaju bilo kakvog prekida Seyfor se obavezuje da uspostavi radno okruženje sa podacima koji su postojali najviše 24 sata pre prekida.

15.2 Seyfor može otkriti podatke o Korisniku ili Pretplatniku sačuvane u Sistem Minimax samo na osnovu odluke pravosuđa ili pisanog zahteva državnog organa koji ima zakonsko ovlašćenje za uvid u podatke.

15.3 Korisnik može preneti podatke iz Sistema Minimax u meri i obliku predviđenim Minimax funkcijama. Na zahtev Administratora Pretplatnika ili zastupnika poslovnog subjekta, Seyfor može preneti iz Sistema Minimax podatke uz plaćanje usluge u skladu sa cenovnikom.

15.4 Podaci se u Sistemu Minimax čuvaju 5 poslovnih godina, po isteku 5. godine se automatski arhiviraju, tako da se prenesu iz aktivnog Sistema Minimax u arhivu Minimax. Arhiv podataka poslovne godine je zbirka nastalih dokumenata na osnovu unetog prometa u Sistemu Minimax, ili dokumenata koji su kasnije dodati, koje je Sistem Minimax napravio za period poslovne godine.

Arhiv pravi takav oblik podataka koji Korisniku daje mogućnost pristupa podacima bez korišćenja Sistema Minimax. Dokumenti su u arhivu prikazani pojedinačno, prenos dokumenata na računar Korisnika se pravi na zahtev Korisnika. Korisnik može podatke u arhivi u svako doba da obriše.

Čuvanje podataka u arhivi, koji su stariji od 6 poslovnih godina u odnosu na tekuću kalendarsku godinu, Korisnik je obavezan plaćati u skladu sa aktuelnim cenovnikom Seyfor-a.

Seyfor će pre početka obračunavanja čuvanja arhiviranih podataka izričito upozoriti Korisnika obaveštenjem kroz Sistem Minimax, da podatke može, kada postanu stariji od 6 poslovnih godina u odnosu na tekuću kalendarsku godinu, izbrisati, ili će čuvanje arhiviranih podataka plaćati u skladu sa Seyfor cenovnikom. Seyfor se obavezuje da će upozorenje Korisniku poslati (a) odmah po prenosu podataka u arhivu i (b) najmanje 3 dana pred početak obračuna čuvanja podataka u arhivi.16 Besplatna proba programa u trajanju od 30 dana

16.1 Sistem Minimax je dostupan Korisniku besplatno tokom probnog perioda od 30 dana. Podaci uneti u probnu verziju biće dostupni Korisniku 30 dana od datuma registracije.

16.2 Po isteku 30 dana od datuma registracije, Korisnik može ponovo pristupiti unetim podacima, ako najkasnije 60 dana od dana registracije zaključi Ugovor o licenci i odabere odgovarajuću vrstu licence. Seyfor zadržava pravo brisanja podataka nakon 90 dana od datuma registracije ako Korisnik ne zaključi Ugovor o licenci.17 Kršenje Opštih uslova i otkaz Licencnog ugovora

17.1 Ako Korisnik krši Opšte uslove Seyfor može, nakon upozorenja Korisnika o kršenju, Korisniku onemogućiti korišćenje Sistema Minimax.

17.2 Ako Pretplatnik , Organizacija, Administrator Pretplatnika ili bilo koji Korisnik koji koristi Licencu Pretplatnika krši Opšte uslove Seyfor može nakon upozorenja Administratora Pretplatnika ili Pretplatnika, sa Pretplatnikom jednostrano i bez otkaznog roka prekinuti Licencni ugovor.18 Prekid Licencnog ugovora

18.1 Bilo koja ugovorna strana može bilo kada, uz otkazni rok od 30 dana, otkazati Licencni ugovor.

18.2 Administrator Pretplatnika može isključivo samostalno da prekine Licencni ugovor preko Minimax programa. U slučaju prekida Licencnog ugovora od strane Seyfor-a, Administrator Pretplatnika biće pismenim putem obavešten.

18.3 U slučaju raskida Ugovora o licenci, Korisnik po isteku Ugovora o licenci više neće moći da koristi Minimax funkcije koje je koristio na osnovu licence Pretplatnika.

