Meni Zatvori

Rokovi za podnošenje obračuna PDV-a i dostavljanje finansijskih izveštaja

  • 08.02.2024.

Godina 2024. donela je nekoliko važnih novina na polju finansijskih izveštaja, zatim izmenu roka za evidentiranje PDV-a, te su ovo stvari sa kojima preduzetnici, knjigovođe i svi oni koji su zaduženi za finansije određenog pravnog lica, moraju biti upoznati.

U ovom tekstu podsetićemo na novine i izmene od kojih su neke obavezne a druge mogu po potrebi da se primene u budućem poslovanju.

Najpre podsećamo na važnu obavezu za korisnike Sistema elektronskih faktura (SEF).

Izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanj koje su stupile na snagu 1.1.2024, rok za PDV se skraćuje sa 15. na 10. dan u mesecu.

Naime, za sve korisnike SEF-a koji imaju obavezu evidentiranja PDV-a u pojedinačnu odnosno zbirnu evidenciju PDV-a u SEF, određen je novi rok i to već počevši od PDV duga koji je nastao u januaru 2024, odnosno, za tromesečne PDV obveznike, za dug nastao u prvom tromesečju 2024. Obaveza evidentiranja PDV-a, po novim pravilima mora biti ispunjena do 10. dana u mesecu za prethodni poreski period. Tako, PDV koji se odnosi na januar, treba evidentirati do 10. februara odnosno prvog narednog radnog dana jer taj datum pada u neradni dan, dakle 12. februara.

Novine u vezi sa finansijskim izveštajima za 2023. godinu

Agencija za privredne registre objavila je šest novina u načinu dostavlјanja i obrade finansijskih izveštaja za 2023.

1. Redefinisan način promene podataka u Evidenciji obveznika dostavlјanja finansijskih izveštaja. Od ove godine, Agencija za privredne registre je za sve obveznike dostavlјanja finansijskih izveštaja obezbedila eksterni portal „Ažuriranje Evidencije obveznika“, u okviru Posebnog informacionog sistema Agencije (PIS FI Agencije), putem kojeg mogu da dostave reklamaciju ukoliko podaci u Evidenciji obveznika nisu ažurni. Ranijih godina su obveznici reklamacije upućivali na mejl adresu obveznicifi@gov.rs, a sada će ih dostavljati potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom putem portala u okviru PIS.

Na raspolaganju su tri vrste reklamacije: Reklamacija za unos novog obveznika, reklamacija za izmenu podataka obveznika i reklamacija za brisanje obveznika.

Posredstvom portala će se obavljati i prijave i odjave preduzetnika koji vode dvojno knjigovodstvo, a registruju se u statusnim registrima Agencije ili se podaci o njima već nalaze u drugim evidencijama kojima raspolaže APR. Prijave i odjave ne moraju da budu potpisane kvalifikovanim elektronskim potpisom.

2. Prepis podataka iz finansijskog izveštaja za prethodnu godinu (iz kolone tekuća godina) u obrasce finansijskog izveštaja za tekuću godinu (u kolonu „Prethodna godina“). Ovo je mogućnost za obveznike koji redovne i konsolidovane odnosno vanredne godišnje finansijske izveštaje, sastavlјaju na obrascima za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno za druga pravna lica pod uslovom da su ti izveštaji za prethodnu izveštajnu godinu javno objavlјeni kao potpuni i računski tačni. Međutim, ako je obveznik RGFI za prethodnu godinu izveštaj sastavio sa užim obimom podataka (kao mikro pravno lice) a izveštaj za tekuću godinu sastavlјa sa punim obimom (kao malo pravno lice), tada neće imati mogućnost prepisa podataka. Prepis podataka neće moći da koristi ni ako je promenio kontni okvir i obrasce finansijskog izveštaja koje primenjuje. Prepis podataka je samo mogućnost koju obveznik može da koristi ukoliko tako odluči.

3. Dostavlјanje obrazloženja supotpisnika o otežavajućim okolnostima zbog kojih nije potpisao zahtev svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. Zahtev, kao i dokumentacija koju donosi zakonski zastupnik kod obveznika kod kojih je zakonski zastupnik ograničen supotpisom, treba da budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika i supotpisnika. U takvoj situaciji, obveznici ne treba da pripremaju saglasnost supotpisnika na sadržinu zahteva kojim je dostavlјen finansijski izveštaj ili dokumentacija.

