Službeni put ume da bude stresan događaj, zbog toga smo odlučili da se osvrnemo na neke osnovne odredbe i da kroz primere pokažemo realno stanje.

Primena pečata kao vrste službenog potpisa do 2018. godine bila je obavezna u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava. Od oktobra te godine pečat nije izričita zakonska obaveza ali se i dalje koristi za potvrdu autentičnosti dokumenta. Pojedine službe i institucije pravnim licima, pri potpisivanju i overi dokumenata i dalje traže svojeručni potpis i pečat. Pečat se izrađuje isključivo u slučaju postojanja firme, odnosno nakon dobijanja rešenja o registraciji Agencije za privredne registre (APR). Pečat obično sadrži naziv firme, vrstu pravne forme ili delatnosti, mesto sedišta firme, a može da sadrži i PIB, matični broj, kontakt

Ivana Đorđević je na jednoj od vodećih pozicija u kompaniji Saop Srbija. Svoju poziciju vođe produkta poslovno-knjigovodstvenog programa Minimax, opisuje kao odgovornu, izazovnu i kreativnu. Ali, šta je zapravo posao jednog „vođe produkta“? Ivana u razgovoru detaljno pojašnjava i kroz kakve je promene poslednjih godina prošao omiljeni poslovni program u regionu i kako se sticalo poverenje više od 50.000 korisnika Minimaxa u regionu. Postojećim ali i potencijalnim korisnicima otkriva novine koje će u narednom periodu dodano unaprediti Minimax, kroz nove funkcionalnosti i unapređene module. – Moja zaduženja su vezana za razvoj programa u smislu kontinuiranog uvođenja novih funkcionalnosti i unapređenja

Privremena sprečenost za rad, odnosno bolovanje, jedna je od čestih situacija koju bi poslodavci do tančina trebalo da poznaju. Ovo je posebno značajno za sve koji su tek zasnovali biznis, te bi još na početku trebalo da obrate pažnju na delove onih zakona koji regulišu pravo poslodavca i zaposlenog u slučaju privremene sprečenosti za rad, posebno dužine trajanja i visine isplate tokom takve vrste odsustva. Zakoni koji detaljno regulišu privremenu sprečenost za rad jesu Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o radu, a poslodavac svakako treba da bude upućen i sa Pravilnikom o obrascima u sistemu zdravstvene zaštite koji obezbeđuje

Norbert Sabadi je vlasnik knjigovodstvene agencije Finex DOO iz Subotice koju je nasledio od oca i tako nastavio porodični biznis i tradiciju dugu 32 godine. Osvrćući se na odluku da karijeru gradi u oblasti knjigovodstva, Sabadi kaže da je prve biznis korake napravio sa 25 godina, nakon što je odlučio da napusti studije.

Zakon o radu definiše prekovremeni rad kao rad duži od punog radnog vremena, do koga može doći jedino u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran.

Zakon o radu definiše prekovremeni rad kao rad duži od punog radnog vremena, do koga može doći jedino u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran.

Jedna od prvih aktivnosti na početku svake nove godine svakako je izrada poslovnog kalendara, a polazni i najvažniji podatak od kojeg zavisi dalje planiranje poslovnih obaveza, godišnjeg odmora i drugih odsustva, jeste spisak prazničnih odnosno neradnih dana.

U 2022. godini dva rešenja kompanije Saop Srbija osigurala su svoje pozicije na polju biznis softvera. Minimax kao program za mikro, mala srednja preduzeća i knjigovodstvene agencije, u ovom momentu koristi preko 15.000 zadovoljnih korisnika u Srbiji…

Zaposleni u Srbiji često su zabrinuti oko toga da li poslodavac za njih uplaćuje doprinose. Šta su zapravo doprinosi i čemu služe?

Jedna od aktuelnih tema pred novogodišnje praznike jeste i darivanje dece zaposlenih poklon paketićima. Podela paketića u određenim uslovima je neoporeziva, pa u nastavku pišemo o tome, kao i o dokumentaciji kojom je potrebno ispratiti ovu transakciju.

Miloš Marković, diplomirani ekonomista iz Vranja, poslednjih pet godina radi u porodičnoj računovodstvenoj agenciji koja postoji od 2008. godine. „Već pri prvom susretu sa Minimaxom, uvideo sam nekoliko važnih prednosti. Ovaj program je u startu mogao da ponudi veliku uštedu vremena, veću fleksibilnost u radu i bolju razmenu dokumentacije sa klijentima.“

Još niste uvereni u moć društvenih mreža? Da li se pitate kakve koristi vaša kompanija ima od njihovog korišćenja?

Iako postoje jasna pravila u Zakonu o elektronskom fakturisanju, ipak se javljaju brojna pitanja o pojedinačnim slučajevima da li je i kada potrebno izdati elektronsku fakturu. U ovom blogu pokušaćemo da sumiramo različite slučajeve u tabeli. Da bi informacije bile korisne, u tabeli dodajemo i obavezu prikazivanja podataka u elektronskoj evidenciji obračuna PDV-a (EEO PDV), koja će takođe funkcionisati u okviru SEF-a.

Obavezan element računa je naziv primaoca računa. Od ovog pravila postoji jedan izuzetak – fiskalni račun. Za sve ostale račune važi opšte pravilo da bi bio validan za odbitak PDV-a.

Od 01.05.2022. god. privredna društva i preduzetnici koji se bave internet prodajom obavezni su da izdaju fiskalni račun. Čak i u slučaju isporuke putem posrednika. Nisu oslobođeni ni prodavci koji dobra i usluge prodaju online stranim fizičkim licima.

Prema zakonu, penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji obavezno je za sva lica koja su na bilo koji način radno angažovana. Prema tome, obaveza uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje postoji za zaposlene, preduzetnike, lica angažovana po ugovorima za koje se plaća naknada, zemljoradnike.

Penzijski staž predstavlja jedan od dva uslova za ostvarivanje prava na penziju. Kako proveriti penzijski staž? Šta preduzeti ako poslodavac nije platio dospele doprinose? Kako uplatiti staž?

U poslednje vreme, a posebno u uslovima krize, cene rastu i pojačana je „borba” sa kontrolom troškova. Finansijska pismenost sve više dobija medijski prostor, a sve više građana i preduzetnika je zainteresovano za nju. Preduzetnici i menadžeri moraju biti svesni da im adekvatan stepen finansijske pismenosti donosi prednost u poslovanju, ali i omogućava donošenje odgovornih poslovnih odluka.

Tokom svog životnog veka, kompanija se suočava sa mnoštvom rizika i ne samo to, vrlo često mora da bira između nekoliko rizika sa kojima se suočava. Zato je veoma važno odluku o izboru rizika prepustiti nekome ko je upoznat sa stepenom opasnosti koji određeni rizik nosi, odnosno nekom kvalifikovanom.