18.4 U skladu sa zakonskim propisima nakon isteka Licencnog ugovora Seyfor će neopozivo izbrisati sve podatke o Pretplatniku i Organizaciji. Pretplatnik će putem elektronske pošte najmanje 30 dana pre brisanja dobiti obaveštenje o uslovima pristupa podacima tokom otkaznog roka, osim u slučaju ako je drugačije dogovoreno sa Pretplatnikom.
III. DEO – OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI19 Odredbe koje regulišu obradu podataka o ličnosti deo su Minimax-ovih Opštih uslova

19.1 Odredbe za obradu ličnih podataka su deo Opštih uslova za upotrebu Sistema Minimax.

19.2 Izrazi koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti imaju sledeće značenje:

 • Podatak o ličnosti su svi podaci iz dosijea podataka o ličnosti, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, čiji je rukovalac u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS 89/2018) Minimax pretplatnik. Lične informacije odnose se na pojedinca bez obzira na oblik u kojem se izražava.
 • Lice na koje se podaci odnose je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;
 • Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);
 • Ograničavanje obrade je označavanje prikupljenih podataka o ličnosti u cilju ograničenja njihove obrade u budućnosti;
 • Pseudonimizacija je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu;
 • Evidencija podataka o ličnosti je svaki strukturirani skup podataka koji sadrži najmanje jedan lični podatak koji je dostupan na osnovu kriterijuma koji omogućavaju upotrebu ili objedinjavanje podataka, bilo da je skup centralizovan, decentralizovan ili raspršen na funkcionalnoj ili geografskoj osnovi; strukturirani skup podataka je skup podataka koji je organiziran na takav način da može odrediti ili omogućiti odredljivost pojedinca.
 • Rukovalac podataka o ličnosti je Minimax Pretplatnik, koji sam ili zajedno sa drugima određuje svrhe i načine obrade podataka o ličnosti.
 • Ugovorni obrađivač je Seyfor doo Novi Sad, Valentina Vodnika 21a, 21000 Novi Sad, koji obrađuje lične podatke u ime i za račun Rukovalaca.
 • Ugovorni podobrađivač je pravna ili fizička osoba kojoj ugovorni obrađivač poveri određene zadatke iz oblasti obrade podataka o ličnosti.
 • Primalac je fizička ili pravna osoba ili drugo lice iz javnog ili privatnog sektora kome su lični podaci otkriveni ili otkriveni.
 • Davanje podataka o ličnosti je prenošenje ili otkrivanje podataka o ličnosti.
 • Treća zemlja je zemlja koja nije država članica Evropske unije ili deo evropskog ekonomskog prostora.
 • Katalog evidencija podataka o ličnosti je opis datoteke podataka o ličnostiu skladu sa članom 47 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti
 • Politika privatnosti je interni akt o zaštiti podataka o ličnosti Rukovalaca ili Ugovornog obrađivača podataka o ličnosti.
 • Pristanak lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;
 • Genetski podatak je podatak o ličnosti koji se odnosi na nasleđena ili stečena genetska obeležja fizičkog lica koja pružaju jedinstvenu informaciju o fiziologiji ili zdravlju tog lica, a naročito oni koji su dobijeni analizom iz uzorka biološkog porekla;
 • Biometrijski podatak je podatak o ličnosti dobijen posebnom tehničkom obradom u vezi sa fizičkim obeležjima, fiziološkim obeležjima ili obeležjima ponašanja fizičkog lica, koja omogućava ili potvrđuje jedinstvenu identifikaciju tog lica, kao što je slika njegovog lica ili njegovi daktiloskopski podaci;
 • Podaci o zdravlju su podaci o fizičkom ili mentalnom zdravlju fizičkog lica, uključujući i one o pružanju zdravstvenih usluga, kojima se otkrivaju informacije o njegovom zdravstvenom stanju;

19.3 Prilikom primene odredbi ovih Opštih uslova, u potpunosti će se poštovati odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i prava Evropske unije, bez obzira da li će se lični podaci koristiti u direktnom pružanju usluga na sajtu kontrolora ili dobavljača ovog ugovora, putem pisane dokumentacije ili na bilo koji drugi način. Ugovorni obrađivač osigurava da je registrovan za obavljanje aktivnosti navedenih u ovim Opštim uslovima.

19.4 Ličnim podacima upravljaće odgovarajući Ugovorni obrađivač datoteka koji će obrađivati lične podatke u obliku i na način naveden u ovom ugovoru. Ugovorni obrađivač se obavezuje Rukovaocu da će lične podatke koji obrađuje u njegovo ime i za njegov račun obrađivati u skladu sa ovim ugovorom, uključujući u pogledu prenosa podataka o ličnosti u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju.

19.5 Podaci o ličnosti koje obrađuje Ugovorni obrađivač u svrhu izvršavanja predmeta ovih Opštih uslova nalaze se u datotekama ličnih podataka Rukovalaca koji su definisani u drugoj koloni Tabele 1

19.6 Vrste podataka iz lične baze podataka svakog Rukovaoca koje Obrađivač obrađuje za Rukovaoce definisane su u trećoj koloni Tabele 1.

19.7 Kategorije subjekata podataka su definisane u četvrtoj koloni Tabele 1.

19.8. Predviđeni rokovi zadržavanja za dokumentarni materijal nalaze se u petoj koloni Tabele 1. Nakon obrade u ime Rukovaoca, Ugovorni obrađivač mora izbrisati lične podatke iz Tabele 1 u skladu s predviđenim rokovima za brisanje podataka (peta kolona).

19.9 Rukovalac ovlašćuje ugovornog obrađivača za one radnje koje se tiču pojedinačne datoteke sa ličnim podacima koje su definisane u šestoj koloni Tabele 1. Ista kolona Tabele 1 takođe definiše svrhu obrade podataka o ličnosti.

19.10 Ugovorni obrađivač podataka o ličnosti može izvršiti takve radnje da ispuni predmet ovih Opštih uslova i ne može ih izvršavati u bilo koje druge svrhe. Konkretno, izvođač ne može koristiti lične podatke u marketinške ili marketinške svrhe. izvršiti bilo koju drugu obradu podataka o ličnosti koja nije definisana u šestoj koloni Tabele 1 (npr. otkrivanje, širenje podataka itd.). Ugovorni obrađivač podataka o ličnosti obrađuje lične podatke u ime i u ime Rukovalaca.

 

Obaveze izvođača u pogledu procedura i mera za zaštitu podataka o ličnosti

19.11 Ugovorni obrađivač mora, kada izvršava odredbe ovih Opštih uslova koji se odnose na lične podatke iz 19.5. i 19.6. i u vezi sa njihovom obradom od 19.7 tačke sa organizacionim, tehničkim i logičko-tehničkim procedurama i merama za obezbeđivanje zaštite podataka o ličnostitako da se spreči slučajno ili namerno neovlašćeno uništavanje podataka, njihova izmena ili gubitak i neovlašćena obrada:

 • (a) zaštitite prostorije, opremu i sistemski softver, uključujući I / O jedinice,
 • (b) osigurava aplikativni softver koji obrađuje lične podatke,
 • (c) sprečava neovlašćeni pristup ličnim podacima tokom prenosa, uključujući prenošenje telekomunikacijskim sredstvima i mrežama,
 • (č) pruža efikasan način za blokiranje, uništavanje, brisanje ili anonimnost podataka o ličnosti,
 • (ć) omogućava vam da kasnije utvrdite kada su pojedinačni podaci uneseni u datoteku podataka o ličnosti, korišćeni ili obrađeni na drugi način i ko je to uradio,
 • (d) prilikom dizajniranja i primene novih IT sistema, izvođač se mora prvo konsultovati sa kontrolorom kako bi se osiguralo da se lični podaci obrađuju u skladu sa važećim zakonom i uz poštovanje privatnosti pojedinaca prilikom uvođenja novih IT sistema.

19.12. Ugovorni obrađivač mora osigurati integritet (nepromenjivost), poverljivost, dostupnost i sledljivost podataka o ličnosti, a gde je to zbog prirode obrade, pomoći Rukovaocu podataka u ispunjavanju njegovih obaveza da odgovori na zahteve za implementaciju prava lica na koje se podaici odnose, kao što su pružanje informacija koje će se pružiti pojedincu, pravo brisanja, pravo na ispravku, pravo na ograničavanje obrade, obaveza obaveštavanja u vezi sa ispravkom ili brisanjem podataka o ličnostiili ograničavanjem obrade, i pravo za procesiranje prenosivosti. Obaveze Ugovornog obrađivača u odnosu na pojedinačna prava definisana gore su definisane u koloni 6 Tabele 1 (upotreba podataka o ličnosti je dozvoljena)

19.13 Ugovorni obrađivač mora staviti na raspolaganje Kontroloru sve informacije koje dokazuju usklađenost sa obavezama prema ovim Opštim uslovima i mora omogućiti Kontroloru ili drugom revizoru koji je Kontrolor ovlastio da vrši revizije, uključujući inspekcije.

 

Sigurnost prostorija i hardvera

19.14 Prostori u kojima se moraju čuvati datoteke sa ličnim podacima i hardver i softver koji omogućavaju pristup tim podacima moraju biti zaštićeni organizacionim, fizičkim i tehničkim merama koje sprečavaju neovlašćene osobe da pristupe podacima.

19.15 Prostori ugovornog obrađivača u kojima se obrađuju lični podaci Rukovaoca moraju biti fizički zaštićeni, npr. sa ulaznom kontrolom sa ulaznom karticom, video ulazom, alarmom u sobi, fizičkim obezbeđenjem itd.

19.16 Pristup zaštićenim prostorijama dozvoljen je samo onim zaposlenima čije pravo ulaska u pojedine prostorije proizilazi iz sistematizacije radnih mesta ili nekog drugog internog akta Ugovrnog obrađivača.

 

Zaštita sistemskog i aplikativnog softvera, prenos telekomunikacijskim sredstvima

19.17 Pristup sistemskom i aplikativnom softveru mora biti zaštićen sistemom lozinki za autorizaciju i identifikaciju korisnika (posebno na nivou sistemskog softvera i aplikativnog softvera) koji omogućava pristup samo određenim ovlašćenim i ugovorenim serviserima računar i softver.

Program ili aplikacija moraju biti dizajnirani tako da se obrada podataka može reproducirati i da nijedan prekid obrade ne rezultira gubitkom, uništenjem ili izmenom podataka.

Svaki novi program ili promena postojećih programa treba testirati na testnom uzorku pre redovne upotrebe. Razvojni programi i baze podataka ispitivanja moraju biti odvojeni od proizvodnog okruženja.

Prilikom dizajniranja i primene novih IT sistema, ugovorni obrađivač se mora prvo konsultovati sa Rukovaocem kako bi se osiguralo da se lični podaci obrađuju u skladu sa važećim zakonom i u pogledu privatnosti pojedinaca prilikom uvođenja novih IT sistema (princip opt-in-a).(princip opt-in-a).

 

Zaštita medija podataka

19.18 Nosioci podataka moraju se skladištiti u sigurnim prostorima, a izvan zaštićenih prostorija (hodnici, zajedničke prostorije, itd.) Moraju uvek biti zaključani u vatrootpornom i protivpožarnom ormaru.

 

Sigurnost za prenos preko telekomunikacionih mreža

19.19 Lični podaci moraju biti zaštićeni kada se prenose telekomunikacijskim sredstvima i mrežama

Osetljivi lični podaci moraju biti zaštićeni kriptografskim metodama i elektronskim potpisima kada se prenose preko telekomunikacionih sredstvava i mreža na takav način da se osigura njihova nečitkost ili neprepoznatljivost.

 

Organizacija procesa rada

19.20 Ugovorni obrađivač ličnih podataka u aktu o klasifikaciji poslova ili drugom internom aktu predviđa:

 • (a) suštinski skupovi prava ili dužnosti u vezi sa obradom podataka iz pojedinačnih evidencija i
 • (b) poslovi ili lica koja su nosioci ovih prava ili dužnosti u vezi sa obradom podataka iz pojedinačnih evidencija (lica ovlašćena za obradu ličnih podataka)

19.21 U slučaju ugovornog obrađivača, lične podatke mogu obrađivati samo osobe ovlašćene u tački 19.20. Svi ostali zaposleni moraju dobiti pismeno odobrenje uprave ili nadležnog tela za obradu podataka o ličnosti.

