Poslovno ime u PDV računu

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV ima pravo da PDV, koji mu je obračunat od strane dobavljača odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje propisanih uslova:

  • da poseduje propisanu dokumentaciju (račun ili drugi dokument koji služi kao račun izdat u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje PDV), kao i.
  • da predmetna dobra i usluge koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga koji je oporeziv PDV, promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili za promet koji se smatra izvršenim u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak da je izvršen u Republici Srbiji. .

 

Obavezan element 

Obavezan element računa je, između ostalih, naziv primaoca računa.

Od ovog pravila postoji jedan izuzetak – fiskalni račun. Da biste PDV prikazan na fiskalnom računu mogli da odbijete kao prethodni, dovoljno je da na njemu bude ispisan vaš PIB. Fiskalni račun može, ali ne mora, da sadrži naziv vaše firme.

Za sve ostale račune važi opšte pravilo – da bi bio validan za odbitak PDV-a, račun mora da sadrži naziv primaoca računa.

Ovde se postavilo pitanje – šta se u smislu Zakona o PDV-u, smatra nazivom firme kupca, u svetlu uslova koje kupac treba da ispuni da bi odbio PDV iz primljenog računa.

Ukoliko je dobavljač ispisao puno poslovne ime koje je kupac registrovao u registru Agencije za privredne registre, onda nema dileme, ovaj račun je, barem u ovom segmentu, validan.

 

 

Skraćeno poslovno ime

Međutim, šta ukoliko dobavljač navede skraćeno poslovne ime ili samo naziv kupca, kao specifičan deo poslovnog imena?

Da se podsetimo, Prema Zakonu o privrednim društvima privredno društvo (a i preduzetnik) posluje i učestvuje u pravnom prometu pod poslovnim imenom koje je registrovalo u skladu sa zakonom o registraciji, pri čemu poslovno ime obavezno sadrži naziv, pravnu formu i mesto u kome je sedište društva.

Dakle, poslovno ime je na primer Experta doo Beograd – Novi Beograd.

Pored toga, društvo može u poslovanju, pored poslovnog imena, da koristi i skraćeno poslovno ime. Skraćeno poslovno ime obavezno sadrži naziv i pravnu formu i registruje se u skladu sa zakonom o registraciji – na našem primeru skraćeno poslovno ime glasi Experta doo.

Naziv je definisan kao karakteristični deo poslovnog imena po kome se to društvo razlikuje od drugih društava. U našem primeru, naziv bi bio samo Experta. Prema tome, pitanje koje se postavlja jeste, da li Experta doo može da odbije PDV iz računa u kojima je prethodni učesnik u prometu (dobavljač) kao naziv kupca naveo samo „Experta“.

Ako pratimo odredbe Zakona o porezu na dodatu vrednost i Zakona o privrednim društvima, odgovor je pozitivan, s obzirom da se baš naziv privrednog društva pominje kao obavezan element PDV računa. Međutim, i pored toga, do sada je u praksi bilo nedoumica po ovom pitanju.

 

Odgovor je definitivno dalo Ministarstvo finansija u Mišljenju broj 011-00-185/2022-04 od 05.07.2022. godine, gde se u zaključku navodi:

„U skladu sa navedenim, račun obveznika PDV ˗ privrednog društva koji, pored ostalih propisanih podataka, sadrži poslovno ime, skraćeno poslovno ime ili samo naziv tog privrednog društva, odnosno privrednog društva kojem je račun izdat, smatra se računom na osnovu kojeg obveznik PDV ˗ primalac može ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza, ako su ispunjeni ostali uslovi navedeni u Zakonu.“

 

Izvor: Experta doo Beograd, Marija Đorđić

(Visited 5.609 times, 1 visits today)