Međutim, ukoliko postoje objektivne okolnosti koje sprečavaju supotpisnika da obezbedi kvalifikovani elektronski sertifikat, još ove godine Agencija će prihvatati saglasnost supotpisnika sa sadržinom zahteva, izdatu u papirnom obliku. Tada je, pored saglasnosti, u okviru zahteva neophodno dostaviti i obrazloženje supotpisnika o okolnostima koje ga sprečavaju da potpiše zahtev svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

4. Notifikacije o prijemu i promeni statusa dostavlјenog zahteva na mejl obveznika. U cilјu povećanja pravne sigurnosti, elektronske notifikacije o prijemu i promeni statusa zahteva će od ove godine biti slate, između ostalog, i na registrovanu mejl adresu pružaoca računovodstvenih usluga koji je naveden u zahtevu kao lice odgovorno za sastavlјanje finansijskih izveštaja, ali i na registrovanu mejl adresu konkretnog obveznika.

5. Upozorenje za pružaoca računovodstvenih usluga pri prekidu obavlјanja delatnosti. Ukoliko pružalac računovodstvene usluge koji je upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga ima registrovan privremeni prekid obavlјanja delatnosti u nadležnom statusnom registru, ta informacija će se pojaviti u okviru zahteva i ujedno upozorenje da će Agencija obavestiti nadležne državne organe kako bi preduzeli mere iz njihove nadležnosti.

6. Promena računovodstvene regulative. Obveznik od ove godine može da zahteva promenu računovodstvene regulative podnošenjem Reklamacije za izmenu podataka obveznika putem portala u okviru aplikacije za Ažuriranja evidencije. Prethodne godine promena regulative se morala obavljati dostavlјanjem Posebnog zahteva obveznika u okviru sistema za sastavlјanje i dostavlјanje finansijskih i druge dokumentacije.

U toku 2024. godine, Agencija za privredne registre obavljaće prijem redovnih i konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja i propisane dokumentacije, kao i Izjava o neaktivnosti za poslednju izveštajnu 2023. godinu, dok vanredne finansijske izveštaje prima za prethodnu 2023. i tekuću 2024. Ovo znači da u toku 2024, Agencija neće vršiti prijem izveštaja za 2022. i ranije godine.

Rokovi za dostavlјanje finansijskih izveštaja i ostale dokumentacije

Finansijski izveštaji i ostala dokumentacija dostavlјaju se u propisanim rokovima:

Redovan godišnji finansijski izveštaj i Statistički izveštaj: 1. april 2024. godine (poslednji dan roka 31.03.2024. godine pada u neradni dan)

Izjava o neaktivnosti: 1. april 2024. godine (poslednji dan roka 31.03.2024. godine pada u neradni dan)

Redovan godišnji finansijski izveštaj i Statistički izveštaj, za obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske: 3 meseca od dana sastavlјanja izveštaja

Dokumentacija uz redovan godišnji finansijski izveštaj i dobrovolјna revizija: 1. jul 2024. godine (poslednji dan roka 30.06.2024. godine pada u neradni dan)

Dokumentacija uz redovan godišnji finansijski izveštaj, za obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske: 6 meseci od dana sastavlјanja izveštaja

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj: 30. april 2024. godine

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj za obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske: 4 meseca od dana sastavlјanja izveštaja

Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj: 31. jul 2024. godine

Dokumentacija uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, za obveznike koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske: 7 meseci od dana sastavlјanja izveštaja

Vanredni finansijski izveštaji: 60 dana od dana sastavlјanja izveštaja

Obveznici revizije koji odluče da dokumentaciju dostave istovremeno sa redovnim godišnjim finansijskim ili konsolidovanim izveštajem, kao i pravna lica i preduzetnici koji nemaju svojstvo obveznika revizije a izvršili su dobrovolјnu reviziju, dužni su da konkretne zahteve dostave APR-u u rokovima koji su propisani za dostavlјanje izveštaja.

Napomena: Po isteku zakonskog roka, obveznici dokumentaciju mogu dostaviti najkasnije do kraja naredne poslovne godine u odnosu na godinu na koju se isti odnose (do kraja 2024. godine za obveznike sa poslovnom godinom koja je jednaka kalendarskoj). Posle toga prestaje svaka mogućnost njihovog dostavlјanja. To važi i za zamene izveštaja, osim u slučaju zamene vanrednog finansijskog izveštaja koji obveznici mogu podneti najkasnije do dana dostavlјanja RGFI za izveštajnu godinu u kojoj je nastao osnov za sastavlјanje VFI.

Sličan sadržaj

Besplatni priručnici, snimci, webinari i blogovi o poslovnim i zakonskim novinama koje pripremaju stručnjaci iz različitih oblasti.