 

Mere za osiguranje integriteta, poverljivosti i dostupnosti podataka o ličnosti sledljivosti operacija na njima

19.22 Ugovorni obrađivač mora osigurati integritet, poverljivost podataka o ličnosti koje obrađuje, mora osigurati da lični podaci koje obrađuje budu dostupni, mora osigurati sledljivost operacija prilikom obrade podataka o ličnosti.

19.23 Ugovorni obrađivač mora da obezbedi poverljivost ličnih podataka koje obrađuje. Ugovorni obrađivač mora osigurati sledljivost svih postupaka izvršenih nad ličnim podacima kako bi se kasnije moglo utvrditi kada su se pojedinačni lični podaci koristili ili unosili u datoteku podataka o ličnostii ko je to učinio u periodu kada je pravna zaštita moguća.

19.24 Ugovorni obrađivač mora da obezbedi dostupnost ličnih podataka koje obrađuje.

19.25 Ugovorni obrađivač ličnih podataka obezbediće sledljivost svih operacija izvršenih nad podacima o ličnosti

Ugovorni obrađivač ličnih podataka obezbediće sledljivost svih operacija izvršenih nad podacima o ličnosti, tako da je moguće naknadno utvrditi kada su pojedinačni lični podaci korišćeni ili uneti u datoteku o ličnim podacima i ko je to učinio, za period kada je moguća prava zaštita, prava pojedinca zbog nedopustivog prenosa ličnih podataka.

Rukovalac podataka o ličnosti mora osigurati za svaki prenos podataka o ličnosti da je naknadno moguće utvrditi koji su se lični podaci preneli, kome, kada i na osnovu kojih, u periodu kada je pravna zaštita prava pojedinca moguća zbog nedopuštenog prenosa podataka o ličnosti.

Ugovorni obrađivač dužan je da vodi evidenciju o svim vrstama aktivnosti obrade koje se vrše u ime Rukovaoca i sadrži: ime i kontakt podatke lica za zaštitu podataka, vrste obrade koje se vrši u ime Rukovaoca, prenos podataka o ličnosti u treću zemlju i dokumentaciju odgovarajućih zaštitnih mera i opšti opis tehničkih i organizacionih mera bezbednosti sa podobrađivačem

 

Ugovorni podobrađivači podataka o ličnosti

19.26 Samo uz prethodnu pisanu saglasnost Rukovaoca, Ugovorni obrađivač podataka o ličnosti može poveriti pojedinačne zadatke koji se odnose na obradu podataka o ličnosti ugovornom podobrađivaču registrovanom za obavljanje takve delatnosti i obezbedi odgovarajuće procedure i mere zaštite podataka o ličnosti. U trenutku zaključenja ugovora će se imenovati podobrađivači na koje Rukovalac daje saglasnost.

Ako je Ugovorni obrađivač opravdano delegirao izvršavanje ovih dela trećoj strani (ugovorni podobrađivač), on mora osigurati da treće lice u potpunosti poštuje odredbe ovog ugovora. Izvršenje obaveza iz ovog ugovora odgovornost je Ugovornog obrađivača kao da ih je sam izvršio i u potpunosti je odgovoran Rukovaocu za ispunjavanje ugovornih obaveza podobrađivača u oblasti zaštite podataka o ličnosti za ispunjavanje drugih obaveza podizvođača ugovora.

19.27 Za svakog ugovornog podobrađivača ličnih podatak, ugovrni obrađivač ličnih podataka će pisanim ugovorom o obradi odrediti koje baze podataka ili kojim vrstama ličnih podataka u pojedinačnoj datoteci ličnih podataka ugovorni podobrađivač ima pristup, kategorije subjekata podataka, rokovi za brisanje ličnih podataka od strane ugovornog podobrađivača, kakva ovlašćenja ugovorni podobrađivač ima u svim bazama podataka ili vrste podataka (pristup, pregledi, izmena, brisanje, prenos) i koje mere i postupci ugovorni poobrađivač mora da usvoji ili primenjuje radi zaštite ličnih podataka. Za svaku obradu ličnih podataka, ugovorni podobrađivač mora da obezbedi postupke i mere za zaštitu ličnih podataka koji su strogi ili strogi kao one koje sprovodi ugovorni obrađivač ličnih podataka u skladu sa ovim ugovorom.

