Meni Zatvori

Sa kojim finansijskim rizicima se suočavaju preduzetnici u poslovanju?

 • 01.09.2022.

Tokom svog životnog veka, kompanija se suočava sa mnoštvom rizika i ne samo to, vrlo često mora da bira između nekoliko rizika sa kojima se suočava. Zato je veoma važno odluku o izboru rizika prepustiti nekome ko je upoznat sa stepenom opasnosti koji određeni rizik nosi, odnosno nekom kvalifikovanom.

U nastavku saznajte sa kakvim se vrstama finansijskih rizika mogu suočiti preduzetnici i čiju pomoć́ mogu i treba da traže kako bi minimizovali rizike i bili sigurni da je njihovo poslovanje na pravom putu.

Vrste finansijskih rizika

Finansijski rizik za preduzeće bi bio rizik povezan sa promenama cena, bilo da se radi o povećanju ili smanjenju, koji direktno ili indirektno utiče na vrednost samog preduzeća. Postoji nekoliko vrsta finansijskih rizika:

 1. Rizik likvidnosti

Rizikom likvidnosti smatra se nemogućnost pretvaranja sredstava u likvidna sredstva za kratko vreme i bez gubitaka, radi pokrića troškova preduzeća. Ovaj rizik zavisiće od poslovnog modela finansiranja kompanije. Ako preduzeće ima dugove sa fiksnim rokovima otplate, onda može blagovremeno planirati i obezbediti sredstva za naplatu dugova. Sa druge strane, kada preduzeće ima neplanirani trošak, ono mora biti u poziciji da obezbedi određenu sumu novca, u određenom roku, kako bi izbeglo poslovne probleme, a možda i bankrot.

Dakle, likvidno preduzeće je ono koje, u slučaju potrebe, može sebi da obezbedi gotovinu bez poteškoća.

Likvidnošću se može upravljati:

 • Korišćenjem sopstvenih sredstava,
 • Prodajom imovine preduzeća,
 • Pozajmljivanjem sredstava
 1. Valutni rizik

Valutni rizik je onaj koji nastaje usled izloženosti neočekivanim promenama kursa između dve valute. Sa ovim rizikom suočavaju se ona preduzeća koja posluju ili imaju obaveze u stranim valutama, što zbog negativnih kretanja valuta može uticati na kapital i dobit preduzeća.

Razlikujemo 3 vrste valutnog rizika:

 1. Transakcioni rizik

  – rizik pojave priliva novca na račune preduzeća koja posluju u inostranstvu, kao i rizik koji nastaje kada se dividende prenesu na matično preduzeće. Rizik se javlja u neizvesnosti deviznih kurseva.

 2. Ekonomski rizik

  – rizik promene sadašnje vrednosti budućih novčanih tokova, koji nastaje u slučaju promene kursa valuta. Ekonomski rizik direktno utiče na troškove poslovanja i ukupnu vrednost preduzeća čija se konkurentnost na tržištu može smanjiti usled promene kursa. Ovu vrstu rizika je veoma teško predvideti i sprečiti, stoga je najvažniji od svih valutnih rizika.

 3. Računovodstveni rizik

  – rizik sa kojim se suočavaju preduzeća koja imaju svoje filijale u inostranstvu, a koji nastaje kao rezultat kretanja kursa, jer poslovni rezultati filijala treba da se konsoliduju u finansijskim rezultatima matičnog preduzeća u domaćoj valuti.

Međutim, ovaj rizik nije samo za navedena preduzeća, već i za ona koja posluju u domaćoj i stranoj valuti i dužna su da obračunavaju PDV na kraju svakog meseca (obveznici poreza na dohodak).

 1. Kamatni rizik

Kamatni rizik podrazumeva rizik promene kamatnih stopa, koji može uticati na poslovanje preduzeća, pa i neprofitnih. Promena kamatne stope najviše će pogoditi kompanije koje emituju obveznice, jer će u slučaju pada kamatne stope i dalje morati da otplaćuju prinos na obveznicu, ali po novoj, višoj stopi. To na kraju znači veće troškove i veće zaduživanje.

U suprotnom slučaju, odnosno ako kamatna stopa poraste, preduzeće će biti u povoljnijoj situaciji od početne, jer će prinos na obveznicu biti manji od prvobitno planiranog.

 1. Rizik cene

Skoro svako preduzeće je podložno finansijskom riziku koji proizilazi iz promene cena na tržištu. Kompanije su podložne četiri vrste cenovnih rizika:

 • Cenovni rizik

  – nažalost, kompanija ne može da kontroliše ovaj rizik, a uticaj na njega je skoro nepostojeći ili je minimalan. To je posledica nepovoljnih kretanja cena robe na tržištu.

 • Politički rizik

  – proizilazi iz zakonskih i regulatornih promena, koje direktno utiču na politiku cena na tržištu, ali i na dostupnost robe.

 • Količinski rizik

  – proizilazi iz promene potreba i dostupnosti robe na tržištu. Ako na tržištu postoji više robe nego što je potražnja za količinama, onda će cena robe pasti i obrnuto.

 • Rizik troškova

  – nastaje kada cene sirovina, odnosno uvoza istih na tržište, rastu, čime se povećavaju troškovi poslovanja preduzeća.

 • Kreditni rizik

  – rizik koji nastaje kao rezultat neizmirenih potraživanja (dug koji nije plaćen na vreme). Ovaj rizik zavisi od iznosa duga, verovatnoće njegovog neizvršenja i iznosa koji će biti prinudno naplaćen u slučaju kašnjenja.

 1. Operativni rizik

Operativni rizici su oni rizici koji prete preduzeću usled grešaka zaposlenih, sistema, procesa ili eksternih događaja, npr. tehnološki rizik, ekološki rizik, klimatski rizik, rizik od pandemije (trenutno) i sl.

Kao što se može zaključiti, u poslovanju postoje mnogi finansijski rizici, ali oni sami zavise od mnoštva faktora, pravnih i tržišnih kretanja i promena. Da biste bili sigurni da li je vaše poslovanje na dobrom putu, da li se suočava sa rizicima i da li ih je moguće presresti, zatražite pomoć svog računovođe.

Ako nemate svog knjigovođu, pronađite ga na listi knjigovodstvenih agencija koji koriste program Minimax, a besplatni poslovni saveti koji se nalaze u bazi znanja mogu vam dodatno pomoći.

Sličan sadržaj

Besplatni priručnici, snimci, webinari i blogovi o poslovnim i zakonskim novinama koje pripremaju stručnjaci iz različitih oblasti.