19.28 Ugovorni podobrađivač može obavljati pojedinačne zadatke koji se odnose na obradu podataka o ličnosti u okviru ovlašćenja ugovornog obrađivača i ne može obrađivati lične podatke u drugu svrhu. Rukovalac kontroliše sprovođenje ovih procedura i mera od strane Izvođača.

19.29 U slučaju spora između ugovornog obrađivača i rukovaoca, Ugovorni obrađivač dužan je da na zahtev Rukovaoca odmah vratiti ugovorno obrađene lične podatke. Sve kopije ovih podataka moraju se odmah uništiti ili proslediti državnom organu nadležnom za otkrivanje ili gonjenje krivičnih dela prema zakonu, sudu ili drugom državnom organu, ako to zahteva zakon.

U slučaju raskida ugovora sa podobrađivačem, lični podaci se bez nepotrebnog odlaganja vraćaju ugovornom obrađivaču podataka o ličnosti.

>19.30 Za Kontrolora i službenika za zaštitu podataka ovlašćenog od ugovornog obrađivača imenuju se:

 • (a) administrator: kontakt osoba za zaštitu ličnih podataka u Seyfor d.o.o. objavljeno na www.seyfor.com
 • (b) službenik za zaštitu podataka: Advokat Filipović

19.31 Detalji za kontakt službenika za zaštitu podataka objavljuju se i dostavljaju nadzornom organu u skladu za zakonodavstvom u oblasti zaštite ličnih podataka.

 

Obaveze i ovlašćenja podobrađivača

19.32 Kontrolor zbirki ličnih podataka ili lice koje je on ovlastio dužno je da nadgleda sprovođenje odredbi 19.7, 19.9 i 19.10 tačaka ovih Opštih uslova i Ugovorni obrađivač mora to da dozvoli. Kontrola se vrši tokom radnog vremena Ugovornog obrađivača, pri čemu kontrolor nije dužan da unapred obavesti Ugovornog obrađivača o nameravanom dolasku.

Lice koje vrši kontrolu mora Ugovornom obrađivaču dokazati ovlašćenje kontrolora za vršenje kontrole.20 Zaštita poverljivosti podataka

20.1 Ugovorni obrađivač dužan je da osigura da zaposleni i druga lica koja obavljaju poslove ili zadatke obrade podataka o ličnosti štite poverljivost svih podataka sa kojima su se upoznali u obavljanju svog posla i zadataka. Obaveza zaštite poverljivosti podataka o ličnosti ove osobe obavezuje se i nakon prestanka radnog odnosa ili obavljanje poslova ili poslova obrade ugovora.

20.2 Poverljivim informacijama se takođe smatraju informacije o poslovanju operatera, koje nisu javno dostupne i za koje ugovorne strane postanu svesne u skladu sa odredbama ovog ugovora, npr. finansijski podaci, metodologija rada i alati koji se koriste itd.

20.3 Ugovorne strane mogu otkriti poverljive informacije samo onim licima koja direktno učestvuju u izvršenju ovog ugovora. Pritom je potrebno odgovarajućim uputstvima i merama, posebno uzimajući u obzir član 7 ovog ugovora, obezbediti da ih primaoci poverljivih podataka ne koriste suprotno odredbama ugovora.

Ugovorni obrađivač dužan je da pismeno obavesti Kontrolora ličnih podataka u slučaju da sazna za kršenje ličnih podataka, bez nepotrebnog odlaganja. Pismeno obaveštenje mora da sadrži opis kršenja ličnih podataka zajedno sa vrstama i brojem evidencija ličnih podataka, kategorija i brojem dotičnih osoba. U pismenom obaveštenju, Ugovorni obrađivač takođe mora da pruži opis verovatnih posledica kršenja korišćenja podataka o ličnosti.

20.4 Ugovorne strane su dužne da štite poslovne tajne i tokom izvršenja ovog ugovora i nakon njegovog izvršenja ili mogućeg raskida.

20.5 U slučaju raskida ugovora o licenci Minimax, Ugovorni obrađivač mora odmah zaustaviti obradu ličnih podataka kontrolora.

U ovom slučaju, Ugovorni obrađivač mora uništiti sve lične podatke i sve kopije ovih podataka.

20.6 Ako Ugovorni obrađivač nije u skladu sa odredbama 19.9 i 19.10 tačaka ovih Opštih uslova i stoga postoji rizik od uništenja, promene, gubitka ili neovlašćene obrade ličnih podataka, kontrolor ga mora upozoriti na ovo i odrediti mu razuman rok za otklanjanje nepravilnosti. Ako Ugovorni obrađivač ne udovolji zahtevu Rukovaoca, kontrolor se može povući iz ovih Opštih uslova bez prethodne najave i zahtevati naknadu štete.

20.7 U slučaju raskida Ugovornog obrađivača, ovaj mora da obezbedi da se lični podaci navedeni u tačkama 19.5 i 19.6 ili njihove kopije vrate operateru bez nepotrebnog odlaganja.

20.8 U slučaju promena sadržaja Tabele 1, koje su priložene ovim Opštim uslovima, Seyfor d.o.o. će obavestiti Pretplatnike Sistema Minimax o promeni.

20.9 U slučaju spora između Kontrolora i Ugovornog obrađivača, ovaj je dužan da pruži lične podatke iz tačaka 19.5 i 19.6 ovih Opštih uslova na zahtev operatera da se odmah vrati. Sve kopije ovih podataka Ugovorni obrađivač mora odmah uništiti ili proslediti državnom organu nadležnom u skladu sa zakonom za otkrivanje ili krivično gonjenje krivičnih dela, sudu ili drugom državnom organu, ako je to zakonom određeno.

 

21 Odgovornost za štetu

21.1 Ugovorne strane dužne su da tretiraju predmet ovog ugovora sa pažnjom dobrog stručnjaka.

21.2 Ugovorni obrađivač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju prouzrokuje Kontrolor tokom izvršavanja ovog ugovora.

Ako je Kontrolor ili neko drugi, za koga je Kontrolor takođe kriv, izazove oštećenje ili pogoršanje položaja Ugovornog obrađivača, srazmerno će se smanjiti odgovornost Ugovornog obrađivača za štetu.

Ugovorni obrađivač neće biti odgovoran za gubitak, oštećenje ili bilo koji drugi oblik izmene podataka o ličnosti prouzrokovanih višom silom. Višom silom smatraće se nepredviđeni i neočekivani događaj koji se događa nezavisno od volje ugovornih strana i koje ugovorne strane nisu mogle predvideti prilikom zaključivanja ugovora i na bilo koji način uticati na izvršenje ugovornih obaveza. Svaka ugovorna strana mora pismeno obavestiti drugu ugovornu stranu o pojavi više sile u roku od dva dana od njenog nastanka.
IV. DEO – VAŽENJE I ZAVRŠNE ODREDBE22 Važenje i menjanje Opštih uslova

22.1 Seyfor objavljuje važeće Opšte uslove i / ili izmene Opštih uslova na web stranici https://www.minimax.rs/opsti-uslovi-koriscenja/. Svaki Korisnik može od Seyfor zahtevati da mu se omogući uvid u Opšte uslove koji su važili u određenom vremenskom periodu.

22.2 Opšti uslovi stupaju na snagu sa datumom koji odredi Seyfor. Opšti uslovi, izmene i dopune Opštih uslova moraju biti objavljeni najmanje 30 dana pre početka njihove primene.

22.3 Seyfor ima pravo da jednostrano promeni Opšte uslove i da objavi izmene Opštih uslova na način naveden u tački 22.1, a u roku iz tačke 22.2 obavesti Korisnike.23 Završne odredbe

23.1 Za objašnjenje Opštih uslova i u slučaju ako određeno pitanje nije uređeno Opštim uslovima, primenjuje se Zakon Republike Srbije.

23.2 Za rešavanje eventualnih sporova, koji bi nastali u vezi s korišćenjem Sistema Minimax ili u vezi s njegovom upotrebom, nadležan je sud u Novom Sadu.

23.3 Ovi opšti uslovi primenjuju se od 07.07.2023